Klage nr. 2019103

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 30. september 2019.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      PrivatMegleren AS (PrivatMegleren Benum & Johansen)

Saken gjelder:               Meglerens opplysningsplikt

Saksfremstilling:

I 2018 kjøpte klageren en andelsleilighet som innklagede formidlet. I salgsoppgaven sto det at en bod kunne gjøres om til vaskerom og bli en del av badet. Senere viste det seg at borettslaget ikke gikk med på at veggen mellom badet og vaskerommet kunne rives. Klageren mener at megleren har misligholdt sin opplysningsplikt, og krever at innklagede betaler ham kr 85 000 i erstatning.

Innklagede bestrider klagerens krav. 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen i det vesentligste førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

I salgsoppgaven sto det flere steder at siden det var en bod vegg-i-vegg med badet, kunne badet utvides, og boden gjøres om til vaskerom. Senere viste det seg at borettslaget ikke tillot klageren å slå ned veggen mellom badet og boden. Klageren fikk lov til å gjøre om boden til vaskerom, men i stedet for å få tilgang til vaskerommet fra badet, måtte klageren gå ut av leiligheten og inn i vaskerommet via fellesgangen.

Megleren har gitt uriktige opplysninger, og innklagede må holdes erstatningsansvarlig for tapet klageren er påført. En megler fra et annet meglerforetak har gjort en verdivurdering, og anslått at det økonomiske tapet utgjør mellom 50 000 og 80 000 kroner. I tillegg kommer utgiftene med å sette inn en branndør for å lage en kortere vei inn til fellesgangen. Dette er den beste løsningen når veggen mellom badet og boden ikke kan slås ned. En håndverker som har vært på befaring anslår at dette vil koste rundt kr 15 000. Klagerne krever at innklagede betaler dem erstatning med kr 85 000. 

Innklagede har i korte trekk anført:

Det er riktig at det sto i salgsoppgaven at badet kunne utvides, og at boden kunne gjøres om til vaskerom. Dette er opplysninger som megleren fikk fra selgeren. Selgeren satt som styreleder i borettslaget frem til han flyttet. Klageren fikk aldri «garantert informasjon» om at boden kunne gjøres til en del av badet. 

Klageren har eksklusiv bruksrett til boden, og borettslaget har gått med på at boden gjøres om til vaskerom. Flere av naboene til klageren har gjort det samme. Klageren har uansett ikke lidt et økonomisk tap. Boden ble ikke markedsført som en del av leilighetens primærrom.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens opplysningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til klagen i det vesentlige fører frem.

Opplysningen i salgsoppgaven om å gjøre bod om til vaskerom

Det er uomtvistet at det var opplyst i salgsoppgaven at en bod kunne gjøres om til vaskerom og gjøres til en del av badet. I salgsoppgaven er det imidlertid ikke tatt noen forbehold om borettslagets godkjennelse, og borettslaget har i ettertid ikke godkjent å slå ned veggen mellom badet og boden. Klageren kan følgelig kun få tilgang til boden/vaskerommet via fellesgangen utenfor leiligheten. Informasjonen om at boden kunne gjøres om til vaskerom og bli en del av badet er også gjentatt flere steder, for eksempel i FINN-annonsen. Dette ble følgelig fremhevet ved markedsføringen av leiligheten.

Når megler her i salgsoppgaven har fremhevet noe som er uriktig, har megler ikke overholdt opplysningsplikten, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7. Megler har et ansvar for det som står i salgsoppgaven, og det er ikke i denne saken forhold som tilsier at megler skal gå fri.

Nemnda har med dette ikke tatt stilling til om klageren har et krav overfor selger i henhold til avhendingsloven. I denne saken vil klageren uansett kunne velge å holde seg til megleren for de uriktige opplysningene i salgsoppgaven m.m.

Har klageren sannsynliggjort noe økonomisk tap?

Det fremstår som klart at det vil være ubeleilig for klageren å måtte gå ut i fellesområdet for å komme til vaskerommet. Isolert utgjør imidlertid dette ikke noe økonomisk tap for klageren.

Spørsmålet er om dette utgjør et verditap på leiligheten som vil få betydning ved et eventuelt fremtidig salg. Nemnda mener at det er tilfelle, men det er vanskelig å anslå dette beløpet. Etter en skjønnsmessig vurdering er nemnda kommet til at beløpet passende kan settes til
kr 50 000.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til PrivatMegleren AS (PrivatMegleren Benum & Johansen) har ikke overholdt sin opplysningsplikt, og innklagede må betale 50 000 kroner i erstatning til [klageren].