Klage nr 2019082

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 27. mai 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Romeriksmegleren AS (Eie Lillestrøm)

Saken gjelder:               Meglerens opplysningsplikt

Saksfremstilling:

I 2017 kjøpte klageren en leilighet som innklagede formidlet. Etter kjøpet oppdaget hun at det var et stort antall skjeggkre i leiligheten. Klageren anfører at megleren har misligholdt sin opplysningsplikt.

Innklagede bestrider at megleren har misligholdt sin opplysningsplikt.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Saken er behandlet i samme møte som RFE-2019-081 og RFE-2019-083. Sakene omhandler tre leiligheter i samme sameie, hvor salget var formidlet av samme meglerforetak.

Det var påvist forekomst av skjeggkre i alle tre leilighetene.

Klageren har i korte trekk anført: 

Skjeggkre

Det er påvist et stort antall skjeggkre i leiligheten og i sameiet for øvrig. I verken selgerens egenerklæringsskjema eller i meglerens markedsføring var det opplyst om dette. Det må legges til grunn at megleren var klar over skjeggkreene. Megleren har derfor misligholdt sin opplysningsplikt. Klageren stolte på at megleren var ærlig og redelig i sitt arbeid. I stedet fraskriver han seg alt ansvar.

Boligkjøperforsikring

Megleren mente at klageren ikke trengte å tegne boligkjøperforsikring siden bygget var så nytt. Klageren har vært i kontakt med tidligere eier, uten resultat.

Innklagede har i korte trekk anført:

Skjeggkre

Megleren innhentet alle lovpålagte opplysninger før salget. Ingen steder sto det noe om at det var skjeggkre i leiligheten. Heller ikke selgeren opplyste om dette. Innklagede bestrider at megleren var klar over skjeggkreene på salgstidspunktet.

Første gang klagerens far tok kontakt med megleren, fikk megleren beskjed om at klageren hadde funnet sølvkre. Klageren ble anbefalt å ta kontakt med selgerens forsikringsselskap. Innklagede vet ikke om klageren har gjort dette.

Boligkjøperforsikring

Megleren pleier å anbefale alle kjøpere å tegne boligkjøperforsikring.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått misligholdt opplysningsplikt.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Klageren har for det første anført at megleren har tilbakeholdt opplysninger om at det var skjeggkre i leiligheten, eller at han skulle foretatt nærmere undersøkelser om dette. Slik saken er opplyst, er det ingenting som tilsier at megleren var klar over skjeggkreene.

Megleren har ikke misligholdt sin opplysningsplikt.

Når det gjelder boligkjøperforsikringen, står det påstand mot påstand. På dette punktet reiser saken bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under nemndas skriftlige behandling.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.