Klage nr:
163/07

Avgjort:
12.12.2007

Saken gjelder:
Feilaktige opplysninger ved kjøp av ny andelsleilighet

Foretakets navn:
DnB NOR Eiendom AS
Saksfremstilling:

Klagerne kjøpte en leilighet som var til salgs gjennom innklagede som megler. Leiligheten var under bygging.

Klageren har innlevert klage mot de to ovennevnte selskapene. Det er gitt ett tilsvar i saken, idet innklagede avdeling nr 1 har besvart klagen og informert om at prosjektsalget er et samarbeid med innklagede nr 2. Rollen til innklagede nr 2 har vært salg og markedsføring, mens innklagede nr 1 har vært ansvarlig for kontrakt, oppgjør og øvrige formalia rundt prosjektsalget.

Innklagede er faglig ledet av statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren ønsker å heve den midlertidige kjøpskontrakten på grunn av bevisst feilinformasjon fra innklagede. Han ønsker videre erstatning dersom dette tar tid og han står uten bolig.

Den 14. mars 2007 skrev klagerne under en midlertidig kjøpsbekreftelse med innklagede. Denne var basert på opplysninger fra innklagede om at dette var en fire roms leilighet i stedet for tre roms. Innskuddet ville da være
kr 615 000 pluss andel fellesgjeld kr 1 255000, garasje kr 30 000 pluss andel fellesgjeld kr 50 000. Innklagede ga ifølge klageren opplysning om at husleien ville være den samme for alle husstander uansett om det er tre eller fire rom, på grunn av fellesgjelden. Prislisten klageren fikk tilsendt i april viste en husleie på kr 5 414. Klagerne hevder at innklagede på forespørsel hadde opplyst at denne var endelig. Lånet var «fryst» og ville være slik i åtte år fremover.

Den 4. mai mottok klageren et brev fra boligbyggelaget som er valgt til forretningsfører, hvor det ble opplyst at husleien var justert til kr 6 615 på grunn av renteoppgang. Klageren tok da kontakt med forretningsføreren og fikk opplyst at renten ikke var låst slik innklagede hadde oppgitt. Husleien skulle heller ikke være lik. Klagerne med fire toms leilighet skulle ha høyere husleie enn de andre, selv om alle hadde lik fellesgjeld. Klageren tok da kontakt med innklagede som benektet å ha sagt at renten var «fryst».

Klageren ba om at den midlertidige kjøpekontrakten ble annullert på grunn av dette. Klageren fikk da tilbakemelding om at han ikke hadde rett til det og at han måtte forholde seg til kontrakten.

Den 24. mai mottok klageren kjøpekontrakt fra innklagede. Den inneholdt flere feil;

– gammel prisliste, hvor husleien ikke var oppjustert og garasjepris var utelatt

– feil leveransebeskrivelse. Det er forskjell på de elektriske punktene på en 3 roms og en 4 roms.

Klageren ringte og påpekte feilene, og innklagede skal ha lovet å sende en ny. Den 24. juli ringte innklagede og snakket med klagerens kone. Han skal ha bekreftet feilene og lovet å sende en ny i løpet av august. Det er per klagedato (11. september 2007) ikke mottatt noen ny.

Klageren ble 29. august innkalt til et beboermøte. Husleien er ved klagedato kr 7 400. På dette møtet kom det ifølge klageren frem at samtlige beboere mente de var blitt feilinformert av innklagede. Det var kun klageren som hadde fått beskjed om «fryst» rente.

Klageren undersøkte da saken videre hvorvidt det er mulig å annullere den midlertidige kjøpekontrakten på grunnlaget at han mener å ha blitt lurt.

Klagerenopplyser i brev av 9. oktober 2007 at han måtte betale kr 50 000 for å heve kjøpet. Han krever dette beløpet dekket av innklagede.

Innklagede anfører:

Handelen er kansellert og klageren har akseptert å innbetale avbestillingsgebyr med kr 50 000 til dekning av utførte tilleggsbestillinger. Det er således oppnådd enighet mellom klageren og utbyggeren, men ikke med innklagede.

Klageren har ifølge innklagede tydeligvis angret på sitt kjøp og refererer sin klage basert på muntlige utsagn som ikke kan bekreftes. Det er selvsagt kjedelig og uheldig at disse situasjonene oppstår, men så lenge selgeren ønsker å stå fast ved avtalen, er det lite innklagede kan få gjort. Klagen omhandler i hovedsak påstand om hvilken informasjon som er gitt om husleie og eventuelle renteøkninger. Siden klageren inngikk kjøpsavtalen, har det vært flere renteøkninger og som klageren selv skriver, ønsket han å trekke seg fra avtalen allerede i mai 2007 på grunn av økning i husleie og at dette var ukjent. Klageren ble igjen gjort kjent med hva som står i kjøpsavtalen om at månedlige felleskostnader vil variere med utviklingen i pengemarkedsrenten. Påstand om at fellesgjelden eller lånet skulle være «fryst» i åtte år, beskriver i tillegg at klageren bruker ord som for en eiendomsmegler er helt ukjent. Åtte år omhandler avdragsfriheten som er lagt inn i felleslånet, og dette fremkommer klart i prislisten. Påstanden om at innklagede har sagt «fryst» eller at lånet er basert på fastrente tilbakevises.

Etter anmodning tok innklagede kontakt med klageren den 24. juli vedrørende feil i kontrakten. Som beskrevet av klageren, er det riktig at kontrakten inneholdt feil som måtte rettes opp, klageren hadde da hatt kontrakten i sin besittelse siden den ble sendt 24. mai. I påvente av anbud fra utbyggeren, ønsket ikke klageren ny kontrakt før i august og da det var god tid i forhold til overtakelse, ble dette utsatt. Klageren var på dette tidspunktet innstilt på å gjennomføre handelen. Ved en feiltakelse var kjøpesum for garasje ikke inntatt i kontrakten, selv om den fulgte med. Når det gjaldt leveringsbeskrivelsen, var prosjektet kun bestående av 3-roms leiligheter, utbygger fikk siden anledning til å oppføre en tomannsbolig med noe større løsning, dvs. ett ekstra soverom. Leveransen utover den opprinnelige beskrivelsen var da tre ekstra el-punkter.

Klagerne ble innkalt til beboermøte 29. august 2007 og etter ytterligere renteøkning ble husleien fastsatt til kr 7 400. Klageren har siden dette blitt løst fra handelen ved å innbetale avbestillingsgebyr og tilleggsarbeider for kr 50 000 til utbyggeren.

Innklagede nr 1 og 2 avviser klagerens påstander om feilinformasjon rundt fastsettelse av husleie og mener de etter beste evne har forsøkt å imøtekomme klageren.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder påstand om feilaktige opplysninger om fellesutgifter m.v. ved kjøp av ny andelsleilighet.

Klageren inngikk «Kjøpsbekreftelse» vedrørende kjøp av ny andelsleilighet gjennom innklagede. Handelen ble hevet uten at endelig kjøpekontrakt ble underskrevet. Klageren måtte betale kr 50 000 til selgeren, ifølge innklagede for utførte tilleggsbestillinger.

Reklamasjonsnemnda baserer seg på hva som kan dokumenteres skriftlig. Hva innklagede skal ha sagt om binding av renter på felleslån, er påstander fra klagerens side, og er ikke skriftlig dokumentert. Innklagede påsin side hevder at han aldri har uttalt at husleien/renten er bundet. På side 2 i kjøpsbekreftelsen som klageren har skrevet under på den 14. mars 2007 og som han selv har sendt Reklamasjonsnemnda, står det under punktet «Alminnelige forbehold» bl.a. «Den opplyste månedlig felleskostnad baserer seg på p.t. gjeldende betingelser og vil variere med utviklingen i pengemarkedsrenten og markedet for øvrig». Klageren kan ut fra dette ikke høres med sin påstand om at han er informert om at renten er «fryst». Også boligbyggelaget har i sitt brev av 4. mai 2007 til klageren bl.a. sagt «Rentenivået i Norge har den siste tiden steget. I borettslag med fellesgjeld får rentenivået betydning for innkrevde felleskostnader. Når nye borettslagsleiligheter selges, er husleiene basert på rentenivået som da eksisterer. Ved renteoppgang, vil husleien kunne være økt når eierne av leilighetene flytter inn».

Når det gjelder leveringsbeskrivelsen, anfører innklagede at leveransen for en fire roms leilighet hadde tre ekstra el-punkter i forhold til opprinnelig leveransebeskrivelse. Reklamasjonsnemnda finner ikke grunn til å kritisere innklagede på dette punkt.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold i klagen.

Oslo, den 12. desember 2007

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant