Klage nr. 2019140

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 16. desember 2019.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      DNB Eiendom AS Nesodden

Saken gjelder:               Meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Saksfremstilling:

I 2018 kjøpte klageren en bolig som innklagede formidlet. I salgsoppgaven sto det at boligen hadde «sentral beliggenhet», og at det var 200 meter til nærmeste bussholdeplass. Det viste seg at rutebussen ikke stopper på denne bussholdeplassen. Klageren anfører at megleren har misligholdt sin undersøkelses- og opplysningsplikt, og krever at innklagede betaler henne erstatning med 100 000 kroner.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Avstanden til offentlig kommunikasjon

I salgsoppgaven sto det at «eiendommen [hadde] en sentral beliggenhet i et landlig boområde». For at beliggenheten skal være «sentral», må det være kort vei til offentlig kommunikasjon. Under «Nabolagsprofil» sto det at det var 200 meter til nærmeste bussholdeplass, og 4,7 kilometer til nærmeste matbutikk. Senere viste det seg at
nærmeste bussholdeplass med rutebuss var 2,4 kilometer unna. Ifølge Ruter har det aldri
gått rutebuss til bussholdeplassen som var omtalt i salgsoppgaven.

Forespørselen om verdivurdering

Klageren hadde inngått en muntlig avtale med en venninne om at venninnen skulle kjøpe en tomt som skulle fradeles fra klagerens eiendom, men hun trakk seg på grunn av den lange avstanden til offentlig kommunikasjon. I tillegg var det en rekke mangler ved boligen. Klageren gikk til sak mot selgeren, og klageren fikk i et rettsforlik bare dekket utgiftene til å utbedre manglene. Klageren havnet i en vanskelig økonomisk situasjon, og for å søke banken om refinansiering, tok klageren kontakt med megleren for å be om verdivurdering. Megleren ville ikke gjøre en verdivurdering av boligen, og ba klageren om å kontakte en annen megler.

Andre kritikkverdige sider ved meglerens håndtering av oppdraget

I tillegg til den uriktige opplysningen om avstanden til offentlig kommunikasjon, som gjør at klageren må betale mer enn 4 000 kroner i bensin- og bompenger hver måned, inneholdt salgsoppgaven også andre uriktige opplysninger. Det sto for eksempel at byggeår var 1941, men i realiteten besto boligen av tre deler som var bygget i henholdsvis 1945, 1965 og 1980. Videre sto det ett sted at boligen var koblet til offentlig vannledning, et annet sto det at det var borevann. Det var heller ikke opplyst om at 2. etasje ikke var søkt bruksendret.

Klageren krever erstatning med 100 000 kroner.

Innklagede har i korte trekk anført:

Avstanden til offentlig kommunikasjon

Boligen ligger landlig og fint til med kort avstand til knutepunkter. I andre salg har innklagede sett at området er attraktivt for folk som pendler til nabokommunene, herunder Oslo. Klageren var og så på boligen før kjøpet, og megleren fikk ingen henvendelser fra henne om avstand til offentlig kommunikasjon. Det eneste som sto om avstand til offentlig kommunikasjon, var det som fremgikk under «Naboprofil». Her sto det at det var en bussholdeplass 200 meter fra boligen, men det sto ikke hvilke busser som stoppet der. Det viste seg at bussholdeplassen kun har vært brukt for skolebuss, ikke rutebuss. Megleren var ikke kjent med dette, og selgeren sa ikke noe om det. Innklagede lurer på hvorfor ikke klageren kontaktet megleren og spurte dersom avstanden var viktig for henne. Da kunne megleren gjort nærmere undersøkelser, og funnet ut av det for henne.

Forespørselen om verdivurdering

Etter kjøpet sendte klageren en e-post til megleren og fortalte om manglene ved boligen, og spurte om megleren kunne gi henne en verdivurdering. Bakgrunnen var at klageren skulle søke om refinansiering. Megleren oppfattet henvendelsen som en forespørsel om å sette en bestemt verdi på boligen, noe megleren syntes var ubehagelig. Det virket som at klageren ville at megleren skulle «forfalske» en verdivurdering for at klageren skulle få refinansiere lånet sitt. Megleren svarte at klageren måtte kontakte en annen megler.

Andre sider ved meglerens håndtering av oppdraget

Det klageren anfører under dette punktet, er omfattet av rettsforliket med selgeren. Innklagede går derfor ikke nærmere inn på disse anførslene.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt, samt krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Bussholdeplassen

Det er på det rene at den bussholdeplassen som var avmerket i nabolagsprofilen, bare var et busstopp for skolebusser, og at rutebusser aldri hadde stoppet der. Nemnda mener at en megler i utgangspunktet har ansvaret for at de opplysninger han innhenter, er korrekte. En nabolagsprofil er en tjeneste som meglere kjøper, og tar inn i salgsoppgaven. Men det står klart i nabolagsprofilen at Eiendomsprofil AS, Geodata AS og DNB Eiendom AS ikke kan holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Det er ikke fremkommet opplysninger om at klageren på noen måte tok opp med megleren før hun innla bud at avstanden til bussholdeplassen var viktig for henne. I så fall kunne megleren undersøkt dette nærmere.

Nemnda har derfor kommet til at megler ikke kan holdes ansvarlig for at rutebussen ikke stopper på den aktuelle bussholdeplassen. Avgjørende her er ansvarsfraskrivelsen i nabolagsprofilen. Erstatningskravet kan derfor heller ikke føre frem.

Forespørsel om verdivurdering

Nemnda finner det klart at megler har rett til å si nei til et oppdrag om å foreta en verdivurdering, uavhengig av om klageren ønsket at det skulle settes en bestemt verdi eller ikke.

Andre forhold – rettsforlik

De andre forholdene klageren har gjort gjeldende, må anses løst ved rettsforliket. Klageren kan derfor ikke nå gå på megleren for de samme forhold.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.