Klage nr. 2019084

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 30. september 2019.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      PrivatMegleren Renommé

Saken gjelder:               Meglerens opplysningsplikt

Saksfremstilling:

I 2015 kjøpte klagerne en del av en tomannsbolig som innklagede formidlet. Klagerne har trukket frem flere sider ved meglerens håndtering av oppdraget som etter deres mening strider med god meglerskikk. For det første burde megleren på et tidligere tidspunkt gitt opplysninger om at varmtvannsberederen måtte flyttes. For det andre viste det seg etter kjøpet at boligen ikke var seksjonert i samsvar med plantegningen i salgsoppgaven. For det tredje sendte megleren begjæring om seksjonering til kommunen mellom budaksepten og overtakelsen uten at klagerne fikk beskjed om dette. For det fjerde ga megleren uriktige opplysninger til kommunen om plasseringen av varmtvannsberederen.

Innklagede bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

For sene opplysninger om flytting av varmtvannsbereder

Kort tid før budrunden sendte megleren følgende tekstmelding til interessentene:

«[…] Varmtvannsbereder til snr 2, står i vaskerom tilhøerende snr 1. Denne skal flyttes opp til snr 2, når den ryker/byttes ut eller når seksjon nr 1 ønsker å bygge om vaskerom til bad.»

Leiligheten som klagerne kjøpte, er seksjon nr. 2. Etter kjøpet viste det seg at det var en omfattende prosess å flytte varmtvannsberederen. Røropplegget i boligen måtte endres, og klagerne måtte flytte ut av leiligheten mens prosessen pågikk. Totalt kom flyttingen på mer enn kr 200 000. I tillegg har prosessen ført til mye arbeid for klagerne.

Megleren burde gitt opplysningene om at varmtvannsberederen måtte flyttes allerede i salgsoppgaven. En så viktig opplysning kan ikke bare gis i en tekstmelding kort tid før budrunden.

Uriktige opplysninger om seksjonering før kjøp

Etter kjøpet viste det seg at boligen ikke var seksjonert i samsvar med plantegningen som var tatt inn i salgsoppgaven. Mellom budaksepten og overtakelsen sendte megleren en begjæring om reseksjonering til kommunen. Megleren var med andre ord klar over at boligen ikke var seksjonert på markedsføringstidspunktet. Dette er opplysninger som skulle vært tatt inn i salgsoppgaven, og megleren har derfor misligholdt sin opplysningsplikt.

Manglende opplysninger om prosessen med seksjonering

Klagerne fikk ikke beskjed om at megleren hadde sendt en begjæring om seksjonering til kommunen. Dette burde megleren gitt beskjed om.

Uriktige opplysninger til kommunen i forbindelse med begjæring om seksjonering

To ganger ble begjæringen om seksjonering avslått fordi megleren ikke sendte inn nødvendig dokumentasjon til kommunen. Den tredje gangen ble begjæringen avslått fordi megleren ga uriktige opplysninger om hvor varmtvannsberederen var plassert. Da kommunen ba om bekreftelse på at sikringsskapet og varmtvannsberederen ville stå i fellesområdet også etter seksjoneringen, svarte megleren at disse sto i den enkelte seksjon. Dette stred med hva megleren skrev i tekstmeldingen før budrunden. Siden megleren ga uriktige opplysninger til kommunen, sendte klagerne en e-post til kommunen hvor de gjorde kommunen oppmerksom på dette. Avslaget ble påklaget til fylkesmannen, men vedtaket ble opprettholdt. Saken er nå til behandling hos forsikringsselskapet til selgeren.

Etter dette har megleren opptrådt i strid med god meglerskikk. Megleren sendte for øvrig spesifisert oppgjørsoppstilling og tinglyst skjøte først 13 måneder etter kjøpet. Brevet er datert 8. februar 2016, men det ble poststemplet 4. januar 2017. Det betyr at brevet ble liggende nesten et år hos megleren uten å bli ekspedert. Klagerne mener ikke at megleren på grunn av dette har opptrådt i strid med god meglerskikk, men det viser etter deres mening hvor uryddig megleren håndterte oppdraget.

