Klage nr. 2019141

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 21. oktober 2019.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                     Grünerløkka Eiendomsmegling AS (Schala & Partners Grünerløkka)

Saken gjelder                Tvangssalg   

Saksfremstilling:

Klageren var interessert i en enebolig som innklagede formidlet. Underveis i salgsprosessen ble boligen besluttet tvangssolgt, og salgsoppdraget ble satt bort til en medhjelper. Da klageren gjennom egne undersøkelser fant ut at boligen var lagt ut for tvangssalg, var den allerede blitt solgt. Som følge av meglerens håndtering av oppdraget har klageren mistet muligheten til å by på boligen. Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved håndteringen av salgsoppdraget. Klageren krever fastslått at det foreligger ansvarsgrunnlag for innklagede.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

For det første ble det ikke opplyst om at boligen var besluttet tvangssolgt, og at megleren ikke lenger stod ansvarlig for formidlingen av boligen. Selv om megleren visste at salgsoppdraget var satt bort til en medhjelper, tok han likevel imot henvendelser, oversendte salgsoppgave og opplyste at han ville føre opp klageren på interessentlisten.

Innklagede hevder at klageren ville blitt kjent med at boligen var besluttet tvangssolgt dersom han innhentet grunnboksbladet til eiendommen. Klageren fikk imidlertid ikke grunnboksbladet oversendt, til tross for å ha spurt megleren gjentatte ganger.

For det andre er det etter klagerens mening kritikkverdig at boligannonsen på FINN ikke ble fjernet da salgsoppdraget ble satt bort til en medhjelper.

For det tredje viste megleren liten interesse for å sette klageren i kontakt med panthaveren. Først etter en del diskusjon ga megleren motvillig navnet på kreditoren.

For det fjerde er det kritikkverdig at megleren ikke opplyste om det stadfestede budet. Gjennom flere henvendelser ga klageren tydelig uttrykk for å være interessert i å kjøpe boligen. Budet på kr 9 250 000 ble stadfestet 28. september 2018, to dager etter at megleren hadde opplyst klageren om at han var notert på interessentlisten. Det er overveiende sannsynlig at budet allerede var lagt inn før klagerens første henvendelse til megleren
24. september 2018, og viser til hovedregelen for budenes bindingstid i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-26. Det fremgår av e-postkorrespondansen mellom partene at megleren var kjent med at det var lagt inn et bud. Klageren burde blitt opplyst allerede da han ble registrert som interessent.

Klageren anfører å ha lidt et økonomisk tap i form av tapte leieinntekter frem til et eventuelt videresalg, i tillegg den gevinsten som han ville ha oppnådd ved videresalg til en utbygger.

Klageren fremsatte disse påstandene:

  1. Schala & Partners Grünerløkka v/[megler] dømmes for brudd på god meglerskikk.
  2. Schala & Partners Grünerløkka anses erstatningsansvarlige [for] klagers tap.

Innklagede har i korte trekk anført:

Eieren ønsket ikke at boligen skulle bli solgt ved tvangssalg, og megleren ble derfor bedt om å arbeide for et frivillig salg parallelt med tvangssalgsprosessen. Eieren ønsket at
FINN-annonsen skulle være aktiv i påvente av å få til et frivillig salg. Den 27. september 2018 ga eieren beskjed om å fjerne FINN-annonsen. Megleren tar selvkritikk for at annonsen ikke ble fjernet fra FINN tidligere.

Klageren ble oppfordret til å innhente grunnboksbladet til eiendommen. Han ville da blitt kjent med tvangssalget, og han ville hatt mulighet til å kontakte tingretten eller medhjelperen. Da klageren er advokat med særlig kompetanse innen fast eiendomsrettsforhold, må han vurderes som en profesjonell part.

Det anføres at klageren ikke har lidd et økonomisk tap som står i årsakssammenheng med meglerens opptreden.

Innklagede bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved håndteringen av salgsoppdraget, jfr. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Ingen av vilkårene for erstatning er oppfylt.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk, samt å få fastslått om det foreligger ansvarsgrunnlag for innklagede.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at klagen fører frem.

Nemnda finner det klart at megleren i dette tilfellet har opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Da det ble besluttet tvangssalg, skulle megler umiddelbart opphørt med det frivillige salget og fjernet annonsen på FINN. Mer alvorlig er det at megler da klageren tok kontakt, ikke opplyste om at eiendommen var på tvangssalg, og at [en advokat] var oppnevnt som medhjelper av tingretten.

Megler har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, og innklagede er erstatningsansvarlig i henhold til arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven. Nemnda bemerker for ordens skyld at det i denne sammenheng ikke har noen betydning at klager er advokat med særlig kompetanse i fast eiendoms rettsforhold.

Nemnda understreker at man med dette ikke har tatt stilling til om det er adekvat årsakssammenheng mellom meglers forsømmelse her og klagerens påståtte tap. Det er heller ikke tatt stilling til om klageren overhodet har lidt et erstatningsmessig tap.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til Grünerløkka Eiendomsmegling AS (Schala & Partners Grünerløkka) har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt.