Klage nr. 2019154

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 16. desember 2019.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      JAL Eiendomsmegling AS (Eie Eiendomsmegling avd. Fredrikstad)

Saken gjelder:               Meglers utlegg/vederlag/honorar    

Saksfremstilling:

I juni 2017 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens leilighet. Da oppdragsavtalen ikke ble fornyet, sendte innklagede en faktura på 43 950 kroner. Innklagede har senere redusert kravet til 38 950 kroner. Klageren anfører at innklagede bare har krav på dekning av grunnpakken og markedspakken på totalt 18 950 kroner, da megleren ikke fikk solgt leiligheten under oppdragstiden.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

I forbindelse med inngåelsen av oppdragsavtalen forsikret megleren om at leiligheten ville bli solgt. Etter spørsmål fra klageren opplyste megleren om at hun måtte betale for alt som inngikk i markedspakken dersom leiligheten ikke ble solgt innen oppdragstidens utløp.  

Det var dårlig skilting i forbindelse med visninger, plakatene på utsiden av leiligheten var i dårlig forfatning, og de ble ikke byttet selv om megleren ble gitt beskjed om å gjøre dette. Bildene i FINN-annonsen ble heller ikke byttet ut, til tross for at dette var avtalt. Dette har ført til at det har vært få eller ingen på visning.

Innklagede har fakturert for blant annet grunnpakke og markedspakke. Klageren har i tillegg måtte betale 25 000 kroner for det som ifølge megleren er betaling for arbeidet som er lagt ned i forbindelse med annonsering, utarbeidelse av salgsoppgave mv. Klageren mener at disse kostnadene allerede inngår i markedspakken, og skal dermed ikke dekkes to ganger. Klageren er villig til å betale for grunnpakke og markedspakke på totalt 18 950 kroner. Innklagede har imidlertid ikke krav på ytterligere betaling, da megleren ikke fikk solgt leiligheten i løpet av oppdragstiden. Megleren har ikke gjort jobben sin. Partene avtalte at visningene var kostnadsfrie, og de skal dermed ikke inngå i timene som klageren har blitt fakturert for.

De 25 000 kroner som megleren mente å ha krav på ble betegnet som betaling for utført timearbeid. Det er imidlertid ikke avtalt timebasert vederlag, og det er ikke krysset av for dette i oppdragsavtalen.

Klageren mener at innklagede bare har krav på betaling for grunnpakke og markedspakke på totalt 18 950 kroner.

Innklagede har i korte trekk anført:

I henhold til oppdragsavtalen punkt 4 var vederlaget satt til fastpris på 25 000 kroner. Ved avslutning av oppdraget har innklagede i henhold til punkt 5.1 krav på vederlag for påløpte timer, begrenset til minimumsprovisjon på 25 000 kroner.

Megleren har jobbet aktivt med å få leiligheten solgt. Det ble avholdt flere visninger, og alle interessentene ble fulgt opp i etterkant. Det ble mottatt bud på henholdsvis 2 400 000 kroner og 2 500 000 kroner. Klageren aksepterte ikke det sistnevnte budet, da hun ikke ønsket å selge for under prisantydning på 2 700 000 kroner.

Selv om megleren brukte ca. 25 arbeidstimer på formidlingen av klagerens leilighet, ble klageren kun fakturert for 10 av disse samt utlegg, på totalt 43 950 kroner. Det har ikke blitt fakturert for visninger. I et forsøk på å oppnå en minnelig løsning med klageren ble det utstedt ny faktura der klageren kun ble fakturert for 8 arbeidstimer.

Innklagede fastholder kravet på 38 950 kroner.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder krav om vederlagsnedsettelse.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører frem.

Nemnda bemerker at for det første var det i realiteten ingen grunn for megleren her til å gjennomføre noe salg fordi han ifølge avtalen punktene 4 og 5.1 hadde krav på 25 000 kroner i vederlag uansett om det ble salg eller ikke. Dette er i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Innklagede har krav på å få dekket utlegg. Spørsmålet er imidlertid hvor mye av avtalt vederlag ved opphør av oppdragsavtalen megler her har krav på. Klageren mener at innklagede bare har krav på grunnpakke og markedspakke, til sammen 19 950 kroner. Men nemnda mener at i tillegg har innklagede krav på rimelig vederlag i henhold til det arbeidet som er utført. Innklagede har for øvrig redusert kravet med 5 000 kroner til 20 000 kroner. Nemnda mener at dette vederlaget passende kan halveres, det vil si at innklagede har krav på 10 000 kroner i tillegg til grunnpakke og markedspakke.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til JAL Eiendomsmegling AS (Eie Eiendomsmegling avd. Fredrikstad) har opptrådt i strid med god meglerskikk. Innklagede har krav på dekning av grunnpakke og markedspakke, totalt 19 950 kroner, og vederlag 10 000 kroner.