Klage nr 2019098

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 2. september 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, leder

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS avd. Østre Bydel

Saken gjelder:               Meglerens opplysningsplikt

Saksfremstilling:

I 2019 kjøpte klageren en leilighet som innklagede formidlet. I salgsoppgaven var det bilde av en båtplass som klageren trodde tilhørte leiligheten. Senere oppdaget klageren at det var en annen båtplass som tilhørte leiligheten. Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, og krever erstatning for prisforskjellen mellom båtplassene, kr 100 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

I salgsoppgaven sto det at det fulgte med en båtplass til leiligheten. Det var tatt inn et bilde av tre båtplasser, og den ene var tom. Da klageren så bildet, fikk han berettigede forventninger om at den tomme båtplassen tilhørte leiligheten. Siden bildet bare viste tre av mer enn
80 båtplasser, så det ikke ut som et illustrasjonsbilde.

Båtplassen som faktisk tilhører leiligheten, har dårligere beliggenhet, og den er mer utsatt for vær og vind. Klageren har pratet med havnesjefen, og han har uttalt at prisforskjellen mellom båtplassene er på rundt kr 100 000.

En megler har plikt til å gi opplysninger som kjøperen har grunn til å regne med å få. Ved å vise bilde av en båtplass som er mer verdt enn den som faktisk tilhører leiligheten, har megleren ikke overholdt denne plikten. Dette gjelder særlig i et område som dette, som er attraktivt for båteiere. Klageren har tidligere solgt en leilighet med båtplass i det samme området, og det var innklagede som formidlet salget. Den gang var megleren nøye med hvilke opplysninger om båtplassen som fremgikk av salgsoppgaven, slik at det ikke skulle bli noen misforståelser. I lys av dette kom det overraskende på klageren at båtplassen som var avbildet, ikke tilhørte leiligheten. Når man selger et hus, tar man ikke bilde av en annens garasje. Etter klagerens mening må det samme gjelder for båtplasser.

Meglerens uriktige opplysninger har hatt betydning for handelen. Båtplassen var viktig for klageren, noe megleren var klar over. Før salget sa klageren til megleren at det var viktig for ham med en båtplass av en viss kvalitet. Det er ikke sikkert at klageren ville kjøpt leiligheten om han hadde visst hvilken båtplass som tilhørte leiligheten, og han ville uansett betalt en annen pris.

Klageren krever erstatning for prisforskjellen mellom båtplassene, som er kr 100 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

I salgsoppgaven stod det at det fulgte med en båtplass, og det har klageren fått. Det stod ingenting om hvilken båtplass som medfulgte. Klageren spurte verken megleren eller selgeren før kjøpet. Misforståelsen ville vært unngått om han hadde gjort dette. Klageren burde forsikret seg om hvilken båtplass som tilhørte leiligheten.

Det bestrides at klageren ble forledet til å tro at det var båtplassen som var avbildet i salgsoppgaven som tilhørte leiligheten. Det var aldri meglerens intensjon å vise en bestemt båtplass. På vanlig måte tok den innleide fotografen noen områdebilder, og bildet som klageren viser til er ett av disse. Bildet er uten ledetekst, og viser en forholdsvis stor del av båthavnen.  

Om båtplassen som var avbildet er mer verdt enn den som faktisk tilhørte leiligheten, er ukjent for innklagede. Det kommer nok an på hvilke ønsker og behov den enkelte har.

Innklagede erkjenner ikke ansvar i saken.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens opplysningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Det er i salgsoppgaven et foto over båtplasser, hvor en plass var ledig, og klageren trodde feilaktig at dette var plassen som tilhørte leiligheten. Men det var ikke noen tekst knyttet til fotoet, og klageren hadde en foranledning til å spørre megler dersom en spesiell båtplass var viktig for ham. Nemnda mener derfor at megler ikke har opptrådt i strid med god meglerskikk. Nemnda vil imidlertid bemerke at det hadde vært en fordel om megler uttrykkelig hadde angitt i salgsoppgaven at dette var et illustrasjonsfoto og ikke viste den båtplassen som medfulgte leiligheten. Da ville man unngått at klageren kom opp i en situasjon som i vår sak.

Da megler ikke har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, kan erstatningskravet ikke føre frem. Nemnda behøver derfor ikke å ta stilling til om verdiforskjellen mellom båtplassene er kr 100 000.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.