Klage nr:
211/07

Avgjort:
27.02.2008

Saken gjelder:
Feil/ manglende opplysninger

Foretakets navn:
Vollen Eiendomsmegling AS
Saksfremstilling:

Klageren kjøpte leilighet gjennom innklagede. Salg ble foretatt på det åpne marked

4. juli 2007. Klageren benyttet sin forkjøpsrett og trådte inn i kontrakten datert 17. juli 2007. Klageren hevder innklagede burde opplyst om beskaffenheten til tilhørende garasjeplass og krever at innklagede sørger for en varig garasjeplass til leiligheten.

Fagansvarlig er advokat.

Klageren anfører:

Ifølge salgsoppgaven kjøpte klageren en leilighet med tilhørende garasjeplass. Garasjeplassen viser seg å ikke være stor nok til en vanlig bil, og dessuten går en tilfluktsdør opp og stenger for innkjøring. Borettslaget har leid en parkeringsplass til klageren for ett år av gangen som kompensasjon. Klageren er ikke fornøyd med denne løsningen. Klageren kjøpte en permanent plass. Klageren anser det naturlig at innklagede tar nødvendig kontakt med forretningsfører slik at det følger en vedvarende rett til garasjeplass.

Innklagede anfører:

Eier av leiligheten disponerer en bestemt biloppstillingsplass merket med leilighetens nummer. Det er i utgangspunktet ikke mulig å kreve bytte av biloppstillingsplass.

Parkeringsplassen til den aktuelle leiligheten har en branndør ved siden av seg og denne skal i henhold til gjeldende regler stå åpen. Dette begrenser den totale bredden man har tilgjengelig når man skal kjøre sin bil inn på plassen. Begrensningen er målt av vaktmester til å være 22 cm. Dette gir dermed en 198 cm passasje ved innkjøring. Dette er bredere enn de fleste biler.

Da klageren tok kontakt med innklagede, ble klagen formidlet til styret i borettslaget ved daglig leder. Innklagede ble gjort kjent med at klageren disponerer en annen parkeringsplass gjennom en tidsubestemt avtale med en måneds gjensidig oppsigelsesfrist (og ikke en 1-årig avtale som klageren anfører).

Innklagede påpeker at leiligheten ble solgt på det åpne markedet. Kjøperen var allerede andelseier i borettslaget og kjøpte leiligheten ved å benytte sin forkjøpsrett. Kjøperen var til stede på to visninger og orienterte innklagede at han var andelseier i borettslaget og godt kjent med bygningene. Han ønsket ikke å bli vist leilighetens kjellerbod, skapbod i felles kjølerom eller parkeringsplass i garasjeanlegget. Kjøperen la inn et bud på 1 800 000 kroner. Dette ble ikke akseptert og leiligheten ble solgt til en annen kjøper.

Mulig forkjøpsrett ble deretter varslet. Det var ikke innklagede som avholdt fellesvisning for andelseierne i borettslaget. Innklagede har ikke kunnskap om kjøperen var til stede på denne visningen. Klageren benyttet sin forkjøpsrett og trådte inn i kjøpekontrakten 18. juli 2007.

Innklagede påpeker at klageren ikke ønsket å bese fellesområder eller parkeringsplass før hans bruk av forkjøpsrett ble varslet.

Innklagede hevder derfor at de ikke kan lastes for at biloppstillingsplassen er vanskelig å komme inn i og ikke faller i klagerens smak. Dette er for øvrig en sak mellom selger og kjøper.

Innklagede hevder

  1. Klagen tas ikke til følge
  2. Klager pålegges å refundere innklagedes gebyr til klagenemnda med kroner 3 000.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren opprettholder sin påstand om manglende opplysninger. Videre mener klageren det ikke medfører riktighet at han ikke har foretatt nødvendige undersøkelser. Som beboer i borettslaget, var det helt unødvendig å besiktige garasjeanlegget. Dette fordi det i følge klageren er han bekjent at samtlige plasser tilfredsstiller krav til grei biloppstillingsplass med svært få unntak. Klageren har ikke oppfattet at det er tildelt plass der branndøren er lokalisert. Klageren bestrider at døren står åpen, og hevder den åpnes og lukkes hver gang noen går til anlegget. Innklagedeburde tatt et slikt forhold med som et notat i prospektet eller gitt muntlig/skriftlig beskjed om at garasjeplassens beskaffenhet var spesielt dårlig.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Innklagede spør om det medfører riktighet at det er de som skal være innklaget megler i dette tilfellet. Leiligheten ble kjøpt ved å benytte forkjøpsrett og det var ikke innklagede som foresto visning for forkjøpsberettigede.

Innklagede fremhever at klageren bekrefter at det finnes parkeringsplasser med begrenset plass og at klageren fant det unødvendig å bese garasjeanlegget.

Innklagede påpeker at branndøren skal stå åpen og at tilhengeren som er låst fast til den åpne døren, bekrefter at dette er tilfellet. Døren innenfor branndøren er en dør som ifølge oppslag skal være låst. Når denne døren slår inn, er det ikke til hinder for parkering. Innklagede viser til at bil parkert parallelt med den omtalte plassen er parkert på innsiden av denne dørens slagvidde.

Innklagede fastholder at undersøkelsesplikt og informasjonsplikten i forbindelse med salget er fullt ivaretatt.

Klagerens atter ytterligere anførsler:

Klageren fremhever at plassen ikke kan brukes som parkeringsplass da dørene slås opp og igjen.

Ved en besiktigelse vil det for enhver person ikke være tvil om at dette ikke kan brukes som parkering. Klageren presiserer at det ikke er en diskusjon om plassens bredde, men om plassens beskaffenhet som biloppstillingsplass. Klageren mener han har kjøpt en parkeringsplass.

Klageren mener det er likegyldig hvorvidt leiligheten ble kjøpt gjennom bruk av forkjøpsrett eller ikke. Klageren har forholdt seg til opplysninger gitt i prospektet fra innklagede.

Innklagedes atter ytterligere anførsler:

Innspillet fra klager er en rent subjektiv oppfatning når det gjelder parkeringsplassens beskaffenhet. Det er solgt en andel i et borettslag hvor andelseierne kan benytte parkering. Parkeringsplassene som sådan er ikke salgbare i seg selv. Saken bes behandlet.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om at innklagede skal besørge varig garasjeplass på bakgrunn av salgsoppgaven.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

Det bemerkes at forholdet mellom kjøper og selger ikke behandles av Reklamasjonsnemnda. Reklamasjonsnemnda har således ikke vurdert om klageren vil kunne fremme noe krav mot selgeren.

Reklamasjonsnemnda har forstått klageren slik at han ønsker en vedvarende garasjeplass til leiligheten. Et slikt krav må hjemles i avhendinglovens § 3-7 og § 3-8 og angår ikke innklagede.

Det fremgår at klageren kjøpte leiligheten ved å bruke sin forkjøpsrett. Innklagede sto ikke for visning for forkjøpsberettigede. Klageren har likevel basert seg på opplysninger innklagede har gitt i salgsoppgaven. Innklagede kan derfor bli ansvarlig for manglende opplysninger i salgsoppgaven.

Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning har klageren oppfylt sin opplysningsplikt ved de opplysningene som er gitt i salgsoppgaven. Det fremgår dessuten av klagen at klageren var kjent med at garasjeplassene var av varierende kvalitet. Klageren har for øvrig også fått tilgang til en annen garasjeplass.

Konklusjon:

Klagen fører ikke frem.

Oslo, den 27. februar 2008

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Knut Kopstad

Den norskeAdvokatforenings representant/Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant