Klage nr:
226/07

Avgjort:
26.03.2008

Saken gjelder:
Meglers utlegg/vederlag/honorar

Foretakets navn:
RE/MAX Extra, Romerike Eiendomsmegling AS
Saksfremstilling:

Klageren inngikk salgsoppdrag med innklagede 29. mai 2007. Saksbehandleren byttet etter en tid foretak, og klageren ønsket at saksbehandleren skulle fortsette å ha oppdraget. Klageren sa opp oppdraget med innklagede. Tvist vedrørende fakturaens størrelse.

Fagansvarlig er advokat.

Klageren anfører:

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede om salg av leilighet. Innklagedes saksbehandler skiftet foretak og klageren godtok å skrive avtale med saksbehandlerens nye foretak. Klageren fikk telefon fra innklagede om at han ville motta en sluttregning på 21 000 kroner. Regningen ble på 27 000 kroner. Etter telefonsamtale ble regningen redusert til 25 000 kroner med innbetalingsvarsel som utløp samme dag han mottok regningen. Klageren mener innklagede har fakturert for 15 timer visning som de averterer er gratis. Det er ikke spesifisert i oppdragsskjemaet at visningene skal betales om handel ikke kommer i stand.

Innklagede anfører:

Innklagede hevder det ble fortalt på telefon at de ville fakturere for medgått tid, begrenset oppad til kroner 10440 inklusiv moms og for faktiske utlegg. Klageren ga uttrykk for at han forsto de økonomiske konsekvensene ved å si opp avtalen. Fagansvarlig sa han skulle ringe tilbake for å forespeile nøyaktig beløp for fakturering. Nøyaktig beløp ble formidlet over telefon. Klageren ga uttrykk for at det var høyt, men ba dem sende regningen.

Da fakturaen ikke ble betalt i rett tid, ringte innklagede klageren. Klageren sa at fakturaen inneholdt noen feil som måtte korrigeres. Fakturering for innhenting av sikringsobligasjon og befaring ble fjernet. Fakturagrunnlaget ble endret og ny faktura ble tilsendt. Heller ikke denne ble betalt til riktig tid.

Innklagede tok på ny kontakt med klageren. Klageren mente så at fakturaen skulle være betalt av saksbehandlerens nye foretak.

Fagansvarlig forklarte klageren ved flere anledninger at avtalen regulerte to ulike forhold og at ved gjennomføring av salgsoppdraget inkluderer innklagede kostnadene i prisen. Noe annet gjelder der oppdraget sies opp. Da gjelder punkt 4 B og 6 B og oppdragsgiver belastes for medgått tidsbruk og faktiske utlegg.

Innklagede har tatt kontakt med Norges Eiendomsmeglerforbund, klagetelefonen for Reklamasjonsnemnda og advokat ved Eiendomsadvokatenes Servicekontor for uttalelse i saken. Advokat i Eiendomsadvokatenes Servicekontor ga skriftlig uttrykk for at han var enig i innklagedes forståelse av kontrakten.

Innklagede finner det betenkelig at klageren holder tilbake et beløp på kroner 25 387 når det omtvistede beløp beløper seg til kroner 5 395. Det resterende beløp på kroner 20 341 vil ikke klageren ha anledning til å holde tilbake uansett utfall av klagen.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder innklagedes berettigelse av å fakturere for visninger i henhold til oppdragsavtalen.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr 53.

Innklagede har i utgangspunktet krav på det som er avtalt i oppdragsavtalen, jf. emgll. § 4-1. Etter eiendomsmeglerloven § 3-2 nr. 6 skal det fremgå hva som gjelder ved oppsigelse av oppdraget. Etter avtalens punkt 6 B fremgår det at avtalens punkt 5 og 4 B regulerer innklagedes krav på vederlag ved oppsigelse av avtalen. Det fremgår derimot ikke at oppdragsavtalens punkt 4 A, som angir gratis visning, gjelder ved oppsigelse av avtalen. Klageren kan derfor ikke bestride kravet om fakturering for foretatte visninger.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 26. mars 2008

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Knut Kopstad

Den norske Advokatforenings representant/Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant