Klage nr:
187/07

Avgjort:
29.01.2008

Saken gjelder:
Meglers vederlag, progressiv provisjon

Foretakets navn:
Privatmegleren Aveny
Saksfremstilling:

Klageren skulle selge sin leilighet og fikk bistand av sine to sønner i prosessen. Det er i oppdragsskjema avtalt progressiv provisjon. En av klagerens sønner (heretter kalt fullmektigen) har fått fullmakt til å representere henne i klagesaksbehandlingen.

Innklagede er faglig ledet av eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren skulle selge sin leilighet. Hun hadde ingen erfaring med dette og ba sine sønner om bistand ved salget. Klageren hadde ved kjøp av leilighet fått et godt inntrykk av innklagede, og informerte sønnene om at hun ønsket å bruke ham. Fullmektigen sa at han hadde gode erfaringer med en annen megler som han kunne anbefale, men at innklagede kunne ringe ham for en prat inklusiv pristilbud.

Innklagede kontaktet fullmektigen og informerte om at han kjente området godt, og var positiv til å oppnå en pris nær tre millioner kroner, som var den prisen klageren hadde forhåpninger om. Videre informerte innklagede om at han allerede hadde senket meglerhonoraret fra 2,7 % til 2,2 %, men skulle se om han hadde mer å gå på. Det ble aldri nevnt noe til klagerens sønner om at en høyere andel av pris over takst skulle tilfalle innklagede.

Uten at fullmektigen var informert, hadde innklagede kontaktet klageren og senket meglerprovisjonen til 1,9 % (også dette da eks. mva) og fått klageren til å skrive under på det. Heller ikke til klageren ble det informert muntlig, eller forklart, noen ting om en progressiv provisjon over takst.

Innklagedes gjennomføring av salget var klageren og hennes sønner særdeles misfornøyd med. Innklagede forsøkte å få aksept på kr 2,7 mill, men klageren og hennes sønner aksepterte ikke denne prisen, til tross for innklagedes klare anbefalinger om å selge.

I forbindelse med klagerens betaling til innklagede, ble fullmektigen gjort oppmerksom på at en progressiv meglerprovisjon kom i tillegg til den faste provisjonssatsen. Dette ble oppdaget da klageren mente innklagede hadde regnet feil i provisjonsberegningen, og fullmektigen kontaktet innklagede for et detaljert oppsett av påløpte kostnader. Fullmektigen var da i kontakt med innklagedes saksbehandler som informerte om at dette sto i kontrakten. Fullmektigen informerte saksbehandleren om at han mente dette var urimelig da det aldri var nevnt for klageren, broren eller ham selv. Innklagede skal ha bekreftet at dette kun er kommunisert i oppdragsskjema som kun ble sendt til klageren.

Videre syntes klageren og sønnene at det var spesielt urimelig i forhold til at de mente at dette ikke på noen måte sto i stil med jobben som var utført. Innklagede ringte fullmektigen samme ettermiddag med det tilbud om at den progressive provisjonen kunne halveres for «å få saken ut av verden». Klageren og hennes sønner var på dette tidspunktet opprørt over hele prosessen og avslo tilbudet, samtidig som fullmektigen informerte om at de hadde planer om å klage forholdet inn for Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.

For klageren og hennes sønner er det opplagt at innklagede selektivt har kommunisert hyggelig informasjon til moren (klageren) og sønnene, men at informasjonen om 10 % progressiv provisjon ble gjemt bort i oppdragsskjemaet som kun ble sendt klageren. Dette på tross av at innklagede gjennom sin direkte kommunikasjon, elektronisk og per telefon, med fullmektigen og broren, viser at hun forsto at klageren trengte bistand fra sønnene.

Innklagede anfører:

Innklagede var på befaring hos klageren 10. mai 2007 i 1 time og 50 minutter i tillegg til en liten kjørerunde hvor selgeren ville vise frem praktiske forhold i omgivelsene. Oppdragsskjemaet ble tatt frem under befaringen, tilbud fylt ut og gjennomgått i detalj med klageren, hver eneste side ble forklart. Beløp og tall ble lest opp. Oppdragsskjemaet ble ikke signert avklageren på befaring av følgende grunner:

– en av klagerens sønner hadde kjennskap til en eiendomsmegler som også skulle vurderes

– klageren ønsket at sønnene skulle lese gjennom skjemaet før hun tok en beslutning.

På befaringen snakket innklagede og klageren om pris. Klageren uttrykte at hun regnet med å få kr 3 000 000 for leiligheten, innklagede uttalte at det sikkert var mulig, men at han ville sjekke omsetningene i området og deretter komme tilbake med meglers markedsvurdering. Videre informerte innklagede om at de var viktig å komme fort i gang på grunn av skoleferien som nærmet seg.

Innklagede tok kontakt med klageren etter et par dager og informerte om at hun hadde sjekket infoland for omsetninger i området, og komme til at forventningen om kr 3 mill kunne bli noe tøft, da høyeste omsetning som var oppnådd i sameiet var kr 2 650 000 hvor den solgte seksjonen hadde en vesentlig mer moderne standard enn klagerens seksjon, men at klagerens utsikt var flottere.

Noen dager senere ringte klageren til innklagede og spurte om det var mulig å sette prosentsatsen på vederlaget noe ned. Hun sa hun var «forretningskvinne» og ville forhandle på provisjonen. Innklagede aksepterte dette og sa at det ar greit å sette ned til 1,7 % + mva og at hun selv kunne forestå korrigeringen på skjemaet og deretter signere og levere dette når hun hadde bestemt seg. Klageren kommenterte ikke andre forhold i oppdragsskjemaet.

Samme kveld ringte en av klagerens sønner til innklagede for å forhøre seg litt om hans erfaringer, kjennskap til området osv. Han fikk referat fra innklagede om hans besøk hos klageren, samt informasjon om at oppdragsskjemaet lå hos klageren og at hun hadde bedt om at satsen som var tilbudt på 2 % + mva skulle settes ned og at innklagede hadde gitt klageren aksept til å selv stryke over 2 % og endre tallet til 1,7 %. Den 23. mai 2007 leverte klageren oppdragsskjemaet til innklagedes kontor, ferdig endret og signert.

Innklagede hadde ingen grunn til å ha mistillit til at klageren, som hadde hatt oppdragsskjemaet i 10 dager, ikke hadde lest og forstått innholdet i det. Han hadde heller ingen grunn til ikke å tro at klagere hadde gjort de nødvendige tiltak hun selv hadde nevnt var nødvendig før hun signerte på oppdragsskjemaet.

Salget ble gjennomført og klageren uttalte ifølge innklagede på kontraktsmøtet at «jeg er ikke bare fornøyd – jeg er svært fornøyd».

Innklagede finner det både trist og leit at saken har fått en slik vending som den har, men fastholder at saken er håndtert profesjonelt og korrekt fra innklagedes side.

Innklagede påpeker at klageren rekvirerte takst selv.

Innklagede nevner i tillegg at klageren hadde forsinket betaling i forhold til sitt kjøp av en annen eiendom gjennom innklagede. Klageren ble informert to dager før formell overtakelse om at det manglet penger. Oppgjøret ble forsinket i 23 dager. Innklagede tok ansvaret og lot klageren flytte inn i boligen og la selv ut oppgjør slik at selgeren av eiendommen ikke skulle lide. Til tross for forsinkelse på 23 dager belastet innklagede aldri forsinkelsesrenter.

Innklagede kan på denne bakgrunn ikke se at det finnes noen grunn til at klagerne ikke skal betale den avtalte provisjonen.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder påstand om at klageren på 71 år ikke var informert om at det var progressiv provisjon av salgssum over takst.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

Partene forklarer seg ulikt om hvilken informasjon innklagede har gitt om innholdet i oppdragsskjemaet. Der hvor parteneforklarer seg ulikt kan ikke den ene partens uttalelse tillegges større vekt enn den andres. Reklamasjonsnemnda forholder seg da til hva som kan dokumenteres skriftlig. I dette tilfellet foreligger det et underskrevet oppdragsskjema.

Klageren hadde oppdragsskjemaet i sin besittelse i flere dager (10 ifølge innklagede). Dette blant annet fordi klageren ønsket at sønnene skulle få anledning til å gå igjennom dette før hun skrev under. Klageren ønsket en nedsettelse av provisjonen og fikk også selv anledning til å foreta denne korreksjonen. Det fremgår tydelig under tredje ballpunkt i oppdragets punkt 4 A at det skal betales 10 % provisjon – 12,5 % inkl. mva. – av salgssum over takst.

Enhver oppdragsgiver bør lese gjennom vilkårene før han skriver under oppdraget. I dette tilfellet er det tydeligvis ikke gjort. Reklamasjonsnemnda finner ikke å kunne laste innklagede for det.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 29. januar 2008

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant