Klage nr. 2019162

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 13. januar 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 Oslo AS avd. Strømmen

Saken gjelder:               Meglerens krav om vederlag

Saksfremstilling:

I 2019 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens andelsleilighet. Leiligheten ble solgt, og innklagede trakk kr 180 000 som betaling fra oppgjøret. Klageren anfører at det muntlig ble avtalt at totalpris skulle være kr 90 000, og krever at innklagde betaler tilbake det de har trukket for mye.

Innklagede bestrider at det ble inngått noen muntlig avtale, men har tilbudt å redusere vederlaget med kr 54 631 for å bli ferdig med saken.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Både muntlig på telefon og i et senere møte ga megleren tilbud om kr 70 000 pluss utlegg som pris for oppdraget, slik at totalpris ble kr 90 000. Klageren gikk for innklagede, og takket nei til et tilbud på kr 97 500 fra et annet meglerforetak. På tidspunktet klageren skrev under, var flere av feltene i oppdragsavtalen blanke, men disse har megleren fylt ut i etterkant. Megleren sa blant annet at provisjonen ville bli på kr 4 000, og at grunnen til at klageren fikk så godt tilbud, var fordi han var god kunde i konsernet. Klageren tilbød innklagede å låne hytten hans som takk, noe megleren var positiv til. Klageren spurte eksplisitt om provisjonen, og lurte på hvorfor det i et av feltene sto at den var tre prosent, og hva det betød at feltet for provisjon sto blankt i prisoversikten. Megleren svarte at provisjonen ble justert ned etter salg. Dette samsvarte med totalprisen i prisoversikten, som var kr 65 000 minus utlegg.

Etter salget ble klageren trukket kr 180 000 fra oppgjøret, hvor kr 92 000 var provisjon. Først da fikk klageren oversendt en kopi av oppdragsavtalen, og megleren hadde da for hånd fylt ut feltene som var tomme da klageren skrev under. Klageren har i etterkant vært i kontakt med flere hos innklagede, herunder fagsjefen, og har blitt tilbudt reduksjon av vederlaget med
kr 54 631. Etter avtalen skulle klageren betale vesentlig mindre.

Innklagede har i korte trekk anført:

Det bestrides at megleren tilbød klageren totalpris på kr 70 000 med provisjon på kr 3 000. I oppdragsavtalen sto det at provisjonen var tre prosent. Provisjon på kr 3 000 tilsvarer en timelønn på kr 97 dersom beløpet deles på antall timer. Megleren ville aldri tatt på seg et slikt oppdrag. Innklagede kunne valgt å følge oppdragsavtalen, men har valgt å komme klageren i møte med å tilby reduksjon med kr 54 631, slik at totalprisen blir lik tilbudet fra det andre meglerforetaket. Dette gjør innklagede fordi klageren er en god kunde i konsernet, og fordi det i dette tilfellet har formodningen mot seg at klageren ville valgt innklagede dersom det andre meglerforetaket var rimeligere. Det bestrides videre at megleren godtok tilbudet fra klageren om å låne hytten hans.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder spørsmål om hvilket vederlag innklagede har krav på.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører delvis frem.

Utgangspunktet er at det er klageren som har bevisbyrden for at det er inngått en muntlig avtale om vederlag og utlegg som avviker fra oppdragsavtalen. Nemnda finner ikke at klageren har sannsynliggjort at det ble inngått en slik avtale.

Klageren har imidlertid anført at megler med hånd har fylt ut felter i oppdragsavtalen etter at klageren skrev under, og at han først fikk en kopi av avtalen to måneder etter at den ble undertegnet. Innklagede har ikke kommentert dette, og nemnda legger derfor klagerens fremstilling til grunn.

Nemnda mener at de forhold klageren har påpekt, er i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Utarbeidelse av oppdragsavtale er en viktig del av oppdraget, og en megler kan i ettertid ikke ensidig endre eller fylle ut den oppdragsavtalen som klager har signert. Megler må også sørge for at oppdragsgiver snarest får en kopi, evt. et originaleksemplar, av oppdragsavtalen, og kan ikke som her vente i to måneder med å sende avtalen over. Det var også etter bud og aksept, og klageren hadde også fått oppgjørsoppstilling hvor han reagerte på meglers pris.

Innklagede har tilbudt klageren 54 631 kroner i reduksjon av vederlaget, og nemnda forstår det slik at beløpet nå også er overført til klageren. Nemnda finner ikke grunn til at innklagede skal kreditere klageren mer av vederlaget.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til EiendomsMegler 1 Oslo AS avd. Strømmen har opptrådt i strid med god meglerskikk. [Klageren] har ikke krav på ytterligere reduksjon i vederlaget enn det han allerede har fått.