Klage nr:
209/07

Avgjort:
26.03.2008

Saken gjelder:
Tilbakeholdelse

Foretakets navn:
Aktiv Eiendomsmegling Bergen, Proaktiv Eiendomsmegling AS
Saksfremstilling:

Innklagede formidlet salg av leilighet i totalrenovert bygg. Kontrakten er datert 2.mai 2006 og overtakelse skjedde 21. juni 2007. Underveis i prosessen var det mye «frem og tilbake» vedrørende leilighetens areal og det ble avtalt kontrollmåling.

Fagansvarlig ved foretaket er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Ifølge klageren avviker arealet ved kontrollmålingen 1 kvm fra det som ble oppgitt i prospektet. Klageren ønsket å holde tilbake en sum tilsvarende kvadratmeterprisen, 54 000 kroner, på bakgrunn av kontrollmålingen. Dette ble formidlet til innklagede. I e-post til innklagede fremgår det at klageren ikke ønsket at innklagede skulle foreta oppgjøret uten klagerens samtykke.

Utbygger har avslått klagerens mangelskrav og klageren mener hun nå står maktesløs fordi hele beløpet ble overført. Det ville vært lettere å få i gang en dialog med utbygger dersom 54 000 kroner ble holdt tilbake.

Klageren vet at 1 kvm er lite og kan virke bagatellmessig, men i dette tilfellet utgjør avviket 4 %. Kvadratmeterprisen utgjør 54 000 kroner og dette er en betydelig sum.

Klageren ønsker en vurdering av om megler hadde rett til å overføre hele beløpet uten aksept fra kjøper, og om hun har krav på prisavslag på grunn av arealavviket.

Klagerens mor har oversendt en mail hvor hun gjengir en samtale med innklagede 26. juni kl. 11.10. Hun er gammel stenograf og noterte derfor samtalen. Av samtalen fremgår det blant annet at innklagede sier at hun ikke skulle levere den til oppgjør før avklaring vedrørende arealet og at det eventuelt kunne holdes tilbake et beløp.

Innklagede anfører:

Klageren har ikke bedt innklagede om å holde tilbake kjøpesum eller deler av denne før overtakelse av leiligheten. Det er notert uenighet om arealavvik på overtakelsesprotokollen, men ikke tilbakeholdelse. All kommunikasjon vedrørende tilbakeholdelse har vært etter overtakelsen.

Klagerens ytterligere anførsler:

Innklagede påstår at klageren ikke har bedt henne om å holde tilbake kjøpesum eller deler av denne. Dette fremgikk imidlertid svært tydelig ved overtakelsen, hvor klageren, klagerens far og klagerens onkel var til stede. Onkelen foretok en måling med teknisk utstyr og på bakgrunn av dette oppsto uenigheten om arealet. Dette var før signering og formell overtakelse. Klageren spør hva som ellers skulle være hensikten med en ny kontrollmåling, hvis det ikke kunne ha noen videre konsekvens? Dette ble dessverre oppfattet som så opplagt at det ikke ble notert tydelig i overtakelsesprotokollen. Dette burde innklagede, som profesjonell part, visst var nødvendig dersom en muntlig avtale ikke er tilstrekkelig. For å forvisse seg om tilbakeholdelse, ringte klagerens mor den 26. juni 2007. Deler av samtalen er referat til tidligere. Det skulle ikke være tvil om hva som er avtalen her.

Klageren påpeker at det har vært vanskelig å få kontakt med innklagede både per mail og telefon og spør om dette er med hensikt.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav som følge av påstått feil i forbindelse med utbetaling av kjøpesummen.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

Innledningsvis bemerkes det at Reklamasjonsnemnda tar stilling til forholdet mellom klageren og eiendomsmegleren. Forholdet mellom kjøperen og selgeren behandles ikke. Klagerens krav om prisavslag på grunn av arealsvikt må eventuelt rettes mot selgeren. Reklamasjonsnemnda tar verken stilling til om det foreligger arealsvik eller om dette berettiger et prisavslag.

Klageren ønsker en vurdering av om innklagede hadde rett til å overføre kjøpesummen utenhennes aksept. Dette beror på en vurdering av om klageren har fremsatt et rettmessig krav om tilbakeholdelse av hele eller deler av kjøpesummen.

Reklamasjonsnemnda bemerker at referatet fra telefonsamtalen 26. juni 2007 mellom klagerens mor og innklagede ikke tillegges vekt og ikke er tilstrekkelig til å dokumentere eventuell avtale mellom partene.

Ved salg av bolig etter bustadoppføringsloven er utgangspunktet at kjøper har instruksjonsrett over innbetalte midler frem til hjemmelsoverføring finner sted, jf. bustadoppføringsloven § 46, 1. ledd, 2. setning. Hjemmelsoverføring skjedde først 7. november 2007.

Klagerens representant hadde sendt en e-post til innklagede allerede 3. juli 2007. Det står der følgende:

«Håper du også kan bekrefte i retur mail, at oppgjør ikke vil finne sted før (X) gir sitt samtykke.»

Dette kan imidlertid ikke være avgjørende i denne saken. Det følger av kontaktens punkt 14 at det er stilt garanti etter budstadoppføringslova § 47. Forutsatt at det foreligger en slik garanti, kan innklagede utbetale kjøpesummen i henhold til den ugjenkallelige fullmakten til å foreta oppgjør som ble gitt i overtakelsesprotokollen.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 26. mars 2008

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant