Klage nr 2019075

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 2. september 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Stavlund Eiendomsmeglerforretning AS               

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

Saksfremstilling:

Klagerne kjøpte i 2017 leilighet under oppføring, formidlet gjennom innklagede foretak. Leiligheten var klar for innflytting sommeren 2019. Med leiligheten fulgte rett til en parkeringsplass i parkeringskjeller. Under forbefaring i leiligheten i mars 2019 ble klagerne, gjennom kontakt med utbyggeren, gjort oppmerksom på muligheten for kjøp av en ekstra parkeringsplass i parkeringskjelleren. Slik klagerne oppfattet det, var dette et en mulighet som hadde vært tilgjengelig en stund. De første plassene var blitt solgt for kr 250 000, mens prisen nå hadde økt til kr 300 000. Det var fremdeles noen få plasser ledig, og klagerne klarte å sikre seg en ekstra plass.

Klagerne anfører at innklagede har brutt sin informasjonsplikt ved å unnlate å opplyse om denne muligheten. Klagerne fikk kjøpt en ekstra parkeringsplass, men til en pris som var
kr 50 000 høyere, enn om de hadde blitt informert om denne muligheten på et tidligere tidspunkt. Klagerne krever erstatning tilsvarende merkostnaden de er påført.

Innklagede avviser ansvar.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klagerne har i korte trekk anført:  

Under forbefaring sammen med utbygger ble klagerne ved en tilfeldighet gjort oppmerksomme på muligheten for kjøp av en ekstra parkeringsplass i prosjektets garasjekjeller. Ifølge representanten for utbygger hadde dette salget pågått en stund. Først til en pris av kr 250 000, så senere kr 300 000. Klagerne var heldige å få kjøpt en ekstra plass, men hadde de blitt opplyst om dette tidligere ville de hatt muligheten til å kjøpe plassen 50 000 kroner rimeligere.

Kjøperne i prosjektet er ikke gitt like forutsetninger ved at megleren ikke har gitt samtlige kjøpere opplysninger om muligheten for kjøp av ekstra parkeringsplass.

I innklagedes tilsvar bekreftes det at meglerforetaket har tatt del i salget av ekstra parkeringsplasser i prosjektet. Klagerne er førstegangskjøpere og hadde ingen erfaring med kjøp og salg av eiendom og heller ikke kunnskap om boligmarkedet i dette aktuelle området.

Megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, ved ikke å ha opplyst om muligheten for kjøp av ekstra parkeringsplass i parkeringskjelleren. Det kreves erstatning tilsvarende merkostnaden dette har påført klagerne.

Innklagede har i korte trekk anført:

Klagerne kjøpte prosjektert leilighet i byggeprosjektets første salgstrinn. Prosjektets fem bygg har en felles parkeringskjeller. Ved lanseringen av prosjektet var det i henhold til prisliste fra utbygger, definert hvilke leiligheter som i prosjektets to første bygg var tildelt plass i prosjektets parkeringskjeller. Til klagernes leilighet fulgte en parkeringsplass, noe som var definert i prislisten til prosjektet.

Tidlig i salgsfasen valgte utbygger å etterkomme ønske fra enkelte kjøpere om kjøp av tilleggsplass i parkeringskjelleren. På dette tidspunktet ble de ekstra parkeringsplassene solgt for kr 250 000. Kort etter valgte imidlertid utbygger å fjerne denne muligheten, fordi de ikke hadde full oversikt over hvordan parkeringsarealene ville bli utformet, og hva som ville bli den samlede kapasiteten med hensyn til parkering.

Det har ikke på noe tidspunkt aktivt blitt markedsført mulighet for kjøp av ekstra parkeringsplasser. De som har ytret ønske om kjøp av ekstra plasser har blitt registrert som interessenter og på et senere tidspunkt kontaktet og meddelt muligheten for kjøp av en ekstra parkeringsplass. De hadde ingen rett til å få kjøpe ekstra plass, og det ble gjort kjent at prisen ikke var endelig fastsatt for det tilfelle at det ble mulighet for kjøp av en ekstra plass. Når det senere ble åpnet for salg av ekstra garasjeplasser, ble prisen fastsatt til kr 300 000 pr. plass.

Det er utbygger som beslutter hva deres leveranse skal og kan bestå i. Det er også utbygger som til enhver tid bestemmer hvilken pris som skal gjelde for udisponerte garasjeplasser.

Innklagede er ikke enig i at megler har opptrådt i strid med god meglerskikk.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder manglende informasjon om muligheten for å kjøpe ekstra parkeringsplass, samt påstand om brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Slik saken er opplyst for nemnda, er det ikke noe som tilsier at megler hadde et oppdrag om salg av garasjeplasser, og at kjøp av garasjeplasser og til hvilken pris var et forhold mellom selger og den enkelte kjøper. Megler kan da ikke være ansvarlig for at klagerne måtte betale kr 300 000 for garasjeplassen og ikke kr 250 000.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klagerne] gis ikke medhold.