Klage nr:
161/07

Avgjort:
29.01.2008

Saken gjelder:
Budgivning, fastpris

Foretakets navn:
iHUS Eiendomsmegling Grønland
Saksfremstilling:

Klageren var budgiver på en leilighet under oppføring. Leiligheten ble solgt ved resalg. Klageren fikk underveis beskjed fra innklagede om at leiligheten ble solgt til fastpris.

Innklagede er faglig ledet av eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Etter kontakt per e-mail om ønske om prospekt, ble dette sendt på e-mail den 8. august fra innklagede. Innklagede skriver i mailen at «Leiligheten selges til fast pris». Annonsen hadde ligget ute siden slutten av juni. Fast pris ble oppgitt til kr 2,5 mill og ikke kr 2 480 000 som det sto i prospektet.

Den 13. august sendte klageren inn et skriftlig bud på kr 2 430 000. Innklagede ga da beskjed om at selgeren skulle ha 2,5 mill, som oppgitt av megler. Klageren ga et muntlig bud på kr 2,5 mill. På dette tidspunktet var klageren den eneste budgiveren. Innklagende fikk ikke tak i selgeren samme dag, og det gikk flere dager da klageren måtte purre opp innklagede per telefon. Klageren ønsket å skrive under papirene, de gikk ut fra at fast pris var fast pris, og at leiligheten nå var hans.

Mandag 20. august ringte klagerne igjen innklagede og fikk da beskjed om at selgeren nå ville ha kr 2,6 mill. Prisen ble så endret i annonsen til kr 2,6 mill. Klageren reagerte med mistro og tok kontakt både med innklagedes saksbehandler og daglig leder. Innklagede skal ha innrømmet at det var dårlig arbeid fra deres side, men hevdet at selgeren kunne velge å endre pris. Dette anså klageren meget uprofesjonelt og uakseptabelt. Den faste prisen måtte være avtalt mellom segler og megler.

Prinsippet i klagerens sak, er at han ga pris på en leilighet til fast pris. Innklagede argumenterer med at selgeren aldri hadde kommet med motbud, men dette ventet heller ikke klageren. Han aksepterte det selgeren skulle ha, som han så på som en stilltiende aksept.

Den 23. august kom det så inn en annen interessent som ga bud på kr 2 550 000. Klageren ville i utgangspunktet ikke gi noe bud, da han fremdeles hevdet å ha fått tilslag på leiligheten. Han følte seg presset til å gi noe og bød
kr 2 560 000. Leiligheten ble så solgt til annen budgiver for kr 2,6 mill.

Klagerens krav i saken er, utover at han har mistet anledningen til å kjøpe denne leiligheten, et finansielt krav på
kr 100 000. Dette begrunnes med at han under budtiden ikke kunne gi andre bud og mistet på denne tiden mulighet til å kjøpe en annen aktuell bolig.

Innklagede anfører:

Vedrørende aksept av bud er det noe som er opp til selgeren å avgjøre. Megleren kan ikke bestemme hvilket bud selgeren skal akseptere.

Når det gjelder denne saken, har boligen aldri blitt annonsert til fast pris. Boligen lå ute på finn.no med en prisantydning på kr 2 480 000. Ved en henvendelse på e-post fra interessenten har innklagedes saksbehandler skrevet som svar at boligen selges til fastpris kr 2 480 000, noe klageren senere fikk vite ikke stemte. Klageren la inn et bud på
kr 2 430 000 og ble samtidig informert om at selgeren måtte få informasjon om budet og at det ville bli gitt tilbakemelding til klageren.

Dersom klageren fortsatt hadde forstått det som om dette var en fast pris, finner innklagede det merkelig at vedkommende da la inn et bud som var kr 50 000 lavere enn fastprisen.

Innklagede beklager at det tok så lang tid etter at første bud ble levert til budgiveren fikk tilbakemelding. Grunnen til den sene tilbakemeldingen er at innklagede i mellomtiden prøvde å få tak i selgeren for å få aksept på bud. Da han endelig fikk snakket med selgeren, var tilbakemeldingen at budet var for lavt og at han ønsket mer for boligen.

Innklagede kan ikke se at han har opptrådt uprofesjonelt. Det er som tidligere anført selgeren som bestemmer aksept av bud, meglerener bare en mellommann som skal formidle informasjon. Når en bolig blir annonsert og solgt til en prisantydning, som her, er det høyeste budgiver som får aksepten.

Klageren hadde mulighet til å by på andre boliger da hans bud på denne boligen gikk ut 14. august 2007 kl 1400. Etter denne fristen var ikke klageren lenger bundet av budet og kunne fritt by på andre eiendommer.

Innklagede kan ikke se at klageren har et finansielt krav mot ham og avviser klagerens krav.


Klagerens ytterligere anførsler:

Vedlegg til klagen bekrefter at leiligheten ble annonsert til fast pris. At klageren forsøkte å få kjøpe leiligheten med å gi et noe lavere bud, ble avvist av innklagede siden selgeren skulle ha fastpris som var oppgitt. Når en megler uttaler seg om at det er en fast pris, forutsetter klagerne som kjøper, at dette er konferert med selgeren og at denne da faktisk er fast.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Leiligheten ble aldri annonsert til fastpris, bare prisantydning. Saksbehandleren har i en e-post til kunden skrevet at leiligheten selges til fastpris. Dette var en feil fra hans side, og klageren har senere fått opplyst om at det her blir budrunde da boligen hele tiden ble annonsert til prisantydning.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder budgivning og påstand om at leiligheten skulle selges til fast pris.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

Reklamasjonsnemndas sekretariat har innhentet annonse på finn id 10434792. Den er sist endret 23. august 2007 kl 1627, altså etter klagerens bud. Av denne annonsen fremgår det at eiendommen selges til prisantydning kr 2 600 000. Også av salgsoppgaven fremgår at eiendommen selges til prisantydning (i denne er prisantydningen kr 2 480 000). Nemnda har ikke fått dokumentert at eiendommen har vært annonsert med fastpris.

Det er imidlertid på det rene at innklagedes saksbehandler i e-mail til klageren har uttalt at leiligheten selges til fast pris. Innklagede anfører at klagerne har blitt gjort oppmerksom på denne feilen, dog uten at dette er skriftlig dokumentert. Det er kritikkverdig å gi slike feilaktige opplysninger uten i ettertid å kunne dokumentere at de feilaktige opplysningene er korrigert.

At klageren har lagt inn et tilbud under fastpris, kan ikke tillegges vekt.

Nemnda kan ikke se at klageren er påført noe økonomisk tap som følge av den feilaktige opplysningene i saksbehandlerens e-mail.


Konklusjon:

Klagen fører ikke frem.

Oslo, den 29. januar 2008

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant