Klage nr:
182/07

Avgjort:
25.06.2008

Saken gjelder:
Feil/ manglende opplysninger om fellesgjeld og garasje

Foretakets navn:
Fokus Krogsveen AS Grünerløkka

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte leilighet gjennom innklagede.

Fagansvarlig er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren forsikret seg om at fellesutgiftene var på litt over 3 000 kroner per måned, som skulle betales kvartalsvis. I følge klageren er fellesutgiftene 13 142 kroner per kvartal. Dette forholdet er forlikt mellom partene.

Klageren hevder han fikk beskjed om å henvende seg til byggedrift (X) eller Europark (Y) vedrørende garasjeplassen og at dette ikke er riktig. Klageren hevder også at innklagede sa at han skulle få kjøpe en garasjeplass til en markedspris på cirka 300- 350 000 kroner. Dette fikk klageren opplyst i salgsoppgaven, på visning og under kontraktsmøtet. Klageren har fått opplyst at han kan kjøpe garasjeplass for en markedspris på 730 000 kroner. Personen som klageren ringte, sa det hadde vært andre som også hadde ringt og spurt om prisen, men klageren vet ikke om dette er eieren eller innklagede. Klageren opplyser også at innklagede er en god venn av han som solgte leiligheten.

Klageren mener innklagede har brutt sin undersøkelsesplikt ved å ikke på egenhånd sjekke prisen på garasjeplassen.

Innklagede anfører:

Forholdet rundt fellesutgiftene er forlikt mellom partene, og kommenteres ikke ytterligere.


Innklagede påpeker at klageren har endret historien ved at den opprinnelige klagen gjelder at innklagede uriktig skal ha henvist klageren til å ta kontakt med X eller Y, mens i et senere brev gjelder klagen at innklagede skal ha gitt uriktige opplysninger angående prisen på parkeringsplassen.

Innklagede påpeker også at klageren og kjøperen i dette tilfellet ikke er samme person som var på visning og som opprinnelig var interessent/kjøper. På grunn av omstendigheter rundt finansieringen trådte klageren inn som kjøper i stedet for opprinnelig kjøper. Det var kun opprinnelig kjøper som var på visning, og innklagede stiller seg undrende til hvordan klageren kan uttale seg om hva som ble sagt på visningen.

Salgsoppgaven angir at kjøperen har rett til å få kjøpe en garasjeplass. Det er ikke angitt noen pris, men innklagedes saksbehandler skal ha sagt at prisen ville ligge på markedspris. Innklagede skal ha opplyst at markedspris i 2005 lå på cirka 375 000 kroner, og at han ikke visste hva dagens pris lå på. I følge tilbudet klageren fikk per brev gjelder tilbudet «parkeringsrett til markedspris». Det at klageren er uenig i hva markedsprisen er, er et forhold innklagede ikke legger seg opp i.

Det er riktig at innklagede henviste til X eller Y, hvorav Y var forretningsfører, men at det viste seg at Ø var rette vedkommende. Ved å kontakte Y blir en henvist til Ø. Innklagede mener dette ikke kan sies å være feilaktige opplysninger som kan medføre ansvar etter loven.

Det er riktig at innklagede tok kontakt med Ø for å få bekreftet at den aktuelle seksjonen hadde rett til garasjeplass og at markedsprisen lå på cirka 750 000 kroner. Dette skjedde etter avtaleinngåelsen. Innklagede prøvde å informere klageren om dette per telefon. Da han ikke fikk svar, la innklagede igjen en beskjed på klagerens telefonsvarer.

Det tilbakevises at selgeren er en god venn av innklagedes saksbehandler. Selgeren er en bekjent av innklagedes saksbehandler da vedkommende er fetteren til hans samboer. Innklagede har ikke basert opplysningen på det som er gitt fra selger. Selgeren har aldri bodd i leiligheten selv.

Innklagede mener det ikke foreligger brudd på god meglerskikk.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om erstatning på grunnlag av feilaktige opplysninger om garasjeplass.

Innledningsvis bemerkes det atReklamasjonsnemnda ikke behandler forholdet rundt fellesutgiftene, da dette forholdet er forlikt mellom partene.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at feilaktige opplysninger om hvem som hadde informasjon om markedsprisen til garasjen, i seg selv er ansvarsbetingende uaktsomt. Innklagede har oppgitt forretningsfører som kontaktperson, og dette må etter Reklamasjonsnemndas oppfatning være tilstrekkelig. Klageren kan ikke høres på dette punkt.

I salgsoppgaven står det at det er «[r]ettigheter på å kjøpe garasjeplass». Det er ikke angitt noen prisantydning i salgsoppgaven. Partene forklarer seg ulikt med hensyn til hva som er sagt om prisen. Klageren mener innklagede sa at markedsprisen lå på 300 – 350 000 kroner, mens innklagede mener han har sagt at markedsprisen i 2005 lå på
375 000 og at han ikke visste dagens markedspris. Der partene forklarer seg ulikt, kan ikke Reklamasjonsnemnda legge den ene partens forklaring til grunn. Reklamasjonsnemnda tar derfor ikke stilling til spørsmålet.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold for så vidt gjelder klagen over hvem som hadde opplysningene om garasjen. For øvrig avvises klagen.

Oslo, den 25. juni 2008

(sign.)

Cecilie Asak

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant