Klage nr. 2019147

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 18. november 2019.

Per Racin Fosmark, leder

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Eiendomsmegler 1 Oslo AS avd. Prosjekt

Saken gjelder:               Feil og manglende opplysninger knyttet til leilighetens etasjeplassering og balkong        

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte våren 2017 prosjektert leilighet formidlet gjennom innklagede foretak. Illustrasjonsbilder og beskrivelse av leiligheten før salg tilsa at leiligheten skulle ligge i 2. etg. med der tilhørende balkong. Ved overtakelse oppdaget klageren at leiligheten befinner seg på bakkenivå, med tilhørende terrasse. Klageren krever erstatning med kr 300 000 for det tap hun er påført som følge av brudd på meglers opplysningsplikt.

Innklagede bestrider klagers krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren kjøpte prosjektert leilighet formidlet gjennom innklagede foretak den 21. mars 2017 med overtakelsen den 23. november 2018.

På samtlige illustrasjonsbilder sto det at boligen lå i 2. etasje og hadde en tilhørende balkong. Ved overtakelse fremsto ikke boligen slik som beskrevet. Boligkomplekset var bygget på en skråning og leiligheten som skulle vært lokalisert i 2. etasje befant seg nå i 1. etasje. Det fulgte derfor ikke med en balkong, men en terrasse.

Innklagede har i korte trekk anført:

Av salgsopplysningene for prosjektet kom det frem at leiligheten lå i 2. etg. samt at det fulgte med en uteplass/balkong/terrasse på 7,3 kvm.

Klagerens leilighet ligger i plan 2. Av tegningene/planskissene fremgikk det at det var 6 leiligheter i plan 1 og 19 leiligheter på plan 2. Skissen viste videre at leiligheten til klageren hadde garasjekjeller under. Byggets 2. etg. var således den første etasjen som dekker hele bebyggelsens fotavtrykk.

Av salgsinformasjonens første side fremgikk det tydelig at bebyggelsen ville ligge i et skrånende terreng, samt at størrelsen og formen på balkonger og terrasser varierte.

Klageren har gjennom å ha signert kjøpsavtalen også signert på at hun bekrefter å ha gjennomgått og akseptert salgsoppgaven inkludert leveransebeskrivelse datert 1. november 2016. Under beskrivelsen av kontraktsobjektet pkt. 1.1 b) i kjøpekontrakten, fremgikk det at leiligheten hadde tilhørende balkong/terrasse/uteareal. I pkt. 15 bekreftet kjøperen å ha mottatt og lest prospekt, salgsopplysninger fra megler og vedleggene i disse dokumentene, herunder leveransebeskrivelsen.  

Klageren kunne ikke være tilstede på kontraktsmøte og stilte i stedet med en fullmektig som signerte kontrakten og salgsinformasjonen.

Umiddelbart etter overtakelsen ble leiligheten lagt ut på FINN for utleie. Det ble ikke påpekt noe i overtakelsesprotokollen som tilsa at klageren mente leiligheten lå i feil etasje eller at uteplassen ikke var i tråd med det avtalte.

Klageren har fått det hun har kjøpt, nemlig en leilighet i 2. etasje med terrasse.

Erstatningskravet er ikke dokumentert. Dersom klageren mener at bebyggelsen ikke er oppført i tråd med prosjektbeskrivelsen er det selger som må avkreves erstatning.

Ut fra salgsprisen for tilsvarende boliger kan innklagede ikke se at klageren har betalt en høyere sum enn for sammenlignbare leiligheter og dermed er påført noe tap.

Innklagede bestrider å ha opptrådt i strid med god meglerskikk og påført klageren et tap på

kr 300 000 som kan kreves erstattet. Det er ikke noe feil i salgsinformasjonen. Klagerens leilighet har ikke fått en annen utforming eller en annen plassering enn det var gitt opplysninger om.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens opplysningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Slik saken er opplyst, kan ikke nemnda se at klageren ikke har fått den leiligheten hun kjøpte, det vil si en leilighet i prosjektets 2. etg. med terrasse. Nemnda nevner for øvrig at det var først åtte måneder etter overtagelse at klageren klaget til megler og anførte at det var en feil at hun ikke hadde fått balkong, men terrasse. Det fremgår av kontrakten at hun ikke var lovet balkong.

Ut fra det resultatet nemnda har kommet til, kan heller ikke erstatningskravet føre frem. Det er forøvrig ikke sannsynliggjort at klageren har lidt noe økonomisk tap.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.