Klage nr 2019083

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 27. mai 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Romeriksmegleren AS (Eie Lillestrøm)

Saken gjelder:               Meglerens opplysningsplikt

Saksfremstilling:

I 2018 kjøpte klageren en leilighet som innklagede formidlet. Etter kjøpet oppdaget hun at det var et stort antall skjeggkre i leiligheten. I tillegg inneholdt salgsoppgaven uriktige opplysninger om at varmtvann var inkludert i felleskostnadene og at det var en elektrisk håndkletørker på badet. Klageren anfører at megleren har misligholdt sin opplysningsplikt.

Innklagede bestrider at megleren har misligholdt sin opplysningsplikt.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Saken er behandlet i samme møte som RFE-2019-081 og RFE-2019-082. Klagesakene omhandler tre leiligheter i samme sameie, hvor salget var formidlet av samme meglerforetak.

Det var påvist forekomst av skjeggkre i alle tre leilighetene.

Klageren har i korte trekk anført: 

Skjeggkre

Det er påvist et stort antall skjeggkre i leiligheten og i sameiet for øvrig. I verken selgerens egenerklæringsskjema eller i meglerens markedsføring var det opplyst om dette. Det må legges til grunn at megleren var klar over skjeggkreene. Megleren har derfor misligholdt sin opplysningsplikt. Klageren stolte på at megleren var ærlig og redelig i sitt arbeid. I stedet fraskriver han seg alt ansvar.

Varmtvann, håndkletørker og dårlig rengjøring

I salgsoppgaven sto det at varmtvann var inkludert i fellesutgiftene, og at det var en elektrisk håndkletørker på badet. Ikke noe av dette er riktig. Videre var leiligheten dårlig rengjort. Klageren ga beskjed til både selgeren og megleren, men de gjorde ikke noe med det. Klageren måtte vaske hele leiligheten selv før innflytting.

Innklagede har i korte trekk anført:

Skjeggkre

Megleren innhentet alle lovpålagte opplysninger før salget. Ingen steder sto det noe om at det var skjeggkre i leiligheten. Heller ikke selgeren opplyste om dette. Innklagede bestrider at megleren var klar over skjeggkreene på salgstidspunktet.

Varmtvann, håndkletørker og rengjøring

Det sto i opplysningene som megleren innhentet fra forretningsføreren at varmtvann var inkludert i felleskostnadene. Når det gjelder håndkletørkeren, var det sannsynligvis en feil at denne var tatt med i salgsoppgaven. Det sto ikke noe om en håndkletørker i taksten eller i opplysningene som megleren innhentet i forbindelse med salget. Selgeren har imidlertid godkjent salgsoppgaven, og klageren hadde anledning til å se at den ikke var til stede da hun var på visning. Heller ikke på overtakelsen ble dette kommentert.

Klageren holdt ikke tilbake penger på grunn av vaskingen. Etter overtakelsen ble partene imidlertid enige om at innklagede skulle spandere flyttevask i forbindelse med salget av huset som klageren flyttet fra. Det er innklagede som formidler salget av dette huset.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått misligholdt opplysningsplikt.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Skjeggkreene

Klageren har anført at megleren har tilbakeholdt opplysninger om at det var skjeggkre i leiligheten, eller at han skulle foretatt nærmere undersøkelser om dette. Slik saken er opplyst, er det ingenting som tilsier at megleren var klar over skjeggkreene.

Varmtvannet

Det er på det rene at salgsoppgaven inneholdt uriktige opplysninger om at varmtvann var inkludert i felleskostnadene. Spørsmålet er om megleren burde gjort nærmere undersøkelser for å finne ut at opplysningene som han innhentet fra forretningsføreren, var uriktige.

En megler må kunne stole på opplysningene fra forretningsføreren med mindre det foreligger omstendigheter som tilsier at han må gjøre nærmere undersøkelser, jf. for eksempel
RFE-2018-127. Klageren har ikke sannsynliggjort at det forelå slike omstendigheter her.

Den elektriske håndkletørkeren

Her har innklagede erkjent at det var gitt en uriktig opplysning om håndkletørkeren i salgsoppgaven. Det er imidlertid ikke enhver feil fra en megler som innebærer at megleren har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. Klagerne har ikke rett til noen kompensasjon her.  

Rengjøringen

Nemnda legger til grunn at denne delen av saken er løst ved at klageren får dekket utgifter til vask/rengjøring ved salget av sitt eget hus.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.