Klage nr 2019068

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 17. juni 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget: DNB Eiendom AS (avd. Os)

Saken gjelder: Påstått brudd på god meglerskikk

Saksfremstilling:

I 2019 kjøpte klagerne en leilighet som innklagede formidlet. Klageren anfører at overtakelsen ble utsatt på grunn av funn av skadedyr og for dårlig utvask. Likevel ble skjøtet tinglyst på kjøperne. Ved å gjøre dette, opptrådte megleren i strid med god meglerskikk.

Innklagede anfører at klagerne hadde overtatt leiligheten da skjøtet ble tinglyst på dem, og bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk.

Klageren er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:

Forutsetningen for det første møtet, hvor megleren var til stede, var at det skulle skje en overtakelsesforretning. Det viste seg at det var skadedyr i leiligheten, og det gjorde det umulig for klagerne å overta fordi de har et lite barn som bare krabber. Det var derfor ikke tvil blant de som var til stede på møtet at det ikke kunne skje noen overtakelsesforretning. Nytt møte ble avtalt til 25. februar 2019, hvor skadedyrfirmaet var til stede. På møtet sa selgeren at klagerne nå var eiere av leiligheten fordi forsikringsselskapet hennes hadde sagt det. Heller ikke på neste møte ble det avtalt noen overtakelse fordi skadedyrfirmaet fant døde skadedyr. Leiligheten var heller ikke bra nok vasket.

Senere viste det seg at megleren tinglyste skjøtet på kjøperne allerede 22. februar 2019, uten at klagerne hadde overtatt leiligheten. Det foreligger ingen overtakelsesprotokoll. E-postene som er sendt mellom partene viser for øvrig at megleren var klar over at overtakelsen skulle utsettes. En megler skal utvise omsorg for både kjøperen og selgeren. Her har megleren tatt selgerens parti, og klagerne har blitt holdt for narr.

Megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk.

Innklagede har i korte trekk anført:

Boligen ble overtatt i henhold til kjøpekontrakten. Det er selgeren som har instruksjonsretten over kjøpesummen etter overtakelsen, og megleren hadde derfor plikt til å foreta oppgjøret og tinglyse skjøtet. Klagerne holdt ikke tilbake penger ved overtakelsen, og problemene med kakerlakkene ble oppdaget først senere. Det har ingen betydning at overtakelsesprotokollen ikke ble signert.

I et møte mellom selgeren og klagerne etter overtakelsen, valgte klagerne å levere nøklene tilbake til selgeren. Dette ble ikke gjort etter anbefaling fra megleren. Selgeren forsøkte flere ganger å levere tilbake nøklene, men klagerne nektet å ta imot. Klagerne sendte flere SMS-er til megleren med blant annet bilder av kakerlakkene. På dette tidspunktet var det ikke tvil om at klagerne hadde overtatt leiligheten.

Det er ikke krav om signert overtakelsesprotokoll for å gjennomføre en overtakelse. Megleren purret likevel på at klagerne og selgeren skulle signere overtakelsesprotokollen. Det stemmer at klagerne forsøkte å gjøre en avtale med selgeren om «levere» tilbake boligen da problemene med kakerlakkene oppsto, men selgeren ville ikke være med på det.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at klagen ikke førte fram, men fant grunnlag for å kritisere megler.

Det sentrale spørsmålet er når overtagelsen av leiligheten fant sted. Nemnda nevner først at det ikke er noe krav om at det skal lages en overtagelsesprotokoll ved overtagelsen som underskrives av partene, selv om dette er det vanlige.

Det er på det rene at en representant for kjøperne fikk overlevert nøklene til leiligheten
2. februar 2019. Da nøklene ble overlevert, er det sikker rett at leiligheten ble overlevert, og at megler da var forpliktet til å tinglyse skjøtet. Dette gjelder selv om nøklene senere ble tilbakelevert til selger. Tinglysing var følgelig ikke i strid med god meglerskikk.

Nemnda vil imidlertid bemerke at meglers håndtering av oppdraget etter overtagelsen bidro imidlertid til unødvendig forvirring, da megler etterlyste overdragelsesprotokollen og ny overtagelsesdato. Megler kan derfor på dette punkt kritiseres.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klagerne] gis ikke medhold.