Klage nr 2019105

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 2. september 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, leder

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 BV AS avd. Horten

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling:

I 2018 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens bolig. Boligen ble ikke solgt innen utløpet av oppdragstiden, og klageren ønsket ikke å forlenge oppdraget. Klageren har trukket frem flere sider ved meglerens håndtering av oppdraget som etter hennes mening strider med god meglerskikk. Hun har særlig anført at megleren burde lagt ned større innsats for å få solgt boligen, og krever at innklagede reduserer sitt krav om betaling.

Innklagede erkjenner at klageren ble fakturert kr 800 for mye for markedspakken. Klageren har blitt kreditert dette beløpet. For øvrig bestrides klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren har trukket frem flere sider ved meglerens håndtering av oppdraget som etter hennes mening strider med god meglerskikk, og har særlig anført følgende: Det er riktig at klageren ikke hadde dårlig tid med salget. Men det betyr ikke at megleren kunne ta det med ro. Megleren har innrømmet at hun tok det med ro fordi klageren hadde god tid.

Etter en stund fant klageren ut at det ikke gikk an å laste ned salgsoppgaven til boligen fra FINN. Det viste seg også at det var oppgitt feil avstand til skole og barnehage. Da megleren ble konfrontert med dette, sa megleren at det var FINN som var problemet. Senere sa hun at det var Statens Kartverk som hadde ansvaret.

Den første stylisten som megleren anbefalte, hadde ikke sosiale antenner. Før den nye stylisten kom, sa megleren at det var «viktig at [klageren fulgte] rådene hennes». Dette fikk klageren til å føle seg som et lite barn. Det var for øvrig mye frem og tilbake også med den nye stylisten. Klageren føler at bildene som fotografen tok etter at klageren hadde gjennomført stylistens anbefalinger, ødela for salget.

Megleren skrev inn feil størrelse på arealene da hun senere endret annonsen, og prisen på markedspakken ble satt opp med kr 1 000 da megleren reduserte provisjonen med én prosent.

Da klageren skulle bestemme seg for hvilket meglerforetak som skulle få oppdraget, sa megleren at en av de andre meglerne som klageren vurderte tidligere, hadde gjort en dårlig jobb for henne, og at klageren burde velge et annet meglerforetak. Klageren har ringt til den aktuelle megleren og sagt hva innklagedes megler hadde sagt om ham, og han var ikke imponert over at en kollega kunne baksnakke en annen på denne måten.

Megleren gikk ut med en prisantydning som var altfor høy. Boligen ble lagt ut med en prisantydning på kr 8 900 000. Etter hvert ble prisantydningen satt ned til kr 7 650 000 uten at det hjalp. Nå har klageren engasjert et annet meglerforetak, og boligen ligger ute til 7 190 000. Klageren lurer på hvem som skal betale henne kompensasjon for dette tapet.

Innklagede har i korte trekk anført:

Klageren var tydelig på at hun hadde god tid, og at hun ikke var nødt til å selge boligen. Megleren tok det imidlertid ikke med ro av den grunn. Megleren hadde interesse av å få solgt boligen siden det var avtalt provisjon.

At det var utfordringer med å laste ned salgsoppgaven fra FINN, er ikke noe megleren kan klandres for. Dette skyldtes problemer med FINN. Det samme gjelder oppgitte avstander til skole og barnehage, som er noe FINN leverer gjennom en tredjepart.

Det er beklagelig at stylistene som megleren anbefalte ikke levde opp til klagerens forventninger, men dette er ikke noe som innklagede kan holdes ansvarlig for. Innklagede har imidlertid notert seg at klageren ikke var fornøyd med disse stylistene.

Innklagede beklager at megleren skrev inn feil størrelse på arealene da salgsoppgaven ble endret. Det er usikkert hva som har skjedd her. En slik feil skal egentlig ikke være mulig siden megleren hentet informasjonen direkte fra oppdraget. Innklagede erkjenner at det ble gjort en feil, men kan ikke se at feilen har hatt økonomiske konsekvenser for klageren.

En prisantydning er ingen garanti for en bestemt salgssum. Klageren har derfor ikke krav på kompensasjon fordi prisantydning ikke ble oppnådd.

Innklagede kan ikke se at det foreligger en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse», jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7, og klageren har derfor ikke krav på vederlagsnedsettelse. Likevel har klageren kun blitt fakturert for faktiske utgifter. Klageren har ikke blitt fakturert for tiden megleren har brukt på oppdraget. 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk, og krav om at innklagede reduserer sitt krav om betaling.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Nedenfor behandles de enkelte klagepunktene.

Det hastet ikke med salg

Klageren gjør gjeldene at hun ikke hadde dårlig tid med salget, og at megleren av den grunn tok det med ro. Innklagede har bestridt at megleren tok det med ro med salget. Her står det følgelig påstand mot påstand, som nemnda ikke kan ta stilling til.

Nedlasting av salgsoppgaven fra FINN

Det er på det rene at det var utfordringer med å laste ned salgsoppgaven fra FINN. Men ut fra slik saken er opplyst, skyldes dette tekniske problemer med FINN, noe megler ikke kan lastes for. Det samme gjelder avstander til skole og barnehave.

Stylistene

Klageren gjør gjeldende at hun var misfornøyd med stylistene som megleren anbefalte. Nemnda mener at dette ikke er noe megleren/innklagede kan være ansvarlig for.

Prisantydning

Klageren gjør gjeldende at megler gikk ut med en prisantydning som var altfor høy, og har krevd erstatning for dette. Nemnda mener et dette kravet ikke kan føre frem. Prisantydning er ingen garanti for hva boligen kan bli solgt for, men er meglers prisvurdering på et gitt tidspunkt. Det er mange forhold som påvirker hvilken pris en bolig blir solgt for. Noen ganger blir en bolig solgt over prisantydning, og andre ganger må man i salgsprosessen redusere prisantydningen da markedet synes prisantydningen var for høy.

Feil areal

Det er på det rene at megleren ved en feil anga galt areal da salgsoppgaven ble endret. Arealet ble oppgitt til å være 459 kvm bruksareal, mens det riktige var 319 kvm. Primærrom ble angitt til 356 kvm, mens det riktige var 294 kvm. Å oppgi korrekt areal er en sentral del av megleroppdraget, og megler kan kritiseres her. Isolert sett er dette etter nemndas syn en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse» fra meglers side, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7.

Er det grunnlag for vederlagsnedsettelse?

Det følger av eiendomsmeglingsloven § 7-7 at dersom megler har utvist en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse» ved gjennomføringen av oppdraget, kan vederlaget reduseres eller falle bort. Denne bestemmelsen gjelder imidlertid kun reduksjon av vederlaget, og ikke faktiske utlegg som megler har hatt, og som han eller hun alltid har krav på å få dekket.

Som det fremgår over, er det kun angivelsen av feil areal som kunne gitt grunnlag for vederlagsreduksjon. Innklagede har ikke krevd noe vederlag av klageren, men bare krevd dekket faktiske utlegg. Konklusjonen blir derfor at klageren er forpliktet til å betale det innklagede har krevd dekket av faktiske utlegg.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.