Klage nr 2019064

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 17. juni 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget: Nordre Aker Eiendomsmegling AS (Nordvik Nydalen)

Saken gjelder: Uriktige opplysninger

Saksfremstilling:

I 2018 kjøpte klageren en kontraktsposisjon til en leilighet under oppføring som innklagede formidlet. Klageren anfører at megleren ga uriktige opplysninger om når leiligheten skulle stå ferdig, og at innklagede «truet» ham til å betale kr 30 000 for mye for kontraktsposisjonen. Klageren krever erstatning med kr 50 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Megleren ga uriktige opplysninger om når leiligheten skulle stå ferdig. I salgsoppgaven sto det at leiligheten skulle stå ferdig andre kvartal 2018, men overtakelsen skjedde ikke før tredje kvartal 2018. Da klageren tok kontakt med megleren, sa megleren at det var utbyggeren som hadde ansvaret for forsinkelsen. Da klageren tok kontakt med utbyggeren, sa utbyggeren at det var megleren som hadde gitt uriktige opplysninger.

Etter overtakelsen ble klageren kontaktet av innklagedes advokat, som sa at klageren fortsatt skyldte kr 30 000. Advokaten «truet» klageren, og sa at leiligheten kom til å bli tvangssolgt dersom klageren ikke betalte så fort som mulig. Klageren visste ikke om det advokaten sa var sant, men betalte likevel.

Klageren krever erstatning med kr 50 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

Klageren rettet krav mot innklagede først seks måneder etter overtakelsen. Kravet har derfor falt bort på grunn av for sen reklamasjon eller ulovfestede regler om passivitet.

Klagen kan uansett ikke føre frem. I salgsoppgaven sto det at leiligheten ville stå ferdig i løpet av andre kvartal, men i kjøpekontrakten mellom utbyggeren og selgeren, som er en del av transportavtalen mellom klageren og selgeren, sto det at leiligheten ville stå ferdig i løpet av tredje eller fjerde kvartal. Siden salgsinformasjonen inneholdt riktige opplysninger om når leiligheten skulle stå ferdig, har ikke klageren et krav mot innklagede. Klageren har uansett ikke dokumentert at han har lidt et økonomisk tap.

Når det gjelder beløpet på kr 30 000, skulle kr 50 000 av kjøpesummen betales innen 1. juli 2018. Siden klageren kun betalte inn kr 20 000, sendte megleren flere purringer til klageren. Senere sendte innklagedes advokat et brev med krav om betaling av utestående pluss forsinkelsesrenter.

Klagen kan etter dette ikke føre frem.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder spørsmålet om megleren har gitt uriktige opplysninger og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at klagen ikke fører frem.

Det avgjørende for nemnda er at det her var salg av kontraktsposisjon til en leilighet under oppføring. Dette får den konsekvens at klageren (kjøper) trer inn i den opprinnelig kontrakten hvor antatt ferdigstillelsestidspunkt var korrekt angitt, jf. punkt 17.4. En kjøper har i en slik situasjon en «plikt» til å sette seg inn i kontraktens bestemmelser.

En annen sak er at megler her kan kritiseres for at det ikke var samsvar mellom det som stod i salgsoppgaven om ferdigstillelsestidspunktet, og det som stod i kontrakten.

Klageren har krevd kr 50 000 i erstatning.

Det skulle etter innvilget betalingsutsettelse vært betalt kr 50 000 innen 1. juli 2018, men klageren betalte bare kr 20 000. Beløpet kr 50 000 var en del av kjøpesummen/transportgebyr. Klageren har anført at selgers advokat «truet» han til å betale ytterligere kr 30 000. Selger hadde imidlertid her krav på det resterende beløpet kr 30 000, og det var naturlig at han purret klageren for beløpet. Det fremstår som udokumentert at selgerens advokat på en urettmessig måte har «truet» klageren.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.