Klage nr:
194/07

Avgjort:
29.01.2008

Saken gjelder:
Misnøye med meglers saksbehandling

Foretakets navn:
Postbanken Eiendom Majorstua

Saksfremstilling:

Klageren ga innklagede i oppdrag å selge sin eierseksjon. Klageren var misfornøyd med innklagedes arbeid og oppdraget ble sagt opp. Klageren har blitt fakturert for kr 13 000 for oppsigelse av oppdraget. Oppdraget er undertegnet 13. mai 2007.

Innklagede er faglig ledet av eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren startet først med en saksbehandler hos innklagede. Denne hørte klageren lite fra før hun fikk tildelt ny saksbehandler. Under møtet med ny saksbehandler forsøkte klageren å få svar på ubesvarte spørsmål og håpet at salgsprosessen skulle gå smertefritt videre og at hun ville få svar på sine henvendelser i motsetning til hva som var tilfellet med den første saksbehandleren.

Klageren anfører videre at alle punktene i hennes brev av 10. august 2007 til innklagede er tatt opp underveis og erkjent av innklagede. Klageren hevder at hun har hatt skuffelser og avtalebrudd under hele prosessen og sitter nå uten å ha solgt leiligheten per 17. august 2007, tre måneder etter kontraktsinngåelse, og må betale for en markedspakke som hun opplever ikke å ha fått pluss et avviklingsgebyr på kr 6 800 som hun ikke var informert om.

Egenerklæringsskjemaet fikk klageren først på e-post 7. juni med beskjed om å levere helst samme dag. Det var en del punkter, så dette burde helst blitt utlevert ved inngåelse av oppdraget 13. mai 2007. Klageren leverte det tilbake i utfylt stand et par dager senere, da hadde hun bestilt elektriker med bakgrunn i et av spørsmålene i egenerklæringsskjemaet.

Klagerens brev av 10. august 2007 til innklagede ved daglig leder er ikke besvart, heller ikke etter gjentatte oppfordringer skriftlig og muntlig.

Innklagede ville ikke gå inn på tema i brevet og hevdet i møte 14. august at dersom kontrakten skulle avvikles måtte det betales kr 13 000. Han sa også at han helst ikke ville ha noe mer med salget å gjøre og at han hadde trukket boligannonsen fra finn.no dagen før, altså før oppdraget var sagt opp.

Klagerens samboer møtte med fullmakt for henne i møte med innklagede 14. august 2007. Innklagede la frem krav om betaling av markedspakke kr 6 800 + kr 6 800 for utført arbeid. Avviklingsgebyret på kr 6 800 var ukjent for klageren. Ved inngåelse av oppdraget ble det poengtert fra innklagedes side at det bare skulle betales kr 6 800 dersom salg ikke ble gjennomført. Innklagede bladde raskt over fra side en til side to i kontrakten der det skulle signeres før han la den tilbake i sin mappe. Klageren fikk ikke kopi av oppdragsskjemaet og var ikke innforstått med at det i tillegg til markedspakken skulle betales et gebyr og føler seg mangelfullt informert og villedet. Eneste informasjonen klageren har før hun fikk kopi av oppdragsavtalen 14. august 2007, er den første e-posten fra innklagede hvor det ble avtalt møte. Der står det ingen ting om avviklingsgebyret.

Klageren valgte å stole på et foretak som hun antok hun ville ha et godt samarbeid med. Saksbehandleren sa at han var kåret til den beste megleren i mai.

Innklagede har ifølge klageren uttalt på møtet 14. august at det fortsatt sto et bud på kr 1 200 000. Dette budet var trukket 30. juli 2007, da interessenten ikke hadde fått tilbakemelding siden han la inn budet. Da dette ble påpekt, var svaret at vedkommende fortsatt var interessert. Det var 22 interessenter på visningslisten. Klageren vet ikke hvorvidt disse er ivaretatt underveis i prosessen.

Det ble avholdt nytt møte 16. august 2007, hvor klageren var til stede. Innklagede ville ifølge klageren ikke besvare spørsmål om forhold i salgsprosessen, eller komme til enighet. Klageren anfører at dette var spesielt provoserende for henne. Han ville heller ikke ifølge klageren beklage feil eller avtalebrudd som var gjort underveis, eller diskutere en reduksjon ifakturaen. Innklagede sa ifølge klageren at det skulle betales kr 13 000 for endt oppdrag. Klageren følte seg tvunget til å ta med faktura på kr 13 000, da hun måtte komme i gang med salg av boligen gjennom et annet meglerforetak. Klageren anfører at hun ikke vil betale full pris for noe som har vært en stor belastning for henne både personlig og økonomisk, og jobben ikke er gjort på en ordentlig måte. Klageren har bedt om et forlik i form av prisreduksjon, dette er avvist av innklagede.

Klagerens mål var at salget skulle skje raskest mulig da hun hadde kjøpt ny bolig.

Innklagede skal avslutningsvis ha tilbudt klageren å få en annen saksbehandler fra samme foretak for å fortsette. Å få dette tilbudet etter at innklagede har sagt at han ikke ville ha noe mer med salget å gjøre, anså klageren ikke som en reell mulighet i en slik fastlåst konflikt med mangel av tillit. Klageren hadde allerede fått en ny megler hos innklagede, så dette var allerede forsøkt.

Klageren anser seg ikke forpliktet til å betale de kr 6 800 som var avviklingsgebyret, hun krever videre en sterk reduksjon i markedspakken. Tatt i betraktning brudd på avtaler og innklagedes holdning til klageren som kunde, mener hun at innklagede burde trekke tilbake hele kravet.

Av kopi av brev til innklagede av 10. august 2007 fremgår klagerens erfaring med innklagede slik:

– saksbehandleren kom 20 min for sent til møte, uten å si noe om dette

– innklagede skulle ta med interessenter til klagerens leilighet i løpet av kort tid, da han hadde et boligsalg i nærområdet. Det skulle sendes en link til denne boligannonsen

– det ble aldri gitt noen tilbakemelding på den sammenlignbare leiligheten

– link til den sammenlignbare leiligheten ble aldri sendt

– ved oppdragsinngåelse ble det avtalt at boligannonse raskt skulle legges på nett, og visning i slutten av andre uke i juli

– fotograf og takstmann skulle komme samme dag, 24. mai

– klageren fikk tilfeldigvis vite 23. mai om ettermiddagen at innklagede hadde glemt å bestille fotograf

– fotografen kom 25. mai, men hadde fått feil informasjon om hvor leiligheten lå og måtte få korrekt informasjon fra klagerens far

– klageren kontaktet innklagede da hun ikke hadde fått takst 2. juni. Annonsen lå heller ikke på internett

– fikk svar 3. juni om at annonsen skulle ligge på nettet dagen etter, klageren fikk oversendt taksten vedlagt denne e-mailen

– klageren fikk ikke se/godkjenne annonsen før den ble lagt ut slik som avtalt

– flere feil i taksten, feilene ble rettet opp og takstbeløpet justert opp med 150 000 kroner

– klageren fikk 4. juni beskjed om at hennes saksbehandler hadde mye å gjøre og at det var vanlig med to meglere på et oppdrag, det ble avtalt møte dagen etter for å legge videre plan

– klageren har aldri mottatt en beklagelse eller hørt noe fra opprinnelig saksbehandler

– ny saksbehandler hadde ikke settleiligheten

– annonsen ble lagt ut 6. juni med stavefeil og manglende opplysninger om bl.a. husleie og fellesgjeld. Klageren kom med forslag og annonsen ble endret

– ved første fellesvisning 12. juni ble klistrelapper for visningen hengt på feil ringeklokke

– nabovarsler som skulle bestilles til fellesvisningene ble bestilt 8. juni og kom samme ettermiddag som siste visning 13. juni, nabovarslene fikk derfor liten/ingen effekt

– det ble ikke noe salg her

– visningsdatoer ble feilskrevet på finn.no

– innklagede beskrev klagerens leilighet negativt og som beliggende i 1. etasje, mens den ligger i 2. etasje. Klageren forventer en mer positiv glød og entusiasme

Innklagede anfører:

Innklagede mener han har gjort en ordentlig jobb vedrørende oppdraget. Han har innhentet nødvendig informasjon og laget nødvendig salgsoppgave for å markedsføre eiendommen.

Innklagede har etter diverse befaringer fått et bud stort kr 1 200 000. Budet ble ikke akseptert av klageren.

I møte 16. august 2007 ble det inngått en frivillig avtale. Innklagede synes det virker merkelig å klage på en avtale som er inngått frivillig.

Klageren har skrevet referat fra møtet 14. august 2007, som hun ikke var til stede på. Dette finner innklagede litt rart.

Klagerens ytterligere anførsler:

Vedrørende referat fra møtet 14. august uttaler klageren at det var et nytt møte allerede to dager etter, 16. august. Der tok klageren opp alle punktene som var snakket om i møtet 14. august og videre det hun hadde skrevet i brev av 10. august. Innklagede ville ikke gå inn på de punktene hun hadde å utsette på saksbehandlingen, verken i møtet 14. august som utløste møtet 16. august, eller i dette møtet. Klageren har ved flere anledninger spurt muntlig og skriftlig hvorfor innklagede mener det var ufordelaktig at klagerne ikke deltok på møtet 14. august 2007, noe klageren mener er irrelevant i saken. Referatet fra 14. august er en kommentar til begge møter.

Angående møtet 1. august der innklagede kommenterer at det ble inngått en frivillig avtale, anfører klageren at det har vært uttrykt tydelig at det var strid om oppdraget og at et ville komme en skriftlig klage som en konsekvens av dette møtet.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder misnøye med saksbehandlingen og krav om bortfall/nedsettelse av meglerens vederlag og utlegg.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

Klageren hevder at hun ikke var kjent med at det skulle betales et gebyr på kr 6 800 ved oppsigelse av oppdraget. Dette er nedfelt i oppdraget punkt 6B som begge parter har skrevet under på. Klageren er således bundet av det. Klagerne kan ikke i ettertid hevde at hun ikke har sett hva hun skrev under på. Imidlertid mener Reklamasjonsnemnda at det er i tråd med god meglerskikk å gi ut/oversende kopi av oppdragsskjemaet til selgeren straks det er underskrevet.

Klageren har anført en rekke punkter hvor hun mener innklagede har forsømt seg, uten at innklagede har imøtegått disse punktene i tilsvaret, utover å uttale at han har gjort en ordentlig jobb vedrørende oppdraget. Reklamasjonsnemnda ser at det her har vært mange irritasjonsmomenter og har forståelse for klagerens frustrasjoner. Reklamasjonsnemnda er av den oppfatning at en annonsetekst (og teksten til salgsoppgaven) skal forelegges selgeren før offentliggjøring for å minske risikoen for feil. Deter ikke gjort her. Reklamasjonsnemnda ser at det foreligger slike feil at det er grunnlag for nedsettelse av meglerens vederlag, jf. emgll. § 4-6. Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning bør nedsettelsen tilsvare innklagedes krav ihht oppdragsskjemaets punkt 6B på kr. 6.800.

Reklamasjonsnemnda er rent generelt av den oppfatning at henvendelser skal besvares innen rimelig tid.

Konklusjon:

Innklagedes krav settes ned med kr 6 800 i henhold til eiendomsmeglingslovens § 4-6.

Oslo, den 29. januar 2008

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

Tore Bråthen

formann

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant