Klage nr 2019079

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 2. september 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, leder

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      PrivatMegleren Syd

Saken gjelder:               Budgivning             

Saksfremstilling:

I 2018 solgte klagerne en eiendom som innklagede formidlet, til en prisantydning på
kr 5 350 000. Megleren aksepterte et bud på kr 5 900 000 etter at klagerne hadde gitt beskjed om at bud på kr 5 750 000 eller høyere ville bli akseptert. Etter at budet var akseptert, og under ett minutt før akseptfristen gikk ut, la en annen budgiver inn et høyere bud. Klagerne anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å ikke ivareta deres interesser under budrunden. Klagerne krever erstatning.

Innklagede bestrider klagernes krav

Klagerne er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.  

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Under budgivningen ble det kl. 14.52 gitt et bud på kr 5 900 000 med akseptfrist kl.15.05. Dette budet ble akseptert. Under ett minutt før akseptfristen gikk ut, la en annen budgiver inn et bud på kr 5 950 000.

For det første anfører klageren at megleren ikke har ivaretatt deres interesser godt nok under budrunden, herunder å få solgt eiendommen til høyest mulig pris. Megleren har påført klagerne et tap ved å ikke fange opp budet som ble inngitt før akseptfristens utløp. Budrunden var på dette tidspunkt fortsatt åpen. Det var dermed anledning for andre budgivere/interessenter å legge inn høyere bud enn det megleren vurderte som “riktig” pris, før akseptfristen gikk ut.

For det andre anføres det at megleren aksepterte budet på kr 5 900 000 for tidlig. Etter det opplyste hadde megleren, før det andre budet ble inngitt, bestemt seg for å akseptere budet. Megleren avsluttet dermed i praksis budrunden.

For det tredje anfører klagerne at megleren avsluttet budrunden uten at dette ble meddelt på internett og til de øvrige interessentene/budgiverne.

For det fjerde anfører klagerne at megleren ikke forsikret seg mot at høyere bud kunne komme i sin organisering av budrunden. Det er erstatningsbetingende uaktsomt at megleren ikke “stengte” budrunden samtidig som han bestemte seg for å akseptere budet. Megleren kunne alternativt ha informert budgiverne/interessentene om at budet på kr 5 900 000 ville bli akseptert innen fem minutter.

På bakgrunn av ovennevnte anfører klagerne at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å ikke ivareta deres interesser under budrunden. Klagerne krever erstatning på kr 50 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

I forkant av budrunden sendte megleren ut en SMS til alle interessenter der det ble gitt uttrykkelig beskjed om at bud må være megleren i hende i god tid før budfristen utløper.

Den ene klageren sendte kl.14.46 en SMS til megleren om at bud på kr 5 750 000 eller høyere ville bli akseptert.

Da budet ble inngitt kl.14.52, tok megleren kontakt med den andre budgiveren, for å høre om de ville legge inn et høyere bud. Den aktuelle budgiveren bekreftet per SMS at de ikke var interessert i det. Etter å ha fått bekreftelsen ringte megleren umiddelbart til budgiveren som hadde inngitt budet. Megleren formidlet aksepten til budgiveren, og snakket med vedkommende fram til kl.15.20. Etter endt telefonsamtale oppdaget megleren at det i løpet av denne samtalen var kommet et budvarsel kl.15.04 fra en ny budgiver med bud på
kr 5 950 000.

Klagerne anfører at megleren aksepterte budet for tidlig. Innklagede er uenig i dette. Ved å utsette formidling av aksept til budgiver enda lenger, ville man ha risikert å ikke få formidlet budaksepten innen fristen. Budet ville ikke lenger ha vært bindende for budgiveren, noe som kunne påført selger et betydelig tap. Å akseptere et bud i løpet av akseptfristens siste minutt er åpenbart ikke for tidlig, særlig når megleren har fått bekreftet av den andre budgiveren at vedkommende ikke vil komme med høyere bud. Det var ingenting som tilsa at det ville dukke opp en ny budgiver.


Klagerne anfører at megleren har avsluttet budrunden uten at det ble meddelt på internett eller de øvrige budgiverne. Innklagede er ikke kjent med at noen andre meglerforetak har en slik praksis, og det foreligger ingen retningslinjer som tilsier en slik praksis.

Budet med akseptfrist til kl.15.05 var kr 550 000 over prisantydning. Informasjon om budets størrelse og budfrist ble sendt til alle interessenter, slik at disse hadde grunnlag for å forstå at eiendommen kom til å bli solgt ved utløpet av budfristen.

Det var ikke praktisk mulig å «stenge» budrunden samtidig med budaksept, slik klagerne anfører. Interessenter kan i praksis fritt sende inn bud til megleren lenge etter at bud er akseptert og eiendommen er solgt, i og med at bud/budforhøyelser kan sendes inn elektronisk både per SMS og E-post.

Innklagede bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk. Det er ikke grunnlag for erstatning.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.   

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at klagen ikke kan føre frem.

En megler må passe på at han får gitt en budgiver beskjed om selgers aksept av budet før budfristen utløper. I dette tilfellet hadde megler også i forkant kontaktet den andre budgiveren. Nemnda mener derfor at i dette tilfellet har megler innenfor de tidsrammer som gjelder for aksept av bud, opptrådt korrekt.

Det er for øvrig ikke vanlig at megler meddeler på internett og til de øvrige budgiverne at megleren har avsluttet budrunden. Klagen kan følgelig heller ikke på dette punkt føre frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klagerne] gis ikke medhold.