Klage nr:
225/07

Avgjort:
26.03.2008

Saken gjelder:
Meglers vederlag og dekning av utlegg, krav om nedsettelse av

Foretakets navn:
Ring Eiendomsmegling Bjørvika
Saksfremstilling:

Klageren ga innklagede i oppdrag å selge sin leilighet. Oppdrag er undertegnet 30. oktober 2007. Kjøpekontrakten er undertegnet 29. november 2007.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren ønsker at innklagedes krav reduseres med kr 30 000 i henhold til hva han sa til klageren ved kontraktsinngåelsen.

Av vedlegg til klagen fremgår at klageren har reagert på oppgjørsoppstillingen fra innklagede og at hun ikke kan se at det er avtalt at hun skal dekke følgende:

Ved inngåelse av oppdragsavtalen forespurte klageren hva det totale beløpet for salget ville bli og hun understreket at hun mente absolutt alle kostnadene i forbindelse med salget. Innklagede opplyste ifølge klageren at dette ville bli
kr 70 000. Klageren regnet selv ut totalbeløpet etter at leiligheten nå er solgt og så at totalbeløpet ble kr 100000. Da hun konfronterte innklagede med dette, sa han at han ikke kunne huske hva han sa ved kontraktsinngåelsen.

Klageren trodde at innklagede sto for god kvalitet, høy etikk og moral og er sjokkert over det som har skjedde. Dersom klageren hadde fått takst eller prisantydning hadde totalbeløpet blitt enda høyere. Klageren hadde aldri inngått noen avtale med innklagede dersom hun hadde visst at totalsummen ville komme opp i 100 000 kroner, dette synes hun er et urimelig høyt beløp for å selge en toromsleilighet og hun ville da ha kontaktet et annet firma.

Innklagede har ifølge klageren ikke fulgt Norges Eiendomsmeglerforbunds etiske regler § 7 Markedsføring: «Henvendelse til publikum for å skaffe seg oppdrag, må skje i overensstemmelse med markedsføringsloven og disse etiske regler. … Markedsføring av tjenester, … må ikke inneholde noe som er uriktig eller villedende.» Innklagede har brutt disse reglene og det mener klageren må kompenseres.

Innklagede anfører:

Etter en gjennomgang av saken kan ikke innklagede finne at det er uklarheter rundt hva som skal belastes klageren for gjennomføring av salgsoppdraget. Klageren ble informert av innklagede om at han ikke er den billigste megleren. Klageren ble under befaringen informert om samtlige utgifter, både med og uten avisannonsering. Partene signerte ingen avtale under befaringen.

Avtalen ble først signert etter at klageren ringte et par uker senere og fortalte at hun nå hadde kjøpt ny bolig. Partene hadde da på ny en gjennomgang av oppdragsavtalen som fortalte om de nøyaktig samme kostnadene som det ble informert om på befaringen.

Klageren bestemte seg ikke for avisannonsering samme dag som oppdragssignering, da hun ønsket å tenke på dette et par dager. Bekreftelse på at hun ønsket avisannonsering sendte klageren inn til kontoret samtidig med egenerklæringsskjemaet (datert 5. november 2007).

Når det gjelder den muntlige gjennomgangen av oppdragsavtalen som klageren viser til, tilbakevises dette av innklagede.

Salgsoppdraget er, slik innklagede ser det, inngått og gjennomført i overensstemmelse med god meglerskikk, det belastede vederlaget samsvarer med det som er avtalt i oppdragsskjema og på bakgrunn av dette aksepteres ikke reduksjon i provisjonen.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder krav om nedsettelse av meglerens krav med kr 30 000.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

Når partene forklarer seg ulikt, som her, om hva som er avtalt vedrørende totalsum ved salgsoppdraget, kan ikke den ene partens anførsler tillegges større vekt enn den andres. I dette tilfellet foreligger et undertegnet oppdragsskjema og Reklamasjonsnemnda må forholde seg til det som er skriftligavtalt.

Oppgjørsoppstillingen er utført i henhold til oppdragsskjema undertegnet av begge parter. Reklamasjonsnemnda har i møte innhentet dokumentasjon fra innklagede på bestilling av annonse.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 26. mars 2008

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant