Klage nr 2018192

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 2. september 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Heimdal Eiendomsmegling AS (avd. Sentrum)

Saken gjelder:               Tilbakehold av klientmidler

Saksfremstilling:

I 2017 solgte klageren en bolig som innklagede formidlet. Ved overtakelsen avtalte klageren og kjøperen at megleren skulle holde tilbake kr 100 000 for mangler ved boligen. Klageren anfører at megleren har plikt til å utbetale det tilbakeholdte beløpet til henne fordi manglene etter hennes mening nå er utbedret.

Innklagede anfører at megleren ikke kan utbetale det tilbakeholdte beløpet når klageren og kjøperen er uenige om manglene er utbedret.

Klageren er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er jurist.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Ved overtakelsen avtalte klageren og kjøperen at megleren skulle holde tilbake kr 100 000 på sin klientkonto frem «til varmtvannsbereder [var] fjernet og leilighet [var] vasket og kjeller [var] tømt og ryddet». Disse forholdene ble ordnet, men kjøperen anførte nye mangler, og ba megleren om å ikke utbetale det tilbakeholdte beløpet til klageren. På dette tidspunktet hadde kjøperen overtatt boligen.

Klageren har oppfylt sin del av avtalen, og vilkårene for utbetaling av det tilbakeholdte beløpet er dermed oppfylt. Innklagede må utbetale det tilbakeholdte beløpet til klageren med tillegg av renter.

Klageren bestrider at kjøperen kan nekte utbetaling av det tilbakeholdte beløpet fordi hun ikke hadde fraskrevet seg tilbakeholdsrett for nye mangler. Videre bestrider klageren at det må fremgå av overtakelsesprotokollen dersom megleren skal ha plikt til å utbetale beløpet når det som var grunnlaget for tilbakeholdet, er rettet.

Innklagede har i korte trekk anført:

Ved avtalte tilbakehold er utgangspunktet at megleren ikke selv kan beslutte å overføre hele eller deler av det tilbakeholdte beløpet til en av partene. Beløpet kan først utbetales når partene er enige om det, eller det foreligger rettskraftig dom. I denne saken foreligger ingen av delene. Slik innklagede forstår kjøperen, mener hun at tilbakeholdet gjaldt alle mangler, ikke bare de som var nevnt i overtakelsesprotokollen. Når partene er uenige om vilkårene for utbetaling er oppfylt, kan ikke megleren utbetale det tilbakeholdte beløpet.

Det fremgår ikke av overtakelsesprotokollen at kjøperen hadde frasagt seg retten til å gjøre tilbakehold for nye mangler, og det er ikke presisert at megleren har plikt til å utbetale beløpet når det som var grunnlaget for tilbakeholdet, er rettet.

Innklagede kan etter dette ikke utbetale det tilbakeholdte beløpet etter ensidig påkrav fra klageren.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder krav om utbetaling av tilbakeholdte klientmidler.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at klagen ikke fører frem.

I dette tilfellet dreier det seg om et avtalt tilbakehold av kr 100 000 i forbindelse med overtakelsen av boligen. Dette innebærer at en megler ikke kan utbetale beløpet helt eller delvis til selger (klager) uten at partene (kjøper og selger) er enige om det, eller det foreligger rettskraftig dom, se for eksempel nemdas avgjørelse RFE-2013-119.

Da det her er uenighet mellom selger og kjøper om beløpet kan utbetales, må megleren følgelig fortsatt beholde det tilbakeholdte beløp på sin klientkonto. Nemnda vil dog bemerke at en kjøper kan etter overtakelse ikke benytte det tilbakeholdte beløp som «sikkerhet» for eventuelle nye mangler som måtte oppdages etter overtakelse, dersom dette ikke er spesielt avtalt. En slik avtale ville for øvrig vært uvanlig.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.