Klage nr:
158/07

Avgjort:
12.12.2007

Saken gjelder:
Feil/mangelfulle opplysninger

Foretakets navn:
M2 Eiendomsmegling AS
Saksfremstilling:

Klageren kjøpte leilighet gjennom innklagede i juli 2004.

Klageren mener at innklagede har gitt feil/mangelfulle opplysninger om bygårdens tilstand.

Faglig leder ved foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren kjøpte leilighet gjennom innklagede i juli 2004 med overtakelse august 2004. Av salgsoppgaven fremgikk bl.a. «Bygård totalrenovert 1998 med nytt vann/avløp, fasader, heis, ventilasjon og felles brannvarsling og sprinkelanlegg m.v.». Forholdene rundt heisen ble aldri kommentert muntlig av innklagede eller selgeren. Undersøkelser gjennom 2006 viser at heisen ikke er ny, og at den ikke ble totalrenovert i 1998. Flere hovedkomponenter i heisen er fra 1970-tallet, og er nå foreldet (styreskap, hydraulikktank og heisens bremsesystem). Sameiet har måttet påkoste heisen betydelige beløp for å holde den i bruksmessig og forsvarlig stand.

Innklagede har avvist ethvert krav i saken, og partene har ikke lykkes å komme til enighet.

Den 23. januar 2007 ble det i ekstraordinært sameiermøte vedtatt at heisen måtte moderniseres. Sameiet hadde innhentet flere tilbud, og blant disse valgte sameiet det rimeligste alternativet på kr 498 520. Fordelt etter sameierbrøken utgjør beløpet kr 37 139 for klagerens seksjon. Opplysningene i salgsoppgaven var direkte feil. Klageren krever derfor erstatning fra innklagede på kr 37 139.

Klageren har ettersendt fotodokumentasjon vedrørende heisens tilstand. Det påstås at heisens kapasitet nå er på maks tre mindre personer.

Innklagede anfører:

Klageren anfører at det er gitt uriktige opplysninger i salgsoppgaven vedrørende heisen. Opplysningene som er gitt om bl.a. heisen, bygger på informasjon fra selgeren, og er derfor et eventuelt forhold mellom kjøper og selger. Innklagede har invitert selgeren til å delta i et møte hos innklagede vedrørende heisen, men selgeren har dessverre avslått dette.

Det er ikke anført noe ansvarsgrunnlag mot innklagede.

Det bestrides at denne type mangelskrav kan rettes mot innklagede, og det bestrides således også at dette faller inn under de saker som kan behandles av Reklamasjonsnemnda.

Dersom saken likevel tas til behandling, anføres det at innklagede har opptrådt i samsvar med god meglerskikk, og at det ikke foreligger brudd på eiendomsmeglingslovens bestemmelser. Selgeren har gitt tilsvarende opplysninger til takstmannen som er bygningskyndig, og takstmannen har heller ikke reagert. Takstrapporten sier bl.a. «Vedlikehold: Hele bygningen med alle leiligheter ble totalt modernisert med bl.a. nytt elektrisk anlegg og røropplegg i 1999 i følge eier.»

Selgeren har godkjent salgsoppgaven og gjennomgått og godkjent innholdet i taksten, jfr. vedlagt fax. Innklagede hadde ingen foranledning til å mistenke at opplysningene fra selgeren ikke var korrekte. I den grad det foreligger en mangel, er dette et forhold mellom kjøper og selger, og innklagede kan ikke holdes ansvarlig for dette.

Klagerens ytterligere anførsler:

Innklagedes henvisning til fax av 1. juli 2004 gjelder kuntakstrapporten. Innholdet i faxen sier ingenting om renoveringen.

Innklagede har ikke fremlagt noen dokumentasjon på at det er stilt spørsmål ved takstens kvalitet. En profesjonell eiendomsmegler bør gjøre dette.

Innklagede er ansvarlig for innholdet i salgsoppgaven. Innklagede kan ikke ha opptrådt i tråd med god meglerskikk når de ikke kan dokumentere å ha oppfylt sin undersøkelsesplikt.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Innklagede gjør gjeldende at det er foretatt et forsvarlig valg av takstmann, og det er videre sikker rett at en kjøper ikke kan kreve at en eiendomsmegler er bygningskyndig.

Selgeren er primærkilden til informasjon for en eiendomsmegler. Innklagede hadde ingen grunn til å betvile at informasjonen som fremkom av taksten – som var skriftlig gjennomgått og akseptert av selgeren – var korrekt.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder påstand om feil informasjon om heisens tilstand ved kjøp av leilighet.

Reklamasjonsnemnda har innhentet ytterligere opplysninger fra innklagede, hvorpå innklagede hevder at leiligheten ble kjøpt med tanke på utleie. Innklagede mener derfor at saken faller utenfor de typer saker som Reklamasjonsnemnda kan behandle, og krever derfor at saken avvises.

Reklamasjonsnemnda behandler klager fra forbrukere mot eiendomsmeglerforetak som er tilknyttet Nemnda. Det er likevel adgang for Reklamasjonsnemnda til å ta saker til behandling der klageren ikke kan anses som forbruker, så fremt den interesse som fremmes ikke har særlig yrkes- eller næringsmessig tilknytning, jfr. Avtale om Reklamasjonsnemnd for Eiendomsmeglingstjenester punkt 1. Etter Reklamasjonsnemndas vurdering har ikke nærværende sak en slik «yrkes- eller næringsmessig tilknytning», og anser det hensiktsmessig å ta saken til behandling.

Reklamasjonsnemnda vil innledningsvis bemerke at forholdet mellom klageren og selgeren ikke er nærmere vurdert. Etter Nemndas oppfatning kan omstendighetene tyde på at klageren kan ha et krav mot selgeren. Et eventuelt krav må i så fall rettes direkte mot selgeren.

Reklamasjonsnemnda har tidligere uttalt at en eiendomsmegler bør utvise varsomhet med å benytte begrep som «totalrenovert» i salgsoppgaven, jfr. sak 294/06. Å innta begrep som «totalrenovert» i salgsoppgaven, skaper en særlig forventning hos eventuelle kjøpere. I tilfeller der opplysningen stammer fra selgeren, kan dette med fordel presiseres i salgsoppgaven.

På generell basis vil Reklamasjonsnemnda presisere at alle henvendelser skal besvares.

På bakgrunn av den dokumentasjonen som er fremlagt for Reklamasjonsnemnda synes det klart at heisen ikke ble totalrenovert i 1998. Det er imidlertid ikke dokumentert at innklagede har hatt noen oppfordring til å betvile heisens beskaffenhet.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 12. desember 2007

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant