Klage nr. 2019104

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 30. september 2019.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Klager:                          v/advokat Christian Wefling

Innklaget:                      Solli & Partnere AS (PrivatMegleren Solli & Partnere)

v/advokat Margit Himle

Saken gjelder:               Meglerens håndtering av bud

Saksfremstilling:

I februar 2019 kjøpte klageren en bolig som innklagede formidlet. Klageren økte budet sitt fordi megleren skrev at det hadde kommet inn to bud like under prisantydning. Senere viste det seg at disse budene ikke ble registrert i budjournalen. Klageren føler hun ble «lurt» til å øke budet sitt, og anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk.

Innklagede anfører at budene ikke ble registrert i budjournalen fordi vilkårene for formidling av bud ikke var oppfylt, og bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk.

Klageren er representert ved advokat. Innklagede er representert ved advokat fra sitt ansvarsforsikringsselskap.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren la først inn et bud på kr 3 900 000, men dette ble avslått. Megleren skrev så i en SMS at det hadde kommet inn et bud på samme beløp, og at det noen uker tidligere var noen som hadde vært villige til å betale kr 4 000 000. Tre dager senere la klageren inn et nytt på bud på kr 3 910 000, men også dette ble avslått. Megleren skrev da i en e-post at han trodde boligen kom til å bli solgt i løpet av en ukes tid til en som prøvde å få finansiering. Han skrev også at selgeren ikke var villig til å gå under prisantydningen på kr 4 190 000. Slik klageren forsto megleren, trodde klageren det var konkurranse om boligen, og hun bestemte seg derfor for å legge inn et bud på prisantydning. Dette aksepterte selgeren. Da klageren senere fikk tilsendt budjournalen, så hun at ingen av budene som megleren hadde omtalt, var registrert.

Da klageren tok kontakt med megleren, sa megleren at han ikke hadde registrert budene i budjournalen fordi de var gitt direkte til selgeren, og at han ikke hadde plikt til å registrere slike bud. Da klageren spurte selgeren, stilte selgeren seg uforstående til hva klageren mente, og henviste til megleren.

En megler har plikt til å føre budjournal. Gjør ikke megleren det, skapes det tvil om budene som megleren sier har kommet inn, er reelle. Hvis det var slik at budene i denne saken hadde en slik form at megleren ikke hadde plikt til å registrere dem, burde han ikke videreformidlet budene til klageren. Enhver formidling av bud som ikke er registrert i budjournalen, er i strid med god meglerskikk. Meglerens opptreden gjorde at klageren økte budet sitt på feil grunnlag. Dette er kritikkverdig, og klageren føler seg lurt.

Megleren har etter dette opptrådt i strid med god meglerskikk.

Innklagede har i korte trekk anført:

Selgeren var hele tiden klar på at boligen ikke skulle selges for under prisantydning. Dette skrev megleren til klageren flere ganger. Grunnen til at megleren skrev at det var kommet inn to bud på kr 3 900 000 og 4 000 000 selv om disse ikke var registrert i budjournalen, var for å understreke dette poenget.

Budene ble ikke registrert i budjournalen fordi de ble gitt direkte til selgeren, og de oppfylte ikke vilkårene som gjelder for formidling av bud. Selgeren har for øvrig bekreftet at han mottok et bud på kr 3 900 000.

Innklagede er enig i at megleren ikke kunne formidlet budene dersom det hadde vært snakk om en pågående budrunde. Situasjonen i denne saken var imidlertid en annen. Boligen var tatt av markedet, og budet til klageren ble gitt over e-post. Det at megleren opplyste om budene som selgeren hadde mottatt, var en ren faktaopplysning for å understreke at selgeren ikke var villig til å gå under prisantydning.

Megleren har ikke opptrådt i strid med god meglerskikk.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at klagen ikke fører frem.

Det fremgår av sakens opplysninger at megleren var klar på at selgeren ikke ville selge under prisantydning, og at boligen var trukket to ganger fra markedet. Da klageren inngav bud, var det ingen pågående budrunde.

I en slik situasjon var det ikke feil av megler å opplyse om disse to budene som var gitt direkte til selger. Det har slik forholdene var i saken her, ingen betydning at budene ikke var journalført, noe megler heller ikke ville hatt anledning til. Klageren forsøkte seg forøvrig først med et bud på kr 3 910 000, og fikk det samme svar at selgeren ikke ville selge under prisantydning.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.