Klage nr 2019059

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 17. juni 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget: EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS (avd. Bodø)

Saken gjelder: Budgivning

Saksfremstilling:

I 2019 deltok klageren i en budrunde på en bolig som innklagede formidlet. Klagerens siste bud ble avslått, men megleren spurte om klageren kunne legge inn budet på nytt fordi selgeren hadde bestemt seg for å selge til ham. Klageren la inn budet på nytt, men selgeren aksepterte et annet bud i stedet. Klageren anfører at det var inngått en bindende avtale mellom klageren og selgeren, og krever at kjøpet gjennomføres.

Innklagede bestrider at det var inngått en bindende avtale mellom klageren og selgeren.

Innklagede er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Etter at klageren hadde gitt beskjed til megleren om han ikke ønsket å legge inn høyere bud, ble han oppringt av megleren som fortalte at selgeren ønsket å selge til klageren selv om det forelå et bud som var høyere. Siden akseptfristen hadde gått ut, spurte megleren om klageren kunne legge inn budet på nytt. Dette var bare en formalitet, sa megleren. Klageren gjorde som megleren spurte om. Megleren fikk ikke tak i selgeren med det første, og klageren måtte derfor forlenge akseptfristen. I det klageren skulle forlenge akseptfristen for andre gang, kom det inn et nytt bud på kr 3 850 000. Siden selgeren hadde sagt at han ønsket å selge til klageren, skjønte klageren ingenting. Selgeren aksepterte dette budet.

Klageren tok senere kontakt med selgeren. Selgeren sa at han følte seg «lurt», og at megleren hadde truet ham til å godta det siste budet. Klageren har fått tilsendt et skjermbilde av
SMS-korrespondansen mellom selgeren og megleren, hvor det fremgår at selgeren aksepterte klagerens bud innen akseptfristen. Klageren tror megleren gikk utenfor sin fullmakt for å hjelpe en kamerat. Faren til kjøperen jobber i en bank i samme konsern som megleren, og de er tidligere kollegaer. Det viser seg at faren til kjøperen har nektet interessenter lån for å sikre at sønnen fikk boligen.

I budjournalen står det for øvrig at det kom inn et bud på kr 3 800 000. Dette budet fikk klageren aldri beskjed om. Telefonnumrene i budjournalen er også feil. Telefonnummeret som står bak klagerens bud, tilhører kjæresten til klageren. Ingen av budene ble lagt inn med dette telefonnummeret. Klageren lurer på hvilket telefonnummer som ble brukt da kjøperen la inn bud.

Megleren må «trekke» budet på kr 3 850 000, slik at klageren blir eier av boligen.

Innklagede har i korte trekk anført:

En avtale er inngått når et tilbud er akseptert. Det som skjedde i denne saken, var at klageren la inn et bud som ble avslått. Senere ønsket selgeren å se nærmere på budet. Megleren spurte da klageren om han kunne tenke seg å legge inn budet på nytt. Dette gjorde klageren, men før selgeren aksepterte dette, kom det inn et nytt bud som var høyere. Ikke på noe tidspunkt fikk klageren et motbud fra selgeren. Selgeren har heller aldri akseptert et bud fra klageren. At megleren spurte klageren om å legge inn budet på nytt, er vanlig.

Klagen kan etter dette ikke føre frem.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder meglerens håndtering av budrunden.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Klagerens påstand er at det er inngått en bindende avtale mellom han og selgeren, og klageren krever at kjøpet gjennomføres.

For at det skal være inngått en bindende avtale om kjøp av boligen, må det foreligge et tilbud og aksept. Slik saken er opplyst, synes det å være på det rene at selgeren ikke har akseptert noe bud fra klageren. Selgeren fremsatte heller ikke noe motbud som klageren har akseptert. Avtalerettslig er det følgelig klart at det ikke er inngått noen bindenende avtale mellom klageren og selgeren.

Klageren har vist til en SMS-korrespondanse mellom selgeren og megleren, hvor det fremgår at selgeren hadde akseptert klagerens bud. Dette var intern dialog mellom selgeren og megleren som ikke ble meddelt videre til klageren, noe som er en forutsetning for at bindende avtale er inngått. Det har i denne forbindelse ingen betydning at megleren ba klageren om å sende inn budet på nytt etter at det ikke lenger var gjeldende.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.