Klage nr. 2019114

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 21. oktober 2019.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Fremtiden Eiendomsmegling AS (Aktiv Eiendomsmegling Grønland)

Saken gjelder:               Krav om vederlagsnedsettelse etter mangelfull markedsføring

Saksfremstilling:

I 2018 formidlet innklagede salget av klagerens bolig. Prisantydningen var kr 3 400 000, og boligen ble solgt for kr 3 480 000. Etter avtalen skulle boligen markedsføres med «Ukens bolig» på FINN, men på grunn av en «glipp» hos megleren ble ikke dette gjort. Klageren anfører at hun som følge av dette kan ha gått glipp av interessenter, og at hun har fått en dårligere tjeneste enn avtalt. Klageren krever at meglerens vederlag settes ned med
kr 48 882.

Innklagede erkjenner at boligen ikke ble markedsført som avtalt, men bestrider at vederlaget bør settes med så mye som klageren krever. Innklagede har tilbudt kr 17 500 i kompensasjon til klageren. 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Markedsføringen

Før oppdragsinngåelsen sa megleren at «Ukens bolig» på FINN var inkludert. Dette skulle ifølge megleren gi økt synlighet, og på den måten bidra til flere interessenter. Boligen ble solgt uten budrunde. Etter salget ble klageren usikker på om boligen hadde vært på «Ukens bolig», og hun sendte derfor en SMS til megleren. Megleren svarte at den «[skulle] ha vært det» fordi det var standard for boliger i denne bydelen. Da klageren svarte at hun ville vite sikkert, svarte megleren at det hadde skjedd en «glipp», og at boligen derfor ikke hadde vært på «Ukens bolig».

Klageren tok kontakt med daglig leder hos innklagede. Mens megleren før oppdragsinngåelsen snakket om hvor bra det var med «Ukens bolig», prøvde daglig leder å snakke ned produktet, og klageren ble tilbudt kr 800 i kompensasjon. Det har vært sendt mange e-poster mellom klageren og daglig leder, uten at vedkommende har vært interessert i å komme frem til en løsning. I stedet har han lagt ansvaret over på klageren. Han skrev blant annet at hvis klageren fikk medhold i sitt krav om vederlagsnedsettelse, ville megleren få lønnen sin halvert.

Markedsføring er en viktig del av meglerens oppgaver. På grunn av «glippen» til megleren kan klageren ha gått glipp av interessenter. Klageren har fått en dårligere tjeneste enn det som var avtalen, og det foreligger en pliktforsømmelse som gjør at vederlaget kan settes ned.

Andre kritikkverdige sider ved meglerens håndtering av oppdraget

Kort tid før annonsering fikk klageren plutselig beskjed om at visningsdatoen måtte flyttes med én dag fordi det hadde kommet noe i veien for en av meglerne som skulle være til stede på visningen. Da klageren fikk oversendt salgsoppgaven til gjennomlesning, hadde megleren flyttet datoen med ytterligere én dag. Foruten at den endrede datoen medførte personlige ulemper for klageren, betød endringen at en eventuell budrunde ville finne sted samme dag som Norges Bank varslede rentemøte, hvor styringsrenten ble satt opp. Visningsdagen var med andre ord svært uheldig. I tillegg ble ikke boligen stylet som avtalt.

Klageren krever at vederlaget settes ned med kr 48 882.

Innklagede har i korte trekk anført:

Markedsføringen

Det er riktig at boligen ikke ble markedsført på «Ukens bolig». Innklagede beklaget dette, og har forståelse for at klageren ikke er fornøyd. Selv om statistikk viser at «Ukens bolig» er en fornuftig investering, er det imidlertid ikke slik at «Ukens bolig» nødvendigvis fører til høyere salgssum.

Når det gjelder kompensasjonen som klageren ble tilbudt, var den daglige lederen til innklagede klar på at de kr 800 som klageren viser til var “referansetall”, og at en eventuell kompensasjon ville være vesentlig høyere. Det var imidlertid langt opp til klagerens krav.

Innklagede betaler for øvrig en fast sum for «Ukens bolig», og sparte derfor ikke noe på at boligen til klageren ikke ble markedsført der som avtalt.

Andre sider ved meglerens håndtering av oppdraget

En ukes tid før visningen endret megleren visningsdatoen med én dag fordi den andre megleren som skulle være til stede på visningen, ikke kunne den dagen. Innklagede ønsker alltid å ha to meglere på visning for å yte god service. Klageren ble underrettet om endringen da hun fikk oversendt salgsoppgaven til gjennomlesning. Sett bort fra at endringen medførte noen praktiske ulemper for klageren, hadde hun ingen innvendinger til endringen. Hadde klageren hatt innvendinger, kunne megleren tatt visningen en annen dag. Det er for øvrig vanskelig å si hvilken betydning det hadde at visningen etter endringen ble holdt dagen før Norges Bank varslede rentemøte, og innklagede er uenig i at klageren har lidt et økonomisk tap som følge av dette.

Innklagede er uenig i at meglerens valg av interiøreffekter gjorde at klageren ble påført et økonomisk tap. At megleren hadde med andre effekter på visningen enn de megleren hadde med til fotograferingen, var en faglig vurdering som megleren tok der og da.

Kravet om vederlagsnedsettelse

Innklagede erkjenner at boligen ikke ble markedsført som avtalt, og har tilbudt klageren en kompensasjon på kr 17 500. Etter innklagedes beregninger utgjør vederlaget som er knyttet til selve meglertjenesten kr 52 200. Hvis klageren får medhold i sitt krav, blir det nesten ikke noe igjen. 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder krav om vederlagsnedsettelse etter mangelfull markedsføring.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at klagen fører frem.

For at vederlaget skal kunne settes ned, må megler ha utvist en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse» i forbindelse med gjennomføringen av oppdraget, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7. Bestemmelsen gjelder kun vederlag og ikke utlegg.

Det er på det rene og innklagede har erkjent at eiendommen ikke kom på «Ukens bolig» på FINN som avtalt. Visningsdatoen ble også endret ensidig av megler uten å ha tatt opp dette med selger (klager) på forhånd.

Nemnda mener samlet sett at megler ved disse forhold har utvist en ikke ubetydelig pliktforsømmelse, og at det er grunnlag for vederlagsnedsettelse.

I henhold til oppdragsavtalen utgjør vederlaget provisjon (kr 52 200), tilrettelegging og etablering (kr 19 390), markedsføringspakke (kr 9 900) og oppgjør og sluttføring av handelen (kr 5 500) pluss visning (kr 2 800 pr. visning). Vederlaget utgjør følgelig minst kr 89 790, det vil si ca. kr 90 000.

Når det gjelder det klageren har anført vedrørende Norges Banks rentemøte og styling, kan klagen på disse punkter ikke føre frem.

Nemnda finner at vederlaget skjønnsmessig måreduseres med kr 40 000.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Fremtiden Eiendomsmegling AS (Aktiv Eiendomsmegling Grønland) må kreditere [klageren] 40 000 – førtitusen – kroner.