Klage nr. 2019135

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 16. desember 2019.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Eiendomsmegler Krogsveen AS (avd. Stavanger)

Saken gjelder:               Meglers utlegg/vederlag/honorar    

Saksfremstilling:

I august 2018 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens andelsleilighet. Klageren har anført en rekke forhold som han mener strider med god meglerskikk. Han har særlig anført at megleren ikke klarte å fremskaffe et eneste bud i løpet av oppdragstiden. I tillegg har det vært vanskelig å komme i kontakt med megleren. Megleren har under salgsprosessen opptrådt uprofesjonelt og illojalt overfor klageren. Klageren krever at innklagede frafaller sitt krav om betaling i sin helhet.

Innklagede bestrider klagerens krav.   

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Forut for annonseringen i september antydet megleren at leiligheten ville bli solgt innen rimelig tid til rundt prisantydningen. Megleren klarte likevel ikke å fremskaffe noen bud på leiligheten, til tross for at det har vært godt oppmøte på visningene.

Nærmere jul var det både vanskelig, og til tider umulig, å få kontakt med megleren. Klageren opplevde det som at megleren ikke ønsket å ha kontakt med klageren, særlig da klageren gjorde det klart at han ønsket aktivitet rundt leiligheten. Over jul ble boligen trukket fra markedet. Det ble etter hvert bestemt at faren til klageren skulle ta over ansvaret for salget av leiligheten. Klageren henvendte seg i den forbindelse flere ganger i løpet av februar og mars 2019 til både megler og meglerkontoret for å få fjernet innklagedes tinglyste urådighetserklæring, uten å få noen tilbakemelding.

Etter at megleren ikke hadde foretatt seg noe på 5–6 måneder, mottok klageren faktura i tilknytning til avslutning av oppdraget. Klageren hadde i forkant henvendt seg flere ganger til megleren for å diskutere mulighetene for videre salg. Dette var bare aktuelt for klageren under forutsetning av at oppdraget ville løpe som vanlig, og at han ikke måtte betale noe til innklagede før leiligheten var solgt. Megleren nektet og hevdet at han var lovpålagt å fremme et økonomisk krav på dette stadiet.

Megleren har gitt uttrykk for at klageren har vært vanskelig som oppdragsgiver, og stått hardt på prisantydningen. Dette bestrides. Det var også megleren som satt prisantydningen.

På bakgrunn av det ovennevnte krever klageren at innklagede frafaller sitt krav om betaling på 37 344 kroner i sin helhet.

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren har markedsført boligen på ordinær måte. Prisantydningen på
1 090 000 kroner eksklusiv fellesgjeld ble satt i samråd med og etter ønske fra klageren. I en e-post ga megleren uttrykk for at det var en modig pris, og at risikoen var åpenbar stor. Det har blitt foretatt flere tiltak for å øke interessen for boligen, herunder avholdt flere visninger. Megleren har ivaretatt klagerens interesse, til tross for at eiendommen ikke ble solgt.

Megleren har besvart alle henvendelser, og det er ingen dokumentasjon på at megleren har unnlatt å kontakte interessenter eller følge opp disse.
E-postkorrespondansen mellom partene viser at megleren har vært tilgjengelig for klageren under salgsprosessen.

Utleggene på totalt 20 884 kroner må uansett dekkes av klageren.

Innklagede anfører at det ikke foreligger en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse» fra meglerens side, jfr. eiendomsmeglingsloven § 7-7, og det er derfor ikke grunnlag for vederlagsnedsettelse. 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder krav om vederlagsnedsettelse.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører delvis frem.

Det at leiligheten ikke ble solgt

Når det gjelder det forhold at leiligheten ikke ble solgt, vil dette bero på flere forhold. For eksempel vil det ha betydning hvor lettsolgt boligen er, størrelsen på andel fellesgjeld, månedlige felleskostnader og markedet til enhver tid. En megler kan ikke gi noen garanti på at boligen vil bli solgt til en for selger akseptabel pris. Megler bemerket også at klagerens prisantydning var en «modig» pris før salgsstart. Megler kan følgelig ikke kritiseres for at eiendommen ikke ble solgt.

Sen fakturering

Klageren sa opp oppdraget 8. januar 2019. Det er på det rene at megler først sendte faktura
3. juni 2019, det vil si nærmere fem måneder senere. Klagerne etterlyste imidlertid fakturaen 29. mars samtidig som de bad om at sikringspant ble slettet, noe som måtte gjøres før klageren kunne tinglyse hjemmelsoverføringen innen familien.

I utgangspunktet må det være opp til megler hvor raskt han ønsker å sende faktura. Men når sikringspant som i dette tilfellet i henhold til oppdragsavtalen også skal sikre meglers tilgodehavende, kan ikke megler vente med å sende faktura i fem måneder og opprettholde sikringspantet. Dette er i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Vederlagsnedsettelse

Klageren har krevd at hele vederlaget på 37 334 kroner bortfaller. For at vederlaget skal kunne settes ned eller bortfalle må megleren har utvist en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse», jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7. Bestemmelsen gjelder kun vederlag og ikke utlegg. Av kravet på 37 334 kroner legger nemnda til grunn at vederlaget utgjør 17 806 kroner.

Nemnda finner at megler har utvist en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse». Vederlaget reduseres skjønnsmessig med 10 000 kroner til 7 806 kroner.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til Eiendomsmegler Krogsveen AS (avd. Stavanger) har opptrådt i strid med god meglerskikk. Innklagede må kreditere [klageren] 10 000 kroner av vederlaget.