Klage nr 2019111

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 2. september 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Telemarksmegleren AS (Aktiv Eiendomsmegling Kragerø)

Saken gjelder:               Meglerens håndtering av budrunden

Saksfremstilling:

I 2019 ble boligen til klagerens mor solgt for kr 4 600 000. Innklagede formidlet salget. Sønnen til klageren hadde lagt inn et bud på samme beløp, men vergen til klagerens mor aksepterte det andre budet etter loddtrekning. Grunnen til at vergen valgte loddtrekning, var fordi megleren skal ha sagt at det ikke ville komme flere bud. Klageren anfører at megleren var klar over at sønnen til klageren var villig til å betale mer. Det var i strid med god meglerskikk at megleren ikke kontaktet sønnen til klageren for å spørre om han ønsket å legge inn et bud som var høyere.

Innklagede bestrider at megleren var klar over at sønnen til klageren var villig til å betale mer.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen avvises.

Klageren har i korte trekk anført: 

Meglerens håndtering av budrunden

Familien ønsket å la boligen bli værende i familien. Før salget sa vergen at han skulle «ha det[te]» i bakhodet dersom sønnen til klageren valgte å legge inn bud. Dette var også megleren klar over. På grunn av dette valgte sønnen til klageren å legge inn bud som var like høye som de som allerede hadde kommet inn. Før sønnen til klageren la inn det første budet, ringte han megleren og fortalte at han kom til å legge inn bud, og at han var villig til å betale opp mot kr 5 000 000 om nødvendig. Dette ble sagt mens tre vitner var til stede. Det er oppsiktsvekkende at megleren ikke husker dette. I stedet for å ringe sønnen til klageren og spørre om han kom til å legge inn et bud som var høyere, sa megleren til vergen at det ikke kom til å komme flere bud. Etter loddtrekning valgte vergen å akseptere budet til den andre budgiveren.

Megleren burde ringt sønnen til klageren og spurt om han kom til å legge inn et høyere bud. Ved å ikke gjøre dette, har megleren opptrådt i strid med god meglerskikk. Det kan nesten virke som at det var «avtalt spill» mellom kjøperen og megleren. Det er neppe tilfeldig at kjøperen la inn et bud som var like over takst på langfredag. Megleren virket overrasket da han forsto at sønnen til klageren var tilgjengelig for å legge inn bud selv om det var helligdag. I ettertid viser det seg for øvrig at den andre budgiveren ikke kunne gå høyere. Dette må megleren ha vært klar over. Det er allment kjent at den andre budgiveren hadde en øvre grense på kr 4 600 000.

Andre kritikkverdige sider ved meglerens håndtering av oppdraget

Boligen ble lagt ut på FINN kvelden før siste virkedag før påske. Dette var et merkelig tidspunkt. Ikke mange ser etter bolig i påsken, og det ble ikke satt opp noen fellesvisninger. Det kan nesten virke som at det var «avtalt spill» mellom megleren og kjøperen. Det er neppe tilfeldig at kjøperen la inn et bud som var like over takst på langfredag. Megleren virket overrasket da han ble kjent med at sønnen til klageren var tilgjengelig for å legge inn bud. I tillegg ga megleren kjøperne tillatelse til å «se seg rundt» i boligen før verdisaker og lignende var fjernet, uten at noen var til stede. 

Innklagede har i korte trekk anført:

Meglerens håndtering av budrunden

Flere ganger la sønnen til klageren inn bud som var like høye som de som allerede hadde kommet inn. Han var tydeligvis av den oppfatning at vergen ville velge hans bud dersom det forelå to bud som var like høye. Også megleren anså dette som sannsynlig. Før salget forklarte megleren hvem den andre budgiveren var, slik at vergen skulle være klar over det dersom det kom inn to bud som var like høye, men vergen valgte likevel loddtrekning. Megleren fikk ingen forvarsel, og vergen spurte ikke megleren om råd. Megleren kan for øvrig ikke huske at sønnen til klageren fortalte henne hvor mye han var villig til å betale. Det er svært uvanlig at en budgiver gir slike opplysninger. Megleren ville derfor sannsynligvis ha husket det dersom en slik opplysning ble gitt.

Det bestrides at det var «avtalt spill» mellom megleren og kjøperen. Megleren har ingen forbindelser til kjøperen.

Andre sider ved meglerens håndtering av oppdraget

Innklagede er ikke enig i at påsken er en «stille» uke. Det er mange som kommer til denne byen i påsken. Når det gjelder besiktigelsen, skjedde det etter avtale med broren til klagerens mor, som var den som organiserte flyttingen.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder spørsmålet om megleren opptrådte i strid med god meglerskikk under budrunden.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at klagen avvises. Saken reiser bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under nemndas skriftlige saksbehandling. Nemnda vil dog bemerke at uansett utfallet av en eventuell realitetsbehandling av saken i nemnda, ville sønnen til klageren uansett ikke fått retten til boligen da salget ikke kan gjøres om. Dette har for øvrig klageren selv bemerket.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Saken avvises.