Klage nr:
189/07

Avgjort:
29.01.2008

Saken gjelder:
Mangelfull veiledning ved salg av bolig

Foretakets navn:
Aktiv Eiendomsmegling Carl Berner
Saksfremstilling:

Klageren solgte bolig gjennom innklagede.

Klageren mener innklagede ikke har gitt god nok informasjon om hva slags tilbehør som skulle følge leiligheten ved salget, noe som har medført et krav fra kjøperen.

Innklagede er faglig ledet av eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Under salgsprosessen stod det to garderobeskap på soverommet i klagerens leilighet. Disse var synlige under besiktigelse, fotografering og visninger. Skapene tilhører klagerens samboer, og disse ble fjernet før overtakelse. Kjøperen mener at skapene skulle følge boligen, noe innklagede unnlot å informere klageren om. Kjøperens krav var at klageren skulle dekke husleie for én måned + frafalle krav om kr 500 for kjøleskapet. Klageren føler at innklagedes veiledning i forbindelse med salget ikke var god nok. Klageren fikk verken skriftlig eller muntlig beskjed om at garderobeskapene skulle følge leiligheten. Dersom klageren hadde fått god nok informasjon om dette, ville saken vært håndtert annerledes fra klagerens side.

Klageren krever dekket tapet som følge av innklagedes manglende veiledning.

Innklagede anfører:

Innklagede avviser at det ikke ble gitt tilstrekkelig veiledning. Innklagede gav klageren råd om å la garderobeskapene bli stående i leiligheten. Klageren har senere valgt å fjerne skapene, og krever nå kompensasjon fra innklagede som følge av kjøpers krav. Innklagede mener dette er uhørt.

Innklagede avviser kravet om økonomisk kompensasjon som følge av mangelfull veiledning. For øvrig er avtalen som klageren har valgt å inngå med kjøperen, en beslutning som klageren selv har tatt. Klageren har selv opplyst en betydelig lavere verdi av skapene overfor innklagede. Innklagede stiller også spørsmålstegn ved at Reklamasjonsnemnda realitetsbehandler en slik klage, da dette påfører innklagede en kostnad gjennom reklamasjonsgebyret.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder påstand om mangelfull veiledning vedrørende tilbehør som skal følge boligen.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

På Reklamasjonsnemndas forespørsel har innklagede fremlagt kopi av salgsoppgaven. Det fremgår av denne bl.a. «et stort soverom med god skapplass». Reklamasjonsnemnda har ikke fått forelagt seg et bilde som viser hele soverommet. Det kan imidlertid synes som om de omstridte skapene var de eneste skapene på soverommet. Basert på dette kan ikke klageren ha hatt noen berettiget forventning om å kunne ta med seg skapene ved fraflytting av boligen. Når skapene er omtalt i salgsoppgaven i tillegg til å være synlig ved kjøpers besiktigelse av boligen, må Reklamasjonsnemnda legge til grunn at dette var tilstrekkelig avklart i forkant av salget.

Reklamasjonsnemnda har ikke grunnlag for å anta at innklagedes veiledning har vært mangelfull.

Konklusjon:

Klagen fører ikke frem.

Oslo, den 29. januar 2008

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant