Klage nr. 2019130

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 21. oktober 2019.

Per Racin Fosmark, leder

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      PrivatMegleren Vikebø & Jørgensen AS Bergen

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen                

Saksfremstilling:

I august 2016 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens bolig. Under overtakelsen tilbød klageren (selgeren) å ta ansvar for å tilkoble peisen til det eksisterende røykrøret i skorsteinen. Megleren inntok en merknad i overtakelsesprotokollen som senere førte til at klageren ble ansvarlig for større arbeider og kostnader enn det som var tilsiktet fra klagerens side. Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å skrive en merknad som gjorde det mulig for boligselgerforsikringsselskapet å fraskrive seg ansvaret. Klageren krever erstatning på kr 50 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Formulering i overtakelsesprotokoll

I utleiedelen av boligen var det plassert en støpejernpeis foran ildstedet. Under overtakelsen tilbød klageren å ta ansvaret for at peisen ble tilkoblet det eksisterende røykrøret i skorsteinen. Megleren skrev i overtakelsesprotokollen at «Tilkobling peis i hageleilighet vil bli fikset». 

Det viste seg senere at tilkobling til det eksisterende røret ikke var mulig, og at det krevdes større arbeider for å få tilkoblet peisen. Formuleringen i overtakelsesprotokollen gjorde det mulig for boligselgerforsikringsselskapet å fraskrive seg ansvaret. I forliksrådet ble klageren dømt til å dekke kostnadene.

Megleren har opptrådt kritikkverdig ved å innta en slik upresis formulering i overtakelsesprotokollen, særlig tatt i betraktning at det er juridisk bindende for partene.

Alle som var til stede under overtakelsen var innforstått med at klageren kun tok ansvar for å tilkoble røykrøret i det eksisterende røret i skorsteinen. Megleren burde ha presisert dette i overtakelsesprotokollen. Klageren føler ikke at hennes interesser er blitt tilstrekkelig ivaretatt.

Feilaktig opplysning om at elektrisk peisovn og TV-tuner ikke medfølger

Megleren opplyste om at elektrisk peisovn og TV-tuner ikke medfulgte boligen.

På bakgrunn av det ovennevnte anfører klageren at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, jfr. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Klageren krever at innklagede dekker kostnadene knyttet til tilkoblingen av peisen på kr 50 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

Formulering i overtakelsesprotokoll
Megleren førte merknaden i overtakelsesprotokollen slik den var blitt uttalt av klageren, uten at andre vendinger eller forbehold ble nevnt. Selv om megleren kunne ha valgt en annen ordlyd, ville det ikke ha vært mulig å formulere en ansvarserkjennelse som ville medført at forholdet ble dekket av boligselgerforsikringen. Megleren har også plikt til å ivareta kjøperens interesser. Et forbehold som avgrenser klagerens ansvar, ville innebære en avskjæring av den reklamasjonsrett som kjøperen ellers ville hatt i henhold til kjøpsavtalen.

Klageren hadde ingen berettigede forventninger om at megleren skulle vurdere tilkoblingsmulighetene eller gi råd om å ta konkrete forbehold. Dette ville kreve særlig kunnskap om både rørføringer og brannvernreglement, som megleren ikke besitter.

Etter innklagedes syn er kostnadspostene som erstatningskravet til kjøper bygger på, ikke tilstrekkelig begrunnet. Det er ikke fremlagt rapport som vurderer det opprinnelige ildstedet og den gamle peisen opp mot gjeldende forskrifter.

Feilaktig opplysning om at elektrisk peisovn og TV-tuner ikke medfølger
Innklagede synes det er beklagelig dersom det har skjedd en kommunikasjonssvikt. Megleren informerte om at den elektriske peisovnen ikke kunne fjernes uten etter avtale. Tilbehørslisten ble vedlagt kjøpekontrakten for gjennomlesing. Det ble da ikke nevnt noe om peisovnen.

Megleren opplyste ikke til klageren om at TV- tuner kunne medtas. Klageren var kjent med den normgivende tilbehørsliten fra NEF, da denne ble vedlagt salgsoppgaven.

Innklagede bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, jfr. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Det er heller ikke grunnlag for erstatning.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning. Hovedspørsmålet er om innklagede er erstatningsansvarlig for utgiftene til tilkobling av peisen til pipeløpet.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at klagen ikke fører frem.

Tilkobling peis – meglers formulering i overtagelsesprotokoll
Peisen er en eldre støpejernpeis som klager (selgeren) har satt inn, men uten å tilkoble røykrør fra peisen til pipeløpet, noe som skulle vært gjort. Hun tok da også på seg dette ansvaret på overtagelsen av boligen. Hun mener imidlertid at det megler formulerte i overtagelsesprotokollen, har ført til at hun er blitt ansvarlig for mer enn det som var forutsetningen. 

Nemnda mener at megler her ikke kan kritiseres. Megler er ikke bygningskyndig, og det kan ikke forventes at en megler har kunnskap om hvilke arbeider som må gjøres for å få tilkoblet peisen forskriftsmessig. Klageren så også hva megler hadde skrevet i overtagelsesprotokollen uten at hun kom med noen innsigelser eller presiseringer, eventuelt stilte spørsmål. Hun må følgelig selv ta ansvaret for at omkostningene for å få utbedret peisen ble høyere enn hun forventet.

TV-tuner
Når det gjelder spørsmålet om klageren kunne ta med seg TV-tuneren, står det påstand mot påstand. Avgjørende her er midlertid at bransjens tilbehørsliste var vedlagt salgsoppgaven, som klageren fikk til gjennomsyn. Det fremgår av tilbehørslisten at TV-tuner ikke kan tas med uten avtale med kjøper. Klagen kan følgelig ikke føre frem, da det forventes at en selger setter seg inne i tilbehørslisten.

Elektrisk peisovn
Her står det også påstand mot påstand i forhold til hva som ble sagt, men innklagede har beklaget hvis det har skjedd en kommunikasjonssvikt mellom klager og megler. Da det her står påstand mot påstand, og det ikke er nærmere opplysninger om peisen, har ikke nemnda grunnlag for å ta stilling til dette ved sin skriftlige saksbehandling.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.