Klage nr:
131/07

Avgjort:
21.11.2007

Saken gjelder:
Meglers krav på vederlag

Foretakets navn:
Meglerhuset Mo AS
Saksfremstilling:

Klageren solgte en hytte gjennom innklagede som megler. Oppdrag er inngått 20. november 2005 med varighet seks måneder fra 1. mars 2006. Oppdragsskjemaet er underskrevet av klagerens far. Kjøpekontrakt er undertegnet 2. februar 2006 med overtakelse samme dag ifølge kontraktens § 10.

Innklagede er faglig ledet av advokat. På salgstidspunktet var foretaket ledet av statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne anfører at han har hatt en uheldig opplevelse med innklagede, der det ikke er blitt benyttet oppdragsavtale mellom selger og eiendomsmegler. Forbrukerrådet i Nordland mener at dette er en sak som bør prøves for Nemnda. Klageren ber om en vurdering som innebærer at innklagede ikke kan kreve betaling av oppdraget, ettersom oppdragsavtale mangler.

Av vedlegg til klagen fremgår:

Klagerens bror tok kontakt med innklagede i forbindelse med salg av hytta som klagerne hadde fått av sine foreldre. Broren og den ene megleren er felles bekjente gjennom mange år. Avtalen om salg av hytta forespeilet en kostnad på ca kr 5 000. Broren fikk ifølge klageren ingenting skriftlig, men en muntlig lovnad om prisen. Ettersom de var bekjente, mente broren at dette var til å stole på.

Det ble skrevet kontrakt mellom kjøper og selger den 2. februar 2006. Den 20. mars 2006 ble klageren og broren godskrevet en sum på kr 28 000. Selve salgsoppdraget ble synliggjort i form av et enkelt overslag. Her står det at saldo i klagerens (og brorens) favør er kr 4 200. Ettersom restbeløpet ikke ble godskrevet klagerens konto, skrev han den 8. februar 2007 et brev til innklagede og ba samtidig om å få spesifisert punktene i salgsoppdraget. Klageren har ikke mottatt noe svar på brevet, men kr 320 ble overført til klagerens og til brorens konto.

Innklagede anfører:

Innklagede anfører at oppdragsskjema er underskrevet av klagerens far. Dato for aksept av bud er ifølge innklagede 28. februar 2006 kl 1500, og overtakelsesdato 3. mars 2006 sammenfallende med overføring fra kjøperens bank.

Innklagede har i tillegg til salget også utført og innhentet registrering og oppmåling av tomtefeste. Oppgjørsoppstillingen viser at beløpene er som avtalt i oppdragsskjema.

Salg av en hytte med oppgjør og jobben med å få opprettet registreringsbrev til denne prisen, finner innklagede det merkelig at blir brakt inn for behandling i Reklamasjonsnemnda. Det må være ganske innlysende at dette salgsoppdraget er utført til selvkost, og ikke har vært noe inntektsgivende for innklagede.

Klagerens ytterligere anførsler:

Brevet fra innklagede datert 12. februar 2007 er ikke mottatt av verken klageren eller hans bror. Dette finner klageren merkelig. Klageren anfører at han ikke har fått svar på sitt brev av 8. februar 2007. Han har heller ikke mottatt noen kopier av annonser, eller faktura fra kommunen.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder meglers krav på vederlag. Spørsmålet er om innklagede har krav på vederlag med hjemmel i det foreliggende oppdragsskjemaet.

Klageren anfører at selve salgsoppdraget ble synliggjort i form av et enkeltoverslag. Anførselen må bero på en misforståelse, da dokumentet klageren henviser til er en oppgjørsoppstilling og henvisningen til «salgsoppdrag» gjelder oppdragets art.

Oppdraget beror på et oppdragsskjema som er datert den 20. november 2005. Oppdragsskjemaet er underskrevet av klagerens far, som hadde hjemmelen til eiendommen. Klagerens far har også underskrevet på andre dokumenter vedrørende salget som informasjon om selgers plikter, opplysningsbekreftelse fra selger, fullmakt til å innhente opplysninger, befaringsrapport mv. Klagerens far er i salgsoppgaven – som det må antas at har vært godkjent av ham – oppgitt som eier. Han har også angitt som eier i kjøpekontrakten og har skrevet under denne. Det er på den annen side ikke fremlagt noen form for dokumentasjon for at han ikke er eier av eiendommen. Reklamasjonsnemnda legger på denne bakgrunnen til grunn at oppdragsskjemaet er underskrevet av rette vedkommende.

Oppdragets varighet er angitt til «6 mnd fra 1.03.06». Starttidspunktet for oppdraget er imidlertid åpenbart en ren feilskrift. Partene har tydeligvis ment at oppdraget startet å løpe fra dateringen av oppdragsskjemaet. De var tydeligvis opptatt av starttidspunktet for oppdraget ettersom det opprinnelig sto en tidligere dato enn 20. november 2005 i oppdragsskjemaet. Det kan heller ikke være tvilsomt at oppdraget rent faktisk startet å løpe fra undertegningen. Kjøpekontrakt er undertegnet den 2. februar 2006 med overtakelse samme dag. Salget fant således sted innen seks måneder fra undertegningen av oppdragsskjemaet den 20. november 2005. Feilskriften har dermed ikke hatt noen betydning for den beskyttelse som eiendomsmeglingsloven § 3-3 (1) første punktum gir oppdragsgivere mht. den lovlige lengstefristen for varigheten av oppdrag. På denne bakgrunn kan den feilaktige angivelsen av starttidspunktet for oppdragets varighet ikke tillegges noen vekt.

Konklusjon:

Klagen fører ikke frem.

Oslo, den 21. november 2007

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant