Klage nr 2019060

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 17. juni 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget: Solli & Partnere AS (PrivatMegleren Asker)

Saken gjelder: Budgivning

Saksfremstilling:

I februar 2019 deltok klageren i en budrunde på en låve som innklagede formidlet. Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å ha forsømt seg i sin oppfølging av klageren som budgiver etter at han la inn et bud på kr 5 000 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Innklagede er representert ved advokat.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Klageren la inn bud på kr 5 000 001 15. februar 2019 kl. 13.53. Megleren kontaktet deretter klageren for å bekrefte budet. Klageren ble ikke kontaktet av megleren igjen før han ble varslet pr. SMS kl. 15.12 at låven var blitt solgt. Megleren har forsømt seg i sin oppfølging av klageren som budgiver siden han ikke varslet om budet fra den andre budgiveren. Klageren har som følge av dette mistet mulighet til å by videre på låven.

Innklagede hevder at klageren i telefonsamtalen opplyste om at de ikke hadde finansiering for mer enn kr 5 000 000. Klageren er uenig i at noe slikt er blitt sagt. Megleren har feiltolket klagerens uttalelser. Megleren har ikke henvendt seg til klagerens bank for å undersøke finansieringen deres.

Det er ikke opplyst i budjournalen at det er knyttet et forbehold til budet som ble akseptert. 

Klageren ønsker å få fastslått at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved håndteringen av budrunden, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. 

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren gjorde under telefonsamtalen klageren oppmerksom på at selgeren hadde reagert med irritasjon på budet, og at budet var avslått. Selgeren hadde informert megleren om at han ikke var interessert i en budgivningsprosess der budene økte med små summer.

Klageren ble oppfordret til å fremsette budforhøyelse. Klageren avsto fra dette, da de ikke var interessert i å by over seg selv og ikke hadde finansiering for mer enn kr 5 000 000.

Selgeren ønsket på bakgrunn av det ovennevnte å inngi et motbud på kr 5 100 000 til budgiver med bud på kr 5 000 000. I henhold til regelverket skal et motbud fra selger kun rettes mot én budgiver. Dette er et forhold mellom selgeren og den aktuelle budgiveren, og skal ikke formidles til andre budgivere/interessenter. Selgeren kan bestemme hvorvidt han ønsker å gi motbud, og hvem dette eventuelt skal rettes mot.

Innklagede bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved håndteringen av budrunden, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk under budrunden.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen klart ikke kan føre frem. Det er opp til selgeren å bestemme hvem han vil selge til (hvilket bud som skal aksepteres), eventuelt avvise samtlige bud.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klagerne] gis ikke medhold.