Klage nr. 2019121

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 30. september 2019.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      DNB Eiendom AS avd. Haugesund

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen                

Saksfremstilling:

I oktober 2018 inngikk partene avtale om salg av klagerens småbruk. I forkant av salget avtalte partene at klageren skulle forbeholde seg en rett til båtplass med tilhørende gangrett og rett til parkering. Klageren ga klar beskjed om at rettigheten skulle tinglyses. Etter at nytt skjøte var blitt tinglyst på kjøper, finner klageren ut at rettighetene ikke er blitt tinglyst. Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å ikke tinglyse rettighetene. Klageren krever prinsipalt at rettigheten blir tinglyst, subsidiært kreves erstatning med kr 300 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen avvises.

Klageren har i korte trekk anført: 

Manglende tinglysing av rettigheter

Før budaksept ble megleren opplyst om at klageren ville forbeholde seg rett til båtplass med tilhørende gangrett og parkeringsrett på eiendommen. Klageren gjorde det klart at rettigheten skulle tinglyses. Megleren fortalte at han skulle innta opplysning om dette i salgsoppgaven. Dagen etter kom klageren innom kontoret til megleren for å vise hvor på eiendommen båtplassen lå, og megleren merket dette av på kartet. Et par dager etterpå bekreftet megleren at han hadde snakket med den blivende kjøper, og at alt var i orden. Klageren stolte på at megleren også hadde sørget for tinglysing.

Da nytt skjøte var tinglyst, fant klageren ut at rettighetene hans ikke var tinglyst. Ifølge kjøper hadde megleren aldri nevnt noe om disse rettighetene til han. Partene ble likevel enige om at klageren skulle få disse rettighetene, men kjøper var ikke interessert i å få dem tinglyst.

Først etter overtakelse informerte megleren om at klageren selv var ansvarlig for at tinglysing ble gjort. Dersom selgeren hadde opplyst om dette tidligere, ville klageren ikke havnet i denne situasjonen. Megleren hadde god til å rådgi klageren om dette.

Innklagede hevder at megleren misforstod klageren og trodde at klageren og blivende kjøper hadde diskutert rettighetene under en privatvisning. Klageren stiller seg kritisk til dette. For det første var ikke klageren innom kontoret til megleren, og for det andre kan megleren umulig ha oppfattet klagerens uttalelser slik. Klageren kom ikke i kontakt med kjøperen før kontraktsmøtet, og rettigheten ble kun nevnt for megleren.

En megler som klageren har engasjert har vurdert verdien av rett til båtplass med tilhørende gangrett og rett til parkering til kr 40.000.

Kontraktsmøte

Klageren fikk ikke tid til å lese gjennom kontrakten under kontraktsmøtet, da han ble gitt kort tid til å underskrive dokumentet. Dette mener klageren er et kritikkverdig forhold.

Klageren anfører på bakgrunn av det ovennevnte at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, jfr. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Klageren krever erstatning med kr 300 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

Manglende tinglysing av rettigheter

Klageren kom innom kontoret og ba megleren om å forhøre seg med blivende kjøper om det var i orden at klageren fikk rett til båtplass. Megleren endte med å misforstå klageren, og trodde at klageren hadde hatt privatvisning med blivende kjøper og diskutert retten til båtplass under deres møte. Dette er første gang retten til båtplass ble nevnt for megleren, og det ble ikke nevnt noe om tinglysing.

Senere kom den blivende kjøperen innom kontoret, og blir da spurt om han aksepterer klagerens rett til båtplass. Dette var ment som en påminnelse og muntlig avtale mellom dem, da han forstod det slik at klageren og budgiveren hadde diskutert dette under privatvisningen.

Først etter overtakelse blir megleren spurt om rettighetene kunne tinglyses eller gjøres skriftlig. Megleren svarer noen uker etterpå at kjøperen har bekreftet den muntlige avtalen og tilbyr å gjøre den skriftlig, men at han ikke ønsker tinglysing.

Klageren hevder at megleren har sagt at hans ønske om båtplass skulle inntas i salgsoppgaven. Innklagede bestrider at noe slikt er blitt sagt. 

Dersom klageren hadde ment noe annet enn å få på plass en muntlig avtale før budaksept, hadde han flere anledninger til å informere megleren om dette. Klageren opplyste verken under befaring, ved inngåelse av oppdragsavtalen eller ved godkjenning av salgsoppgaven at han ønsket å forbeholde seg rett til båtplass. Klageren kunne også ha påpekt at rettigheten ikke stod i kjøpekontrakten som han fikk til gjennomlesning før kontraktsmøtet.


Kontraktsmøte

Klageren ble gitt mulighet til å lese gjennom kontrakten på forhånd. Kontrakten ble sendt åtte dager før kontraktsmøtet. Dette er normal prosedyre, og således ikke kritikkverdig.

Innklagede bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, jfr. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Det er ikke grunnlag for erstatning.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til saken må avvises.

Det står mye påstand mot påstand uten at dette er nærmere dokumentert eller sannsynliggjort. Saken reiser bevisspørsmål som vanskelig kan avgjøres ved nemndas skriftlige saksbehandling, da det her er nødvendig å høre parter og vitner for å få et tilstrekkelig grunnlag til å konkludere i saken.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Saken avvises.