Klage nr:
132/07

Avgjort:
06.11.2007

Saken gjelder:
Manglende informasjon om tomtens utnyttelsesmulighet

Foretakets navn:
Eiendomsmegler 1 Sandnes
Saksfremstilling:

Klageren kjøpte en tomt som var til salgs gjennom innklagede som megler. Salgsoppdraget ble mottatt i juli 2005 og eiendommen ble annonsert i midten av august 2005. Overtakelse var 19. september 2005. Klageren hevder at han først etter kontraktsinngåelsen ble kjent med at det lå deler av en vei på østsiden av tomten, noe han hevder det ikke var gitt tilstrekkelige opplysninger om.

Innklagede er faglig ledet av statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren ble av byggefirmaet gjort oppmerksom på at tomten hadde vesentlige begrensninger i forhold til utnyttelsesgraden, da ca 20 % av tomtens areal på 682 m2 var deler av to veier. Dette medførte store begrensninger i valg av hustype og det ville medføre store ekstrakostnader til arkitekt for å få plassert et hus innenfor byggegrensen (4 meter fra tomtegrense eller vei). Klageren valgte på bakgrunn av dette å kontakte advokat i februar 2006 for å få vurdert om innklagede i tilstrekkelig grad hadde overholdt sin opplysningsplikt vedrørende tomtens begrensninger. Klageren sendte ved sin advokat et brev til innklagede med krav om erstatning

Klageren ønsker å få en nøytral faglig vurdering av Reklamasjonsnemnda og etter dette ta stilling til om han skal gå i ny dialog med innklagede, eller eventuelt gå rettens vei for å fremme et krav om erstatning for den ene av tomtens to veier som utgjør ca 17 % av tomtens totale areal.

Klageren anfører at han trodde han kjøpte en tomt på 682 m2, men det har derimot vist seg å være en tomt med store begrensninger som klageren mener han ikke er blitt tilstrekkelig opplyst om ved kjøpet. Klageren har måttet skrinlegge sitt planlagte ferdighus gjennom en navngitt leverandør, og vært nødt til å gå til et arkitektfirma for å få utferdiget nye tegninger. Dette har medført store ekstrakostnader og store forsinkelser i byggeprosessen.

Innklagede anfører:

Innklagede opplyser at han i denne saken, siden det er en tomt, var veldig påpasselig med at han hadde alle opplysninger, som kart fra kommunen og situasjonskart. her fremgår alle relevante opplysninger i forbindelse med at tomten skal/kan bebygges.

I salgsoppgaven for eiendommen fremgår det at tomten er målt inkl. vei. Det er helt vanlig at kommunen måler tomtene inkludert. De fremlagte kartene sammen med reguleringsplaner, målebrev og salgsoppgave ble lagt ut på finn.no og innklagedes internettsider som pdf-filer i forbindelse med at eiendommen ble annonsert for salg. Alle kart, målebrev og relevante opplysninger ble lagt sammen med salgsoppgave som ble utlevert til potensielle kjøpere. Etter annonsering i lokalpressen fikk innklagede inn bud. Flere av disse budgiverne var oppe på eiendommen sammen med arkitekter og innklagede fikk også inn bud fra lokale byggefirmaer.

Klagerens far besøkte innklagede. Han kom med ferdig utfylt budskjema og da han leverte dette var faglig leder i resepsjonen. Innklagede husker at han spurte om klagerens far hadde alle kart og salgsoppgave og at han svarte at han hadde all informasjon. Faren bodde i nabolaget og var derfra. Budrunden kom i gang og klagerens far hadde alltid veldig korte frister på sine bud. Klagerens far fikk tilslaget 25. august 2005 kl 1420. Da kontrakten skulle skrives, fikk innklagede beskjed om at tomten skulle stå på hans sønn, klageren, som bodde i Oslo.

Kjøpekontrakt ble skrevetog sendt klageren i Oslo. Overtakelsen ble satt til 19. september 2005. Salgsmappen som alltid lages til kjøper, skulle hentes av klagerens far. Innklagede prøvde flere ganger å få kontakt med faren for å minne ham om at mappen lå på innklagedes kontor. Mappen ble til slutt sendt i posten.

Saken ble avsluttet hos innklagede og arkivert 22. november 2005.

Den 5. april 2006 mottok innklagede brev med krav om erstatning fra klageren via hans advokat. Kravet ble avvist.

Innklagede antar at vanlige foreldelsesfrister gjelder for reklamasjonen.

Klagerens påstand om at innklagede ikke har overholdt sin opplysningsplikt avvises.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder påstand om mangelfull informasjon om at tomtestørrelsen er oppgitt inklusive midten av to veier.

På generelt grunnlag vil Reklamasjonsnemnda påpeke at eiendomsmeglere bør bidra til at opplysninger om tomtegrenser av vesentlige betydning for utnyttelsen av eiendommen, gis på en slik måte at interessenter har forutsetninger for å forstå hvor tomtegrensene går. Kartutsnitt og reguleringsplan m.v. kan ofte være vanskelig å forstå for andre enn de som er spesielt trent i å lese slike kart.

Etter det Reklamasjonsnemnda kan se, er det i salgsoppgaven i denne saken gitt korrekte opplysninger om tomtens størrelse. Det er videre vedlagt kart som viser tomtens byggegrenser. På denne bakgrunn kan ikke Reklamasjonsnemnda se at innklagede har begått ansvarsbetingende feil i forbindelse med informasjonen om tomtestørrelse og byggegrensen.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 6. november 2007

(sign.)

Vidar Holm

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Cathrine W. Temmerud

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant