Klage nr. 2019158

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 13. januar 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS avd. Molde

Saken gjelder:               Opplysningsplikt. God meglerskikk

Saksfremstilling:

Saken gjelder to ulike oppdrag hvor innklagede var oppdragstaker. I tillegg til at innklagede formidlet salget av klagerens tidligere bolig, var det innklagede som formidlet salget da klageren kjøpte sin nåværende bolig, men ansvarlig megler var en annen. Klageren anfører at megleren som formidlet kjøpet av hennes nåværende bolig på visningen ga uriktige opplysninger om at en robotklipper skulle følge med kjøpet. Når det gjelder salget av hennes tidligere bolig, har klageren trukket frem flere forhold hun mener er kritikkverdige, men hun har særlig anført at det var i strid med god meglerskikk at innklagede tilbød henne kr 10 000 for å fjerne et innlegg på Facebook-siden deres. Klageren opplevde for øvrig salget som uprofesjonelt og dårlig, og krever erstatning med kr 50 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem. Dissens.

Klageren har i korte trekk anført: 

Meglerens opptreden da klageren kjøpte sin nåværende bolig

På visningen sa megleren at robotklipperen fulgte med kjøpet, men på overtakelsen var den fjernet. Da klageren spurte megleren hvor den var, påsto megleren at han aldri hadde sagt at robotklipperen fulgte med, og sa på en flåsete måte at hvis det var viktig for klageren, kunne han kjøpe en ny til henne.

Meglerens opptreden da klageren solgte sin tidligere bolig

Klageren har trukket frem flere sider ved meglerens håndtering av oppdraget som etter hennes mening er kritikkverdige. For det første tok det lang tid før «til-salgs-skilt» kom på plass, og klageren måtte hente det selv på kontoret til innklagede. For det andre kom megleren ofte for sent til visninger, og én gang dro hun før visningen var over. For det tredje var det elendig informasjonsflyt, og for det fjerde ble klageren fakturert for digital annonsepakke selv om megleren sa at innklagede skulle spandere den. For det femte skyldte megleren på arbeidspress da klageren uttrykte misnøye, og for det sjette hørte ikke klageren noe mer fra fagsjefen til innklagede etter at klageren hadde rettet opp den uriktige påstanden om at hun ikke hadde gjort rede for sitt syn på saken allerede under kontraktsmøtet. Til syvende og sist ble klageren tilbudt kr 10 000 av innklagede for å fjerne et innlegg på Facebook hvor klageren ga innklagede dårlig omtale.

På grunn av meglerens håndtering av oppdraget tok det lang tid før boligen ble solgt, og klageren har blitt påført en rekke ekstrakostnader. I en periode på ett år måtte klageren sitte med to boliger og alle de kostnader det medførte. Klageren krever erstatning med kr 50 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

Meglerens opptreden da klageren kjøpte sin nåværende bolig

Innklagede bestrider at megleren sa at robotklipperen skulle følge med kjøpet. Det sto for øvrig ingenting om robotklipperen i salgsoppgaven, og i løsørelisten som lå vedlagt kjøpekontrakten, sto det at robotklipperen ikke fulgte med. Megleren ville aldri sagt at robotklipperen fulgte med når det stod noe annet i tilbehørslisten.

Meglerens opptreden da klageren solgte sin tidligere bolig

Det er riktig at klageren spurte om en «til-salgs-plakat». Etter avtalen skulle klageren komme innom kontoret og hente plakaten, noe hun gjorde. En megler hos innklagede som gikk forbi boligen hver dag, foreslo etter hvert å sette en plakat ved gjerdet for å gjøre boligen mer synlig, og det ble gjort. Denne ble satt opp i tillegg til den klageren satte opp.

Megleren kan ikke huske at hun kom for sent til noen visninger, men det hendte at hun kom da visningen startet. Én gang tok imidlertid megleren feil av varigheten på visningen, slik at hun dro fra boligen før visningen var over. Etter å ha kjørt i to kilometer innså hun at hun hadde tatt feil, og kjørte tilbake. Hun var ikke borte mer enn ti minutter, og det var ingen interessenter innom mens hun var borte. Selv om det var svært uheldig, kan ikke innklagede se at hendelsen hadde noen betydning.

Innklagede bestrider at det var dårlig informasjonsflyt. Når det gjelder den digitale annonsepakken, er det riktig at klageren ikke skulle betale noe, og det har hun heller ikke gjort. Vederlaget ble redusert tilsvarende hva den digitale annonsepakken kostet.

Etter at innklagede hadde svart på reklamasjonen fra klageren, skrev klageren at hun opplevde salget som uprofesjonelt og dårlig. Hun takket imidlertid for tilbakemelding. Innklagede trodde partene var ferdig med saken, men senere skrev klageren et innlegg på Facebook-siden deres hvor innklagede ble uthengt på urettmessig grunnlag. Innklagede var lei seg for at klageren ikke var fornøyd, og tilbød klageren kr 10 000 som «plaster på såret» for å bli ferdig med saken. Hadde klageren takket ja til tilbudet, ville det vært naturlig om klageren fjernet innlegget.

Megleren har etter dette ikke opptrådt i strid med god meglerskikk, og det er ikke grunnlag for erstatning. Uansett har klageren ikke lidt noe økonomisk tap. Det foreligger heller ingen pliktforsømmelse som gjør at vederlaget bør settes ned eller falle bort i sin helhet.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og meglerens opplysningsplikt.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Robotklipperen ved kjøp av klagerens nåværende bolig

Det fremgikk av tilbehørslisten som lå vedlagt kjøpekontrakten at robotklipperen ikke fulgte med. Når det gjelder spørsmålet om megler har sagt noen annet, står det påstand mot påstand som nemnda ikke kan ta stilling til.

Meglers håndtering av oppdraget ved salg av tidligere bolig

Klageren har for det første anført at det tok lang tid før «til-salgs-skilt» kom på plass. Nemnda har imidlertid ikke grunnlag for å ta standpunkt til om megler her kan kritiseres.

For det andre kom megleren for sent til visninger og dro også én gang før visningen. Innklagede har bestridt at hun kom for sent til visninger, men har erkjent at hun én gang dro før visningen var over, men da hun oppdaget det, snudde hun og kom tilbake. Nemnda mener at det er svært uheldig at megler ikke har kontroll på når visningen avholdes, men nemnda kan ikke se at det har fått praktiske konsekvenser.

For det tredje har klageren anført at det var elendig informasjonsflyt. Nemnda kan ikke se, ut fra det som fremgår av sakens dokumenter, at megler kan kritiseres her.

For det fjerde gjelder klagen betaling for digital annonsepakke. Partene synes å være enige om at klageren ikke skulle betale for denne, og innklagede har korrigert fakturaen her. Det er imidlertid på det rene at megleren her først gjorde en feil ved første oppgjørsoppstilling.

For det femte har klageren anført at megleren skyldte på arbeidspress da klageren uttrykte misnøye. Nemnda har ikke grunnlag for å ta stilling til om meglers opptreden her er kritikkverdig.

For det sjette har klageren fremsatt kritikk for at hun på et visst tidspunkt ikke hørte mer fra fagsjefen til innklagede. Nemnda har heller ikke her grunnlag for å ta stilling til dette.

For det syvende har klageren vist til at hun ble tilbudt 10 000 kroner for å fjerne et innlegg på Facebook. Etter nemndas syn er det ikke i seg selv problematisk at innklagede tilbyr
10 000 kroner for å bli ferdig med saken da klageren var misfornøyd. Spørsmålet er imidlertid om dette stiller seg annerledes når tilbudet er koblet sammen med at klageren skal fjerne et kritisk innlegg på Facebook.

Nemnda har på dette punkt delt seg i et flertall og mindretall. Flertallet, Fosmark og Berdal, har under en viss tvil kommet til dette ikke er i strid med god meglerskikk. Mindretallet, Klefstad, mener derimot at dette er alvorlig og i strid med god meglerskikk.

Erstatningskravet kan etter dette ikke føre frem.

Avgjørelsen er avsagt med slik dissens som fremgår over.  

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.