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren sendte tekstmelding til interessentene før budrunden om at varmtvannsberederen måtte flyttes. Det samme ble også tatt inn i kjøpekontrakten. Megleren visste ikke at varmtvannsberederen måtte flyttes da han utarbeidet salgsoppgaven, og selgeren visste ikke hvor mye flyttingen ville koste da tekstmeldingen ble sendt. Det er grunnen til at megleren ikke opplyste om kostnadene.

Når det gjelder seksjoneringen, opplyste megleren før salget om at boligen skulle seksjoneres. Alle som var på visningen forsto dette.

Megleren har etter dette ikke opptrådt i strid med god meglerskikk.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens opplysningsplikt.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at klagen fører frem.

Flytting av varmtvannsberederen

Det er på det rene at det ikke var noen opplysninger i salgsoppgaven om at varmtvannsberederen måtte flyttes. Ifølge innklagede kom disse opplysningene på et så sent tidspunkt at det ikke var mulig å innta dem i salgsoppgaven.

For nemnda fremstår det som noe uforståelig at dette ikke kunne tas inn i salgsoppgaven. Megleren har i salgsoppgaven inntatt blant annet tegninger som viser hva salgsobjektet (snr. 2) omfattet, og som forutsatte en reseksjonering. Det må legges til grunn at megleren var på befaring, og han burde da ha sett at varmtvannsberederen måtte flyttes. Det er heller ikke uvanlig at det i en tomannsbolig som skal seksjoneres, står én eller to varmtvannsberedere i kjelleren. En megler burde derfor forstå at når det gjelder en reseksjonering som i denne saken, måtte man finne en løsning på plasseringene av varmtvannsberederne i henhold til eierseksjonsloven.

Megleren sendte tekstmelding til interessentene om dette før budrunden startet. Tekstmeldingen gikk imidlertid på at klagerne kunne ha varmtvannsberederen stående inntil den ryker, eller inntil eierne av seksjon nr. 1 vil bygge om til baderom/vaskerom. Det stod intet om at det var nødvendig å flytte varmtvannsberederen på grunn av reseksjoneringen. Grunnlaget for tekstmeldingen var følgelig ufullstendig. Klagerne har ikke bestridt at de også fikk denne tekstmeldingen, som også ble inntatt i kjøpekontrakten § 12 andre ledd.

Nemnda mener på denne bakgrunn at klagerne ikke fikk informasjon om at eiendommen måtte reseksjoneres, og at varmtvannsberederen som en konsekvens av dette måtte flyttes. Den informasjon som klageren fikk før budrunden, gikk på at berederen kunne bli stående inntil den ikke fungerte lenger eller til eierne av snr. 1 ville gjøre noe med rommet.

Nemnda finner etter dette at megler her opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Reseksjonering

Tomannsboligen ble seksjonert i to seksjoner i 2001. Klagerne kjøpte seksjon nr. 2, 2. etasje pluss loft, men ikke andel av fellesarealet i kjelleren hvor varmtvannsberederen stod. For at kjøperne også formelt sett skulle få det de kjøpte, måtte eiendommen reseksjoneres, jf. over.

Det var megleren som på vegne av selgeren sendte begjæring om reseksjonering. Dette ble gjort mellom budaksept og overtagelsen, og klagerne fikk ikke informasjon om dette. Nemnda mener megleren måtte informert klagerne om begjæringen om reseksjonering, og begjæringen burde også vært tatt inn som et vedlegg til kjøpekontrakten.

Det viste seg at kommunen ikke godtok begjæringen om reseksjonering, da megleren gav uriktige opplysninger. Megleren fulgte ikke dette opp, og selgers boligselgerforsikringsselskap måtte overta arbeidet med reseksjoneringen, som først ble gjennomført i juni 2019.

Nemnda mener at meglerens unnlatelse av å følge opp reseksjoneringen også er i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til PrivatMegleren Renommé har opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.