Klage nr. 2019106

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 21. oktober 2019.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      SOBBL Eiendomsmegling AS (Grimsøen & Partners)

Saken gjelder:               Meglerens opplysningsplikt

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte i 2019 en bolig formidlet gjennom innklagede. Under visningene informerte megleren om at det var varmekabler i kjellerstuen, noe som senere viste seg å ikke stemme. Klageren krever erstatning tilsvarende kostnaden ved å legge varmekabler i kjellerstuen.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen avvises.

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren var på privatvisning med en annen megler enn den som sto oppført som ansvarlig megler i salgsoppgaven. Selgeren var ikke til stede. Under visningen stilte klageren flere spørsmål til megleren, men megleren svarte som regel at han ikke visste, og at han skulle undersøke nærmere. Da klageren og megleren etterhvert sto i kjellerstuen, spurte klageren om det var varmekabler der. Megleren svarte at det var det, og viste frem en bryter på veggen hvor temperatur kan reguleres. Senere viste det seg at det kun var varmekabler i gangen som går fra trappen og frem til kjellerstuen, men ikke i selve kjellerstuen.

Den koselige kjellerstuen var viktig for klageren. Klageren krever at innklagede betaler ham hva det koster å legge varmekabler. Begge foreldrene til klagerne var med på visningen, og de husker også at megleren sa at det var varmekabler i kjellerstuen.

Innklagede har i korte trekk anført:

Selgeren hadde ikke opplyst hvilke rom som hadde varmekabler, og megleren kunne derfor ikke vite om det var varmekabler i kjellerstuen. Da klageren spurte megleren under visningen, viste megleren til takstrapporten hvor det sto at det var varmekabler i noen rom. Megleren sa aldri at det var varmekabler i kjellerstuen.

Erstatningskravet kan ikke føre frem.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens opplysningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at klagen avvises. Saken reiser bevisspørsmål som vanskelig kan avklares ved nemndas skriftlige saksbehandling uten at man får mulighet til å avhøre sakens parter og vitner.

Nemnda vil dog bemerke at det i taksten fremgår at det der er varmekabler i de fleste rom i underetasjen fra byggeåret 1980, noe som er gjengitt i salgsoppgaven. Det hadde da vært naturlig at megler hadde undersøkt med selger om det var varmekabler i selve kjellerstuen.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Saken avvises.