Klage nr:
140/07

Avgjort:
21.11.2007

Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandling

Foretakets navn:
Privatmegleren Tromsø
Saksfremstilling:

Klageren ga innklagede i oppdrag å selge sin eiendom ved salgsoppdrag av 30. mai 2007. Klageren er misfornøyd med innklagedes arbeid og krever at vederlaget settes ned.

Innklagede er faglig ledet av statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

I kontraktsmøte (ved inngåelse av oppdragsavtalen) ble det ifølge klageren fastsatt at det skulle være to meglere på første visning. Det var det ikke, grunnet sykdom. Innklagede har ca 20 meglere og klageren mener at noen måtte kunne stille.

Salgsoppgaven skulle leveres på glanset hardpapp, men dette rakk innklagede ikke å gjøre og salgsoppgaven ble skrevet på vanlig papir isteden. Først til andre visning var korrekt papirkvalitet klar.

Avisannonsen var ikke merket nyhet.

Videre var det ifølge klageren feil i salgsoppgaven på internett, feil borettslagsinformasjon lå på nett. Det sto også at klageren hadde tegnet eierskifteforsikring, noe som ikke var korrekt. Dette ble ikke korrigert, selv etter at klageren påpekte det to ganger.

Innklagede kom for sent til andre visning, slik at klagerne selv måtte ta i mot de første interessentene.

Meglerhonoraret var på kr 80 000, men da skulle innklagede stille med to meglere, salgsoppgave på glanset hardpapp osv. Dette ble ikke levert slik som avtalt og klagerne har betalt for et produkt han ikke har fått, uavhengig av salgspris på leiligheten han solgte.

Innklagede anfører:

Salget av leiligheten ble gjennomført uten unødige opphold og med svært godt resultat både med hensyn til rask gjennomføring og oppnådd salgssum. Det ble inngått oppdrag med en samlet pris på kr 80 000 som inkluderte meglerprovisjon, markedsføring, tilrettelegging, visning og oppgjørsgebyr. Av dette utgjør meglerprovisjonen kr 41 210. Da oppdragsavtalen ble undertegnet, ble det avtalt at to meglere skulle jobbe med salget. Det ble derimot ikke avtalt at begge skulle stille sammen på visningene.

Etter at forberedende arbeider med innhenting av informasjon, fotografering og eierskifterapport var gjennomført, ble første fellesvisning annonsert og avholdt 28. juni 2007. Da visningen skulle gjennomføres, var en av de to meglerne som skulle jobbe med oppdraget sykmeldt. Innklagede anså det ikke nødvendig å stille to meglere til visning i leiligheten, som er en 2-roms leilighet, og gjennomførte visningen med en megler til stede. Klageren etterlyste ikke flere meglere ved visningen og samme megler stilte alene også ved neste fellesvisning. Megleren var dessverre forsinket til andre visning, men stilte få minutter etter at visningen startet.

Innklagedes omslag til salgsoppgaver lages ved hans kontor, men trykkes og sendes fra et trykkeri i Oslo. Innklagede hadde ikke mottatt omslagene fra trykkeriet da første visning ble avholdt. Han stilte likevel med salgsoppgaver til første visning, selv om omslaget som ble benyttet, ikke hadde den kvalitet og utførelse som innklagede ønsker å benytte. Innholdet i salgsoppgavene var likevel helt likt det trykte omslaget som ble benyttet ved andre visning. Omslaget som ble benyttet ved første visning, ble produsert etter beste evne ved innklagedes kontor da han ble oppmerksom på at omslagene ikke ville bli levert tidsnok til første visning.

Avisannonsene lages også av innklagede, men påføres «Nyhet» av avisens annonsekonsulenter. Innklagede beklager at avisens medarbeidere ikke har registrert denne eiendommen som nyhet da annonsen ble trykket. Det var likevel ikke noen feil i annonsen.

Enkelte av produktene og tjenestene som benyttes i forbindelse med gjennomføringen av salget, herunder avisannonser og salgsoppgave, bestilles og trykkes utenfor innklagedes kontor og presisjonen i leveransene er ikke alltid under hans kontroll.

På internett ble det benyttet generell informasjon om et annet borettslag i samme boligbygelag som vedlegg til annonsen. Innklagede garanterer at denne feilen og også opplysningen om eierskifteforsikring ble rettet før endelig avtale med kjøperen ble inngått.

Innklagede har konkludert med at det er en rekke små detaljer ved gjennomføringen av salget som til sammen har resultert i klagerens misnøye. Innklagede kan ikke se at noen av momentene som det klages på har hatt innflytelse på resultatet av salget, og kan heller ikke se at noe av dette, verken samlet eller hver for se, kvalifiserer til reduksjon i meglerhonorar. Eiendommen ble solgt til høystbydende, til en salgssum over prisantydning, etter budrunde som ble gjennomført dagen etter andre fellesvisning som ble avholdt den 2. juli 2007.

Innklagede har på denne bakgrunn avvist klagerens krav om reduksjon på kr 15 000 i meglerhonoraret.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder misnøye med saksbehandlingen og krav om nedsettelse av meglerens vederlag.

Reklamasjonsnemnda ser at det er flere forhold som klageren er misfornøyd med. Når det gjelder klagerens anførsel om at det skulle være to meglere på første visning, forklarer partene seg noe ulikt, idet innklagede hevder at det skulle være to meglere som skulle arbeide med oppdraget, men at det ikke var avtalt at det skulle være to meglere til stede ved visningen. Det er ikke nedfelt noe i oppdraget om dette, og heller ikke skriftlig dokumentert på annen måte hva som var avtalt. Reklamasjonsnemnda kan således ikke ta stilling til spørsmålet.

Videre var salgsoppgaven ikke levert i tide til første visning og innklagede laget en enklere utgave med samme innhold. Reklamasjonsnemnda ser at det er megleren som har forutsetning for å beregne hvor lang tid forarbeidet før visning vil ta og således må styre dette. En eiendomsmegler som er i tvil om at underleverandøren kan levere tidsnok, må ta forbehold om dette i kontrakten med oppdragsgiveren eller tilpasse tidspunktet for markedsføringen. At det er en underleverandør som er forsinket, fritar ikke megleren for ansvaret. Feil eller forsømmelser fra underleverandører som eiendomsmegleren bruker, svarer eiendomsmegleren for.

Det samme gjelder avisannonsen som er bestilt av innklagede. Vis a vis kunden er dette meglerens ansvar.

Når det gjelder internettannonseringen, anfører innklagede at han la feil borettslagsinformasjon på nettet. Av informasjonen på nettet fremgår det også feilaktig at det var tegnet eierskifteforsikring. Dette ble ifølge klageren påpekt to ganger uten at det ble rettet.Innklagede på sin side hevder at feilen ble rettet før endelig avtale ble inngått. Dette er slik Reklamasjonsnemnda ser det kritikkverdig. Megleren må forsikre seg om at det er korrekt informasjon som blir gitt om et oppdrag, også informasjonen som legges på internett.

Reklamasjonsnemnda har imidlertid ikke noe holdepunkt for at dette har ført til noe økonomisk tap for klageren. Dette er imidlertid ikke noe vilkår for at innklagedes vederlag kan nedsettes etter eiendomsmeglingsloven § 4-6.

Samlet sett finner Reklamasjonsnemnda at vederlaget passende bør settes ned med kr 10000.

Konklusjon:

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk.

Oslo, den 21. november 2007

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant