Et bilde som inneholder objekt

Automatisk generert beskrivelse

Klage nr. 2019167

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 20. januar 2020.

Thor Falkanger, vara for leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Bergesen & Partnere AS (PrivatMegleren Stavanger)

Saken gjelder:               Meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Saksfremstilling:

I 2019 kjøpte klageren en andel i et borettslag som innklagede formidlet. Ut fra meglerens markedsføring trodde klageren at det fulgte med en egen parkeringsplass like utenfor huset. Senere viste det seg at parkeringsplassen var fellesareal, og at også andre beboere i borettslaget kan parkere bilen sin der. Klageren anfører at megleren har misligholdt sin undersøkelses- og opplysningsplikt, og krever at innklagede betaler ham erstatning med
kr 250 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.  

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler

Nemnda kom til at klagen delvis førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:

I overskriften til FINN-annonsen sto det at det fulgte med en parkeringsplass, og i salgsoppgaven sto det at det var mulig å parkere rett utenfor huset. Det var også tatt inn bilder av bilen til selgeren som sto parkert på denne plassen. På visningen spurte klageren megleren om boden som var planlagt oppført utenfor huset ville få betydning for parkeringsplassen som fulgte med andelen, og det ville det ikke, sa megleren. Senere viste det seg at dette området er fellesareal, og at også andre beboere i borettslaget kan parkere bilen sin der. Slik klageren forsto markedsføringen til megleren, trodde han at det fulgte med en egen parkeringsplass til andelen, og det var avgjørende for at han valgte å legge inn bud. To dager etter budaksepten fikk for øvrig megleren en e-post fra styrelederen i borettslaget om at området utenfor huset var fellesareal. På dette tidspunktet var ikke kjøpekontrakten signert ennå.

Megleren har etter dette misligholdt sin undersøkelses- og opplysningsplikt og opptrådt i strid med god meglerskikk. Andelen er vesentlig mindre verdt uten egen parkering enn med, og klageren krever at innklagede betaler ham erstatning med kr 250 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede beklager misforståelsen, men bestrider at klageren ble forespeilet en egen parkeringsplass rett utenfor huset. Det klageren ble forespeilet, var muligheten til å parkere på denne plassen. Megleren har derfor ikke misligholdt sin undersøkelses- og opplysningsplikt eller for øvrig opptrådt i strid med god meglerskikk.

Når det gjelder erstatningskravet, kan innklagede uansett ikke se at klageren har betalt en høyere pris for andelen enn hva han ellers ville gjort.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at klagen delvis førte frem.

Markedsføringen

I overskriften i FINN-annonsen og i salgsoppgaven er det angitt «solrik terrasse og parkeringsplass», og senere er det angitt at «parkering kan man gjøre rett utenfor boligen eller på felles parkeringsplass». Nemnda finner at dette er formuleringer som lett kan skape misforståelse hos en kjøper, og derfor ikke kan sies å være i samsvar med god meglerskikk.  

Erstatningskravet

Det gjelder i utgangspunktet et strengt, ulovfestet uaktsomhetsansvar for profesjonsutøvere. Likevel er det et visst spillerom før adferd som kan kritiseres, må anses som erstatningsbetingende uaktsomhet, jf. HR-2018-1234-A avsnitt 41. Nemnda kan ikke se at megleren i dette tilfellet har overskredet grensen for erstatningsbetingende uaktsomhet. Selv om den ikke er eksklusiv for klageren, finnes det åpenbart en parkering like ved huset, og i tillegg er det en stor felles opparbeidet parkeringsplass.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til Bergesen & Partnere AS (PrivatMegleren Stavanger) har opptrådt i strid med god meglerskikk. Erstatningskravet fører ikke frem.