Klage nr 2019037

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 17. juni 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget: MOBO Helgeland BBL

Saken gjelder: Misnøye med saksbehandlingen, herunder manglende tegning av eierskifteforsikring             

Saksfremstilling:

Klageren solgte sin borettslagsleilighet gjennom innklagede foretak i 2014. I oppdragsbekreftelsen ble det krysset av for at klageren ønsket eierskifteforsikring. I salgsoppgaven fremgikk det at «[s]elger har tegnet eierskifteforsikring».

Sommeren 2018 mottok klageren reklamasjon fra kjøperens eierskifteforsikringsselskap etter at de hadde videresolgt leiligheten i 2017. Klageren kontaktet innklagede for å få bistand fra eierskifteforsikringen hun hadde tegnet. Det viste seg da at det ikke var tegnet slik forsikring ved hennes salg. Klageren anfører at innklagede har opptrådt ansvarsbetingende ved ikke å ha besørget at det ble tegnet eierskifteforsikring. Innklagede mener saken må avvises. Subsidiært bestrides ansvar og grunnlag for erstatning.

Både klageren og innklagede er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen avvises.

Klageren har i korte trekk anført:  

Innklagede har opptrådt ansvarsbetingende ved at de ikke har tegnet eierskifteforsikring for klageren slik de hadde påtatt seg å gjøre.

Klageren fikk ikke tilsendt oppgjørsoppstilling, og det er heller ikke dokumentert at innklagede har oversendt denne. For øvrig spesifiserer ikke oppgjørsoppstillingen at eierskifteforsikring ikke er tegnet. Det er heller ikke noe som tilsier at klageren ikke ville oppfylt vilkårene for å få tegne slik forsikring.

Innklagede er forpliktet til å innta klagerens rettslige stilling i reklamasjonssaken fra kjøperen av leiligheten. Under enhver omstendighet plikter innklagede å erstatte det eventuelle økonomiske tapet klageren måtte lide. Det fremmes krav på erstatning med inntil kr 150 000.

Klageren er av den oppfatning at selve misligholdet skjedde innenfor innklagedes meglervirksomhet og på et tidspunkt hvor de var tilsluttet Reklamasjonsnemnda.

Klageren er ikke gjort kjent med noen virksomhetsoverdragelse eller ansvarsoverdragelser som følge av fisjonsplan eller annet avtaleverk. Det bestrides at saken skal avvises på dette grunnlag. Det er videre uten betydning for rettsforholdet mellom klageren og innklagede at innklagede ikke er forsikret for dette ansvaret fordi formidling av eierskifteforsikring ikke er eiendomsmegling.

Innklagede har i korte trekk anført:

Saken må avvises fra behandling i nemnda. Subsidiært gjøres det gjeldende at det ikke er sannsynliggjort noen feil og under enhver omstendighet kan ikke nemnda tilkjenne klager erstatning.

Avvisningsgrunner

Innklagede er ikke tilsluttet Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglertjenester. Nemnda kan ikke behandle saker mot rettssubjekter som ikke er medlem. Innklagede avviklet sin eiendomsmeglervirksomhet med virkning fra 1. juli 2015. Eiendomsmeglervirksomheten ble overdratt til nytt foretak. Klagen kan heller ikke behandles med hjemmel i lov eller forskrift om klageorganer for forbrukersaker, da denne trådte i kraft etter at innklagede hadde sagt opp sin tilslutning. Formidling av eierskifteforsikring ansees ikke som eiendomsmeglingsvirksomhet. Klagen retter seg mot et forhold som faller utenfor nemndas saksområde. Saken må derfor avvises fra behandling.

Hva gjelder virksomhetsoverdragelsen, så vil innklagede presisere at man her snakker om rettighetene etter arbeidsmiljølovens kapittel 16 for de ansatte eiendomsmeglerne som ble overført til nytt foretak. Disse rettighetene kan partene ikke avtale seg bort fra.

Ikke sannsynliggjort meglerfeil

Klagen dreier seg om det forhold at megleren ikke bestilte eierskifteforsikring. Det er ikke sannsynliggjort at årsaken til dette skyldes forhold innklagede er ansvarlig for. Det fremgår av oppgjørsoppstillingen at det ikke har blitt tegnet noen eierskifteforsikring. Innklagede er av den oppfatning at oppgjørsoppstillingen har blitt oversendt, og at innklagede selv burde varslet megleren når hun så at den ikke stemte med det som var blitt avtalt.

Erstatningsgrunnlag

Klageren vil ikke være erstatningsansvarlig overfor kjøperne i salgsleddet etter sitt eget, med mindre vilkårene i avhendingsloven §§ 3-7 til 3-9 er oppfylt for hennes del. Slik det fremgår av de dokumentene som fulgte klagen, er det etter innklagedes oppfatning ikke sannsynlig at så er tilfelle. Ettersom klageren ikke er erstatningsansvarlig overfor det etterfølgende salgsledd, vil hun heller ikke kunne holde innklagede erstatningsansvarlig, selv om innklagede mot formodning har brutt god meglerskikk.

Innklagede har nedlagt slik påstand:

Med forbehold om ytterligere anførsler og bevis bes det etter dette om at saken avvises fra nemndsbehandling, subsidiært at [innklagede] frifinnes.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen avvises. Slik saken pr. i dag er opplyst, er MOBO Helgeland BBL ikke rett innklaget. De driver heller ikke meglervirksomhet.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klagen avvises.