Klage nr:
11/07
Avgjort:
11.04.2007
Saken gjelder:
Meglers vederlag
Foretakets navn:
Terra Eiendomsmegling Sagene og Bjølsen

Saksfremstilling:

Klageren solgte leilighet gjennom innklagde.

Klageren mener innklagede har belastet henne for høyere provisjon enn det som ble avtalt.

Faglig leder ved foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede, da de hadde en kampanje på gang. Innklagede kunne tilby diverse tjenester for én krone, og med tillegg av ulike markedsføringstiltak ville det hele komme på ca. kr 50000. Innklagede opplyste at dette var helt vanlig pris for meglertjenester. Det var første gang klageren solgte bolig, så hun stolte på at innklagede var en god fagperson.

Innklagede understreket hvor viktig det var å sette i gang salgsprosessen umiddelbart. Klageren oppfattet det slik at det ikke var noen tid å miste.

Klageren fikk ingen kopi av oppdragsavtalen som ble signert. I henhold til oppgjørsoppstillingen ble klageren belastet for ca. kr 80000. Klageren fikk til slutt tak i en kopi av det signerte oppdragsskjemaet, og hun oppdaget at innklagede for hånd har påført en progressiv provisjon på ti prosent over takst. Innklagede bestilte også annonser i Aftenposten, noe klageren var skeptisk til pga. kostnaden. Etter mye overtalelse fra innklagedes side, ble partene enige om å sette inn en liten annonse. Innklagede bestilte imidlertid «deluxe-pakken», som kostet desto mer.

Klageren krever refundert det som overstiger hva innklagede forespeilet henne da oppdraget ble inngått. Hun krever derfor at meglers vederlag og dekning av utlegg totalt blir satt til kr 50000.

Innklagede anfører:

Det var klageren selv om ønsket å sette i gang salget så raskt som mulig. Foruten den ansvarlige megleren på saken, kan dette bekreftes av ytterligere to ansatte hos innklagede.

Innklagede opplyste at de totale salgskostnadene ville beløpe seg på om lag kr 50000. Dersom leiligheten var blitt solgt til takst, ville det kommet på kr 54820. Det var avtalt ti prosent provisjon over takst, og meglers vederlag ble derfor høyere enn først forespeilet.

Avtale vedrørende annonse i Aftenposten må bero på en misforståelse. Garantipakken til Aftenposten koster kr 25000, og omfatter en 3-spalter og to 6-spalter. Leiligheten ble riktignok solgt før den siste annonsen stod på trykk, fordi det var mange interessenter på den første visningen. Innklagede mener annonseringen i Aftenposten var en viktig årsak til den høye salgssummen. Innklagede har ingen fortjeneste på salg av annonser.

Innklagede beklager dersom klageren ikke mottok kopi av oppdragsskjemaet. Dette medfører imidlertid ingen endring på hva partene har avtalt. Innklagede tilbakeviser på det sterkeste at det er blitt påført noe for hånd etter at oppdragskjemaet ble signert.

Innklagede opprettholder sitt krav, og avviser klagerens krav om å senke provisjonen til kr 50000.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren ønsket opprinnelig kun en verdivurdering fra innklagede. Klageren var i startfasen med å hente inn tilbud på boliglån fra ulike långivere, for eventuelt å kjøpe annen bolig. For å kunne få et mest mulig presist lånetilbud, ønsket långiverne en verdivurdering av klagerens leilighet. Klageren hadde imidlertid ikke noe hastverk med å selge boligen sin.

Innklagede ga klageren et overslag på hva det ville koste henne å selge boligen gjennom innklagede. Den progressive provisjonen ble aldri nevnt. Oppdragsavtalen og skjemaet for bestilling av annonse i Aftenposten ble signert før innholdet ble spesifisert. Klageren var derfor ikke klar over at innklagede førte opp noe annet det de hadde avtalt.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen dreier seg om uenighet vedrørende meglers vederlag.

Det er i utgangspunktet avtalefrihet mellom oppdragsgiver og megler vedrørende meglers vederlag. Reklamasjonsnemnda kan derfor ikke overprøve det som er avtalt i det signerte oppdragsskjemaet. Partene forklarer seg ulikt om hva som er blitt avtalt muntlig. Reklamasjonsnemnda kan ikke ta stilling til dette, fordi det ikke foreligger noendokumentasjon som underbygger klagerens påstander. Det er heller ikke dokumentert holdepunkter for at meglers vederlag skal settes ned etter emgll. § 4-6. Nemnda må derfor forholde seg til hva som er nedfelt i oppdragsskjemaet.

Reklamasjonsnemnda gjør oppmerksom på at oppdragsgiveren ved å underskrive påtar seg et selvstendig ansvar for det som er blitt avtalt i oppdragsskjemaet.

Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning følger det av god meglerskikk at eiendomsmegler skal påse at oppdragsgiver straks etter undertegningen får en kopi av oppdragsskjemaet.

 

Konklusjon

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 11. april 2007

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant