Klage nr. 2019126

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 21. oktober 2019.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Kragerømegleren AS (PrivatMegleren Kragerø)

Saken gjelder:               Meglerens opplysningsplikt

Saksfremstilling:

I 2018 kjøpte klageren en leilighet under oppføring som innklagede formidlet. Klageren valgte å kjøpe en leilighet som lå i tredje etasje fordi det var viktig for henne at det ikke var mye innsyn fra andre på verandaen. Senere oppdaget hun at det skulle bygges leiligheter over parkeringsanlegget bak leiligheten hennes, slik at det ble mer innsyn på verandaen enn det hun hadde sett for seg. Klageren anfører at megleren har holdt tilbake opplysninger, og opptrådt i strid med god meglerskikk.

Innklagede anfører at opplysninger om de nye leilighetene fremgikk av både salgsoppgaven og reguleringsbestemmelsene som lå vedlagt denne.  

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

I salgsoppgaven sto det at det skulle bygges parkeringsanlegg over to plan bak leilighetene. For klageren var det viktig å kunne sitte på verandaen uten mye innsyn fra andre, og hun valgte derfor en leilighet som lå i tredje etasje. At dette var viktig for henne, skrev klageren til megleren før kjøpet.

Fem dager før klageren kjøpte leiligheten, sendte megleren over salgsoppgaven med vedlegg på tilsammen 150 sider. Megleren ga klageren kort frist på å bestemme seg, men klageren stolte på megleren, og slo til. Senere fant klageren ut at det skulle bygges leiligheter over parkeringsanlegget. Dette sto det bare én setning om i reguleringsbestemmelsene som lå vedlagt salgsoppgaven. Megleren må ha vært klar over at det skulle bygges leiligheter over parkeringsanlegget. I ettertid har for øvrig megleren endret salgsoppgaven for leilighetene som ikke er solgt. Nå oppfordres interessentene til å sette seg inn i reguleringsbestemmelsene før de kjøper. Det må være en grunn til at megleren har tatt inn denne oppfordringen nå.

Som følge av de nye opplysningene ønsket ikke klageren å gjennomføre kjøpet. Avbestillingsprosessen var forvirrende og belastende, og klageren måtte til slutt ta kontakt med advokat. Klagerens tilbud til utbyggeren om å betale kr 50 000 for å bli ferdig med saken, ble avslått. Det er megleren klageren har forholdt seg til under avbestillingsprosessen.

Megleren har holdt tilbake opplysninger, og opptrådt i strid med god meglerskikk.

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren var hele tiden klar på at det skulle bygges parkeringsanlegg bak leilighetene. Han var også klar på at det skulle bygges leiligheter på «lokket» av parkeringsanlegget ved senere byggetrinn. Dette fremgikk for øvrig av både salgsoppgaven og reguleringsbestemmelsene.

Når det gjelder avbestillingen, er dette et forhold mellom klageren og utbyggeren.

Megleren har ikke opptrådt i strid med god meglerskikk.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens opplysningsplikt.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører frem.

Etter nemndas syn har megler her misligholdt sin undersøkelses- og opplysningsplikt, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7. Det var på det rene at det skulle bygges leiligheter over parkeringsanlegget bak klagerens leilighet, noe som vil ha betydning for innsynet på verandaen. En megler kan ikke da nøye seg med å innta i salgsoppgaven som vedlegg reguleringsbestemmelsene, som ikke alltid er like selvforklarende for forbrukere flest. Denne informasjonen fremgår heller ikke av selve salgsoppgaven. Dette er viktig informasjon, og megler må da gi slike opplysninger på sentral plass i salgsoppgaven.

I dette tilfellet hadde klager også understreket at det var viktig med ikke innsyn, noe innklagede ikke har benektet.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til Kragerømegleren AS (PrivatMegleren Kragerø) har ikke overholdt sin undesøkelses- og opplysningsplikt vedørende at det skulle bygges leiligheter over parkeringsanlegget.