Klage nr 2019070

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 2. september 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, leder

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                     EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS avd. Elverum

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger                     

Saksfremstilling:

I 2016 kjøpte klagerne en bolig som innklagede formidlet, for kr 1 250 000. I etterkant av kjøpet oppdaget de at oppgraderingsbehovet var større enn det som var blitt forespeilet i salgsoppgaven. Klagerne anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å gi feilaktige opplysninger om boligens standard.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Innklagede er representert ved advokat fra sitt ansvarsforsikringsselskap.

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

I salgsoppgaven var oppgraderingsbehovet beskrevet som følger: «noe oppgraderinger og vedlikehold må påregnes».

I etterkant av overtakelsen ble klageren forelagt salgsdokumentasjon som forelå da boligen ble solgt til nåværende selger i 2006. I tilstandsrapporten stod det: «boligen har betydelige moderniserings – og oppussingsbehov og bygningsmassen er generelt eldre og dels forfalt.» Klageren hevder at dette er en riktigere beskrivelse av boligen. Denne beskrivelsen var årsaken til at boligen kun ble solgt for kr 575 000 i 2006.

Eiendommen har forfalt ytterliggere i perioden mellom 2006 – 2016, og klagerne har oppdaget en rekke mangler i etterkant av kjøpet.

Meglerens uriktige opplysning har påført klagerne et betydelig økonomisk tap. I etterkant av kjøpet har klagerne nedlagt et betydelig antall arbeidstimer og foretatt omfattende oppussingsarbeider. En ny verdivurdering setter salgsprisen i dag til kr 1 300 000, under forutsetning av at alle utbedringsarbeidene fullføres.

Klagerne opplever å ha blitt «lurt» av megleren til å legge inn et høyt bud. Megleren skal ha sagt at selger ikke ville gi tilslag på bud under kr 1 250 000, og samtidig underkommunisert oppussingsbehovet i salgsoppgaven. Klagerne var eneste budgiver.

Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, jfr. eiendomsmeglingsloven § 6-3, ved å gi uriktige opplysninger om boligens oppgraderingsbehov. Klagerne krever erstatning.

Innklagede har i korte trekk anført:

Det kan ikke rettes kritikk mot prisantydningen på kr 1 400 000 eller hvordan denne er fastsatt. Meglerens prisvurdering er gjort på bakgrunn av tilstandsrapporten som forelå. Megleren kjente ikke til tilstandsrapporten fra 2005. Prisantydningen er dessuten satt i samråd med selgeren. Eiendommen ble markedsført i 2012 med en prisantydning på kr 1 390 000.

Megleren har innhentet alle relevante dokumenter og opplysninger. Det foreligger ikke noe klanderverdig ved meglerens markedsføring av boligen, herunder ordlyden i salgsoppgaven. Tilstandsrapporten omtaler flere bygningsmessige mangler. Klageren var pliktig til å sette seg inn i tilstandsrapporten før inngivelse av bud.

Det er ingenting i veien for å selge boligen under prisantydning. At selgeren har et minimumsnivå vedkommende er villig til å akseptere i en budrunde er normalt, og megler kan ikke anses for å ha bidratt til å selge eiendommen til «overpris» ved å kommunisere dette til klageren.  

Megleren har ikke opptrådt i strid med god meglerskikk. Innklagede bestrider at vilkårene for erstatning er oppfylt.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at klagen ikke fører frem.

Klagerne (kjøperne) fikk her både tilstandsrapport med en teknisk beskrivelse av boligen, og det var opplyst i salgsoppgaven at «noe oppgraderinger og vedlikehold må påregnes». Kjøperne hadde følgelig fått tilstrekkelig varsel om at boligen hadde et oppgraderingsbehov.

Megler har derfor overholdt opplysningsplikten sin, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7.

Når det gjelder klagen vedrørende prisantydningen, kan denne klart ikke føre frem. En prisantydning er meglers vurdering av eiendommens markedsverdi, og kan heller ikke settes lavere enn det selgeren er villig til å selge for.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klagerne] gis ikke medhold.