Klage nr:
208/07

Avgjort:
13.02.2008

Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandlingen

Foretakets navn:
Notar Eiendom Grønland AS
Saksfremstilling:

Klageren solgte leilighet gjennom innklagede våren 2006.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren solgte leilighet gjennom innklagede. I salgsoppgaven er deler av takstens høyre side falt ut. Innklagede ble gjort oppmerksom på feilen ved forhåndsvisning, uten at dette ble rettet. Klageren mener feilen har medført feil inntrykk av leiligheten og at dette har skremt i hvert fall en budgiver. Som følge av feiltrykket står det for eksempel at «Det oppdaget punkterte vinduer», og ikke som riktig er at «Det er ikke oppdaget punkterte vinduer».

Innklagedes utsagn om at feilen ikke er av betydning fordi samtlige interessenter ble gjort oppmerksom på feilen, må ifølge klageren være uriktig. Verken klageren eller en venninne ble gjort oppmerksom på dette da de hentet et eksemplar av salgsoppgaven på innklagedes kontor.

Ifølge klageren var det flere andre forhold som førte til at hele salgsprosessen var preget av rot og løgner.

Klageren fremholder at innklagede skulle innhente opplysninger fra sameiets forretningsfører. Da opplysningene uteble, purret klageren på innklagede. Innklagede forklarte forsinkelsen med at forretningsfører ikke hadde besvart henvendelsen. Forretningsfører mener han ikke har mottatt brev og innklagede kan ikke fremlegge kopi av det oversendte brevet.

Visningstidspunktet ble endret uten at klageren ble orientert. På den andre visningshelgen ble innklagede representert av en visningsassistent uten at klageren på forhånd hadde godtatt dette. Klageren mener innklagede ikke hadde gyldig grunn til ikke å informere klageren. Ifølge overordnede hadde innklagede i lang tid vært orientert om at hun skulle bort denne helgen. Visningsassistenten hentet pyntegjenstander fra klagerens skap og begynte å pynte leiligheten forut for visning. Klageren hadde leid inn et «stylingfirma» til å gjøre denne jobben. Ved visning kom ikke visningsassistenten til avtalt tid, og ringte ett minutt før og ga beskjed.

Klageren krever prisavslag som følge av feilene som ble gjort i forbindelse med oppdraget.

Innklagede anfører:

Vedrørende bortfalt tekst i takstmannens rapport sier innklagede at forholdet rundt vinduene kan ha fremstått som uklart. Det fremgår likevel av samme punkt i taksten at vinduene er i god forfatning. Det er ikke nevnt andre steder at vinduene er punkterte og ifølge egenerklæringen punkt 2.09 svarte selgeren «nei» på spørsmålet om hun kjenner til punkterte/defekte vindusglass. Innklagede fremholder at interessentene har blitt gjort oppmerksomme på feilen og at punkterte vinduer er en synlig feil som kan oppdages på visning.

Når det gjelder opplysninger fra forretningsfører, er disse innhentet i god tid før salgsoppgaven ble utarbeidet. Innklagede kan ikke se at innklagedes oppførsel kan kritiseres eller at klageren har lidt noe økonomisk tap som følge av dette.

Når det gjelder bruk av visningsassistent, viser innklagede til oppdragsavtalen hvor det står at innklagede «eller en representant … deltar på fellesvisninger hvis det er ønskelig». Innklagede hevder at klageren selv må bære risikoen dersom klageren har en annen oppfatning av oppdragsavtalen.

Når det gjelder annonseringen og gjennomføringen av denne, bestrider innklagede at det har vært annonsert fellesvisning uten at klageren har vært orientert om tidspunktet. Innklagede hadde fullmakt til å selge leiligheten og annonseringen må være i tråd med fullmaktene.

Innklagedes representant og klageren skulle møtes 15 minutter før visning. Representanten ble forsinket til dette, men fremholder at han var til stede tidsnok til visningen. Pyntingen var ment som en ekstra service for å innfri klagerens forventning om pris. Det er ikke tatt betalt for dette.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om prisavslag som følge av misnøye med saksbehandlingen.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

Fra innklagedes side er det foreslått en kompensasjon på kroner 12 000. Klageren har ikke godtatt dette. Klageren kreverkroner 50 000 i avslag i meglers vederlagskrav etter emgll. § 4-6.

For at prisavslag etter emgll. § 4-6 skal gis må foretaket «vesentlig [ha] tilsidesatt sine plikter».

I henhold til den fremlagte dokumentasjonen er det på det rene at salgsoppgaven inneholder feil ved at deler av takstmannens rapport ikke er kommet med. Ifølge klageren ble feilen påpekt i forbindelse med gjennomlesningen.

Dette er ikke bestridt av innklagede og legges derfor til grunn. Før endelig salgsoppgave trykkes skal en eiendomsmegler rette feil som blir påpekt fra oppdragsgiveren. Kopieringsfeilen er egnet til å gi et uklart bilde av leilighetens stand. For å sikre alle interessenter nøyaktige opplysninger vedrørende taksten, er det viktig at retting av feilen skjer skriftlig. En muntlig påpeking av feilen er ikke tilstrekkelig.

Reklamasjonsnemnda vil på generelt grunnlag påpeke at annonsering skal være avklart med oppdragsgiver før den iverksettes.

Klageren hevder at hun skulle blitt forespurt om visningsassistent skulle bistå ved visningen. Videre hevder hun at hun ble orientert om dette på et tidspunkt da det var for sent å avlyse visningen, til tross for at visningsassistenten ble forespurt dagen før. Etter oppdragsavtalen bistår «Megler eller en representant … på fellesvisninger hvis det er ønskelig». Det er således avtalt i oppdragsavtalen at visningsassistent kan brukes og innklagede kan ikke kritiseres for dette. Det er imidlertid god meglerskikk å gi beskjed til selgeren om hvem som skal avholde visningen.

Når det gjelder pyntingen, er det uheldig dersom klageren oppfatter det som at visningsassistenten har «tatt seg til rette».

Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning er feilene ved dokumentasjonen av en slik art at de gir grunnlag for et prisavslag etter emgll. § 4-6. Størrelsen på en nedsettelse av innklagedes vederlag må ifølge lovforarbeidene fastsettes slik at vederlaget framstår som rimelig når pliktforsømmelsen tas i betraktning. Meglerprovisjonen utgjør kroner 46 080 pluss mva. Reklamasjonsnemnda finner at et prisavslag på en tredjedel av meglerprovisjonen er en passende kompensasjon ut fra de feil som foreligger.

Konklusjon:

Klageren gis medhold. Prisavslaget settes til en tredjedel av meglerprovisjonen.

Oslo, den 13. februar 2008

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenesForenings representant