Klage nr 2019097

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 2. september 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Viken Eiendomsmegling AS (Aktiv Eiendomsmegling Kongsberg)

Saken gjelder:               Meglerens undersøkelsesplikt

Saksfremstilling:

I 2019 kjøpte klageren et lagerbygg som innklagede formidlet for et konkursbo. I salgsoppgaven sto det at det var nedgravde varmekabler i kjørerampen. Etter kjøpet viste det seg at varmekablene ikke fungerte, og at det vil koste mellom kr 30 000 og 40 000 å hugge opp kjørerampen og legge nye kabler. Klageren anfører at megleren burde undersøkt om varmekablene fungerte, og krever erstatning.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Det var viktig for klageren at kjørerampen hadde varmekabler fordi det ikke vil være mulig for ham å bruke lagerbygget på vinterstid uten. Siden det sto i salgsoppgaven at det var varmekabler i kjørerampen, burde megleren undersøkt om de fungerte. Da klageren på visningen spurte megleren om varmekablene fungerte, svarte megleren at det regnet han med. Det er i strid med god meglerskikk å markedsføre et lagerbygg med varmekabler når varmekablene ikke fungerer.

Klageren krever erstatning med hva det koster å hugge opp kjørerampen og legge nye kabler, og det er mellom kr 30 000 og 40 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren formidlet salget for et konkursbo. Dette fremgikk flere steder i salgsoppgaven. I salgsoppgaven sto det også at opplysningene var innhentet fra kommunen og andre offentlige organer, og at megleren derfor ikke hadde full oversikt over eiendommen. Klageren ble også oppfordret til å foreta en grundig besiktigelse med hjelp fra sakkyndig. Salgsoppgaven antydet en risiko som klageren aksepterte da han valgte å legge inn bud. I den grad klageren spurte megleren om varmekablene fungerte, svarte megleren i så fall at han regnet med det, men at han ikke visste.

Megleren har ikke opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, og innklagede kan dermed ikke holdes erstatningsansvarlig for klagerens økonomiske tap.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens undersøkelsesplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Det dreier seg om salg fra et konkursbo. Megleren opplyste at han ikke hadde full oversikt over eiendommen, og klageren ble oppfordret til å foreta en grundig besiktigelse med hjelp av sakkyndig. Det fremgår at megleren regnet med at varmekablene i kjørerampen fungerte, men han ga ingen garanti i den forbindelse. Klageren tok heller ikke noe forbehold om at varmekablene fungerte.

Nemnda finner det klart at megler ikke har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, og erstatningskravet kan ikke føre frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.