Klage nr. 2019196

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 20. januar 2020.

Thor Falkanger, vara for leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Eiendomsmegler Krogsveen AS (avd. Bamble)

Saken gjelder:               Festeforhold

Saksfremstilling:

I mars 2014 kjøpte klageren en hytteeiendom som innklagede formidlet. I kjøpekontrakten stod det at festeavgiften var på 4 000 kroner. Senere viste det seg at bortfesteren (grunneieren) krevde 8 000 kroner i festeavgift. Klageren anfører at megleren har gitt uriktige opplysninger, og krever erstatning med kr 396 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen avvises.

Klageren har i korte trekk anført: 

I punkt 11 i kjøpekontrakten stod det at den fremtidige festeavgiften var på 4 000 kroner. Det viste seg i ettertid at bortfesteren (grunneieren) krevde 8 000 kroner i festeavgift. Megleren har gitt uriktig opplysninger angående festeavgiftens størrelse, og må derfor dekke differansen mellom den opplyste og faktiske festeavgiften. Dette er en sak mellom megleren og bortfesteren.  

Klageren anfører at megleren har misligholdt sin opplysningsplikt, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7. Klageren krever erstatning med 396 000 kroner som tilsvarer differansen mellom den opplyste og faktiske festeavgiften beregnet ut fra en evigvarende festeavtale (99 år).

Innklagede har i korte trekk anført:

Før boligen ble lagt ut for salg, tok megleren kontakt med bortfesteren for å få avklart størrelsen på festeavgiften. Det ble da opplyst om at bortfesteren ønsket å få plass nye tidsubestemte festeavtaler med 4 000 kroner i festeavgift. Det vises til telefonnotat fra 11. juni 2013 som bevis. Bortfesterens advokat har ikke bestridt at nevnte informasjon ble gitt til megleren. Megleren videreformidlet opplysningene fra bortfesteren i salgsoppgaven. Innklagede kan ikke se hvordan megleren kunne ha håndtert denne informasjonen annerledes.

I tillegg til at festeavtalen ble vedlagt salgsoppgaven, stod følgende:

Punktfeste
Festeavgiften er kr 2000,- pr. år.
Festeavgiften ble sist regulert 2006, og neste regulering er 2016. Festeavtalen utløp 01.03.2012.
Grunneier ønsker å få på plass ny festekontrakt med kjøper av hytta. Denne festekontrakten vil være evigvarende, og grunneier vil ikke ha forkjøpsrett. Festeavgiften vil være på kr. 4.000, – og deretter reguleres etter tomtefesteloven.

Megleren kan ikke bære ansvaret for at bortfesteren ønsket å sette en høyere festeavgift når det har gått mer enn 5 år siden kjøpet av hytteeiendommen, uten at det var blitt inngått en ny festeavtale. Det var ikke upåregnelig at festeavgiften ville bli oppregulert i løpet av en så lang tidsperiode. Dette er forhold utenfor meglers kontrollsfære. Klageren eller bortfesteren måtte selv sørge for å få på plass en fornyet festeavtale.

Megleren har innhentet, kontrollert og formidlet informasjon om hytteeiendommens festeforhold, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7. Megleren har også oppfylt sin undersøkelsesplikt knyttet til det nevnte forhold. Megleren har således ikke opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. Subsidiært er det ikke dokumentert et økonomisk tap.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens opplysningsplikt og krav om erstatning.

Et sentralt spørsmål i saken, er hva bortfesteren sa til megleren om festeavgiften. På dette punkt reiser saken bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under nemndas skriftlige behandling.

For nemnda er det heller ikke opplyst om det er inngått ny festeavtale, eventuelt på hvilke vilkår. Nemnda har derfor ikke grunnlag for å ta stilling til om klageren har lidt et økonomisk tap, og kan derfor ikke ta stilling til erstatningskravet som er fremsatt.

Klagen avvises derfor.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klagen avvises.