Klage nr. 2019157

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 13. januar 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS avd. Orkanger

Saken gjelder:               Meglerens krav om betaling for utlegg

Saksfremstilling:

I januar 2018 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens bolig. Oppdraget ble fornyet to ganger. Klageren anfører at han under befaringen inngikk en avtale med megleren om at han ikke skulle faktureres for utlegg før etter eventuelt salg, og krever at innklagede frafaller sitt krav om betaling.  

Innklagede anfører at klageren er fakturert i henhold til oppdragsavtalen, og bestrider kravet.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

På befaringen sa klageren at han visste om et annet meglerforetak som ikke tok seg betalt med mindre handel kom i stand. Klageren ble på bakgrunn av dette enig med megleren om at heller ikke innklagede skulle ta seg betalt før boligen var solgt. Videre skulle ikke klageren faktureres før etter eventuelt salg.

Boligen ble ikke solgt innen seks måneder, og oppdraget ble fornyet. Ulike tiltak ble gjennomført, som for eksempel skifte av vinduer og godkjennelse av elektrisk anlegg, men megleren gjorde ingenting. Det virket som at megleren var opptatt med andre salg, og at han hadde gitt opp. Klageren ga uttrykk for misnøye, men megleren skyldte på markedet. Hvis markedet var så dårlig, er det rart at alle andre boliger i området ble solgt.

Nå sitter klageren igjen med en faktura han ikke klarer å betale. Klageren krever at innklagede frafaller sitt krav om betaling.

Innklagede har i korte trekk anført:

Det er riktig at klageren nevnte et annet meglerforetak under befaringen. Megleren sa at innklagede ikke tilbyr slik «salgsgaranti», men ble enig med klageren om at betaling for utlegg skulle skje etter ett år, og at innklagede ikke hadde krav på vederlag med mindre handel kom i stand. Da oppdraget skulle fornyes for andre gang, hadde klageren glemt hva som var avtalen, men etter en telefonsamtale med megleren gikk han med på at betaling for utlegg kunne utsettes et halvt år. Klageren er fakturert i tråd med denne avtalen. Innklagede har ikke krevd vederlag.

Når det gjelder klagerens øvrige klagepunkter, ble det avholdt fire annonserte visninger. I tillegg var det fire privatvisninger med megleren til stede, og tre privatvisning uten. Totalt var det elleve visninger. Prisantydningen ble forsøkt nedjustert, og boligen ble tatt av FINN en kort periode for å «løfte» annonsen. Innklagede bestrider at megleren ikke jobbet aktiv med salget. Megleren fikk tilbakemelding fra flere interessenter om at prisen var for høy.

Innklagede bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, og klageren er fakturert etter avtalen. Hvis klageren ønsker en nedbetalingsordning, er innklagede åpen for det.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder krav om at innklagede frafaller sitt krav om betaling for utlegg.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til klagen ikke fører frem.

Klageren er bare fakturert for utlegg og ikke vederlag. Fakturaen er i henhold til oppdragsavtalen. Klagen kan derfor ikke føre frem.

Nemnda vil imidlertid påpeke at det i oppdragsavtalen er strøket over at det skal betales vederlag hvis oppdraget opphører. Det er da uheldig at megleren tilskrev klageren i e-post
19. desember 2018 om at dersom oppdraget ikke ble fornyet, ville klageren bli fakturert for både vederlag og utlegg. Megleren hadde etter oppdragsavtalen ikke rett til å kreve vederlag, og et slikt krav på vederlag skulle ikke vært fremsatt i brevet.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.