Klage nr 2019062

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 17. juni 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget: EiendomsMegler 1 Oslo AS (avd. Strømmen)

Saken gjelder: Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling:

I 2018 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens leilighet. Klageren har trukket frem flere sider ved meglerens håndtering av oppdraget som etter hans mening er kritikkverdige. Han har særlig anført at megleren glemte å publisere annonsen på sosiale medier, slik at færre interessenter kom på visningene. Dette førte til at leiligheten ble solgt for kr 100 000 under prisantydning etter fem måneder. Klageren krever erstatning, og at meglerens vederlag settes ned.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Det er flere sider ved meglerens håndtering av oppdraget som er kritikkverdige. For det første kjøpte klageren en markedspakke til kr 12 900, men megleren glemte å publisere annonsen på sosiale medier. Dette førte til at færre interessenter kom på visningene. Da klageren spurte om markedspakken var «aktiv», svarte megleren at den var det, men det var den ikke. Det er ikke riktig at markedet var tregt. Flere leiligheter som klageren kjenner til, gikk over prisantydning. Årsaken til at få mennesker kom på visningene, var at megleren glemte å publisere annonsen.

For det andre glemte megleren å informere om interessenter som ønsket privatvisning. En tekstmelding viser at det var en interessent som megleren glemte å informere om. I tillegg var det en interessent som dukket opp hjemme hos klageren en dag som det ikke var visning. Megleren glemte å informere om at denne interessenten ønsket privatvisning.

For det tredje lovet megleren å henge opp vindusplakater på kontoret, men disse ble hengt opp først ti dager etter at annonsen var publisert, etter visningen. Innklagedes kontor ligger på et senter med mange besøkende, og det var derfor viktig at vindusplakatene ble hengt opp.

For det fjerde var avtalen at det skulle være to meglere på visningene, men det kom bare én. Begge meglerne har skrevet under på oppdragsavtalen. Visningene kostet kr 2 500 pr. stykk fordi det skulle være to meglere til stede.

For det femte sto det i oppdragsavtalen at klageren ikke skulle betale for opplysningene som megleren innhentet fra kommunen, men likevel ble klageren belastet denne utgiften pålydende kr 7 000. Megleren nektet å rette opp feilen da klageren tok kontakt med ham. Siden klageren ble trukket for mye, føler han seg «svindlet».

Megleren har etter dette håndtert oppdraget på en mangelfull måte. På grunn av feilene som megleren gjorde, ble leiligheten solgt for kr 100 000 under prisantydning, og det først etter fem måneder. I tillegg til at leiligheten ble solgt under prisantydning, måtte klageren altså betale mer på mellomfinansieringen. Klageren har derfor tapt mye penger på grunn av megleren.

Klageren krever erstatning, og at meglerens vederlag settes ned.

Innklagede har i korte trekk anført:

Markedet var tregt da boligen ble markedsført. Megleren valgte derfor å vente med å betale for mer synlighet, slik at hun hadde «flere kort å spille på» dersom leiligheten ikke ble solgt etter første visning. Det var flere som skrev ned navnet sitt etter første visning, og det kom et bud som bare var kr 150 000 under prisantydning. Dette viser at megleren traff med markedsføringen.

Innklagede bestrider at klageren ikke fikk informasjon om interessenter som ønsket privatvisning. Personen som sendte tekstmeldingen som klageren viser til, var ikke interessert i klagerens leilighet fordi den var for liten. Videre bestrider innklagede at vindusplakatene ble hengt opp for sent. Vindusplakatene ble hengt opp samtidig som megleren lagde salgsoppgaven. 

Når det gjelder visningene, er det ikke riktig at det uansett skulle være to meglere til stede under visningene. Det som var avtalen, var at det skulle være to meglere til stede dersom det var behov for det. I denne saken var det ikke behov for to meglere.

Det er riktig at klageren ble trukket for opplysningene som megleren innhentet fra kommunen, selv om det var strøket over denne posten i oppdragsavtalen. Innklagede beklager at megleren ikke oppdaget dette tidligere, og at klageren ble påført ekstra arbeid. Klageren har fått refundert pengene, og innklagede anser seg ferdig med saken.

Klageren har krevd erstatning og vederlagsnedsettelse. Megleren kan kritiseres for at klageren ble fakturert for mye, men hun har ikke opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. Det er heller ikke grunnlag for vederlagsnedsettelse.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder misnøye med saksbehandlingen, samt krav om erstatning og vederlagsnedsettelse.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører delvis frem.

Klagen gjelder fem forhold.

Kjøp av markedspakke og «uteglemt» publisering av «Effekt»

Det er på det rene at publisering av Effekt var en del av markedspakken som kostet kr 12 900 inklusive mva. Innklagede har anført at det var helt bevisst fra meglerens side, da megleren ville ha flere «kort å spille på» dersom boligen ikke ble solgt etter første visningsrunde.

Nemnda mener at da klageren (selger) hadde kjøpt den tjenesten som gjaldt publisering av Effekt, måtte megleren ved eventuelt å stille denne tjenesten i bero, informert klageren på forhånd, slik at klageren eventuelt kunne protestere. Dette gjelder selv om megler kunne ha gode grunner for å vente med publisering av Effekt.

Klagerens påstand om at megler glemte å informere om kjøpere som ønsket privat visning

Nemnda finner at det her er påstand mot påstand, som nemnda ikke kan ta stilling til.

Klagerens påstand om at megler glemte å henge opp vindusplakater

Innklagede synes å erkjenne at det gikk fire dager etter at salgsoppgaven var ferdig, at vindusplakater ble hengt opp. Dette var også etter 1. visning. Nemnda mener at innklagedes megler her kan kritiseres.

Det var avtalt at det skulle være to meglere til stede på visningene

Nemnda nevner først at det ikke fremgår av oppdragsavtalen at det skulle være to meglere til stede på visninger. Generelt sett er det heller ikke vanlig at det ved salg av boliger er to meglere til stede på visninger. En annen sak er det ofte er vanlig at det fremgår av oppdragsavtalen at flere meglere skal arbeide med oppdraget, men det er noe annet enn at det er avtalt at det skal være to meglere på visninger.

Dette klagepunktet kan derfor ikke føre frem.

Megler fakturerte kr 7 000 for mye

Innklagede har her erkjent at klageren ved en feil ble belastet med kr 7 542 i henhold til regning for opplysninger fra forretningsfører, og beløpet ble refundert klageren 12. april 2019.

Nemnda mener likevel at innklagede/megleren kan kritiseres her. For det første fremgår det av oppdragsavtalen at selv om det er strøket over at klageren skal betale for «Megleropplysninger og byggetegninger» med kr 4 125, er summeringen av direkte utlegg i punktet ikke korrigert i samsvar med dette. For det andre er klagen til nemnda datert
27. mars 2019, tilsvaret er datert 11. april 2019 og innklagede krediterte klageren beløpet
12. april 2019. Dette innebærer at det var først da saken ble bragt inn for nemnda, at innklagede ordnet opp i forholdet. Dette er kritikkverdig.

Oppsummering

Ut fra en samlet vurdering av de klagepunktene som har ført frem, mener nemnda at megleren/innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven
§ 6-3. Megleren til innklagede har også utvist en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse», jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7, som gir grunnlag for vederlagsnedsettelse. Nemnda mener at vederlaget passende kan reduseres med kr 20 000.

Erstatningskravet kan derimot ikke føre frem. Klageren har ikke sannsynliggjort at han har lidt noe økonomisk tap ved salget av boligen.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til EiendomsMegler 1 Oslo AS (avd. Strømmen) har opptrådt i strid med god meglerskikk, og innklagede må kreditere [klageren] 20 000 kroner av vederlaget